Høring – endring av forskrift for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen

I nåværende § 8 i forskrift om allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen står det at for studenter som startet studiet før høsten 2003, gjelder tidligere rammeplan. Dette var ment som en overgangsordning. Lærerutdanningene har endret seg de siste årene. Det bør derfor ikke lenger være aktuelt å gå opp til eksamen i fag etter kravene som lå i rammeplaner fra før 2003. Departementet foreslår derfor at studenter som ikke har fullført en utdanning som de startet før høsten 2003, kan få en siste mulighet til å ta eksamen fram til 1. august 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2009

I nåværende § 8 i forskrift om allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen står det at for studenter som startet studiet før høsten 2003, gjelder tidligere rammeplan. Dette var ment som en overgangsordning. Lærerutdanningene har endret seg de siste årene. Det bør derfor ikke lenger være aktuelt å gå opp til eksamen i fag etter kravene som lå i rammeplaner fra før 2003. Departementet foreslår derfor at studenter som ikke har fullført en utdanning som de startet før høsten 2003, kan få en siste mulighet til å ta eksamen fram til 1. august 2010.
(20.11.2008)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokument i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-----------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2. november 2009 Forskrift om endring i forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanning og forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.

Vår ref.: 200800778

Høring – endring av forskrift for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen

Kunnskapsdepartementet har mottatt en rekke henvendelser fra institusjoner som tilbyr allmenn- og førskolelærerutdanning om at § 8 i forskrift til rammeplaner for allmennlærerutdanningen og for førskolelærerutdanningen bør endres.

Denne paragrafen berører (tidligere) studenters rett til å gå opp til eksamen etter tidligere rammeplaner. Årsakene til at flere institusjoner ønsker å endre disse bestemmelsene, er dels at en del eksamener og kurs ikke lenger eksisterer, og dels at studiene er utdatert. I tillegg kommer praktiske og tekniske utfordringer.

Dagens regulering
Nåværende § 8 i forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanningen lyder:
§ 8 Ikrafttredelse og overgangsregler
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. april 2003 nr. 504 til rammeplan for allmennlærerutdanning. For studenter som startet studiet før høsten 2003, gjelder tidligere rammeplan med tilhørende forskrift.

Nåværende § 8 i forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanningen lyder:
Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. april 2003 nr. 540 til rammeplan for førskoleutdanning. For studenter som startet studiet før høsten 2003, gjelder tidligere rammeplan. 

Forslag til endringer
Departementet foreslår at § 8 i forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanningen skal lyde:

§ 8 Overgangsordninger
For studenter som startet allmennlærerstudiet før høsten 2003, vil tidligere rammeplaner og forskrifter gjelde fram til 1. august 2010.

Departementet foreslår at § 8 i forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanningen skal lyde:

§ 8 Overgangsordninger
For studenter som startet førskolelærerstudiet før høsten 2003, vil tidligere rammeplaner og forskrifter gjelde fram til 1. august 2010.

Departementet tar sikte på at de foreslåtte endringene settes i kraft våren 2009.
Vi ber om at høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet innen 20. februar 2009, enten som post til Kunnskapsdepartementet, Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo eller elektronisk til postmottak@kd.dep.no.


Med vennlig hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Hans-Jørgen Brucker
seniorrådgiver

Universiteter og høyskoler med allmennlærerutdanning og førskolelærerutdanning
Universitets- og høgskolerådet (kopi)
Forskerforbundet
Utdanningsforbundet
Norsk kommuneforbund
Norsk studentunion
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)
Studentenes landsforbund

Til toppen