Høring – endring av forskrift for allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen

I nåværende § 8 i forskrift om allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen står det at for studenter som startet studiet før høsten 2003, gjelder tidligere rammeplan. Dette var ment som en overgangsordning. Lærerutdanningene har endret seg de siste årene. Det bør derfor ikke lenger være aktuelt å gå opp til eksamen i fag etter kravene som lå i rammeplaner fra før 2003. Departementet foreslår derfor at studenter som ikke har fullført en utdanning som de startet før høsten 2003, kan få en siste mulighet til å ta eksamen fram til 1. august 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.02.2009

I nåværende § 8 i forskrift om allmennlærerutdanningen og førskolelærerutdanningen står det at for studenter som startet studiet før høsten 2003, gjelder tidligere rammeplan. Dette var ment som en overgangsordning. Lærerutdanningene har endret seg de siste årene. Det bør derfor ikke lenger være aktuelt å gå opp til eksamen i fag etter kravene som lå i rammeplaner fra før 2003. Departementet foreslår derfor at studenter som ikke har fullført en utdanning som de startet før høsten 2003, kan få en siste mulighet til å ta eksamen fram til 1. august 2010.
(20.11.2008)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokument i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-----------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2. november 2009 Forskrift om endring i forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanning og forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata.