Høring – Forskriftsendring Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.06.2018

Vår ref.: 17/6001

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift 9. september 2016 nr. 1047 om kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing (kommunikasjonskontrollforskriften). Forslaget gjelder § 18 annet ledd og etableringen av et fast sekretariat for Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringer er åpne og alle kan sende innspill. Alle uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert på regjeringen.no. Saken er elektronisk tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2593992. Høringsuttalelser skal avgis elektronisk under «Send inn høringssvar».

Frist for å avgi høringssvar er 18. juni 2018. Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Heid Iren Haugerud på telefon 22 24 54 85.

Med vennlig hilsen
Jonas Leirset
avdelingsdirektør

Heid Iren Haugerud
seniorrådgiver

 • Departementene
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Domstoladministrasjonen
 • Riksadvokaten
 • Statsadvokatembetene
 • Politidirektoratet
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Generaladvokaten
 • Spesialenheten for politisaker
 • Regjeringsadvokaten
 • Datatilsynet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Statens sivilrettsforvaltning (Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll)
 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester
 • Sivilombudsmannen
 • Det juridiske fakultet i Bergen
 • Det juridiske fakultet i Oslo
 • Det juridiske fakultet i Tromsø
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Amnesty International Norge
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Forsvarergruppen
 • NGO-forum for menneskerettighetene
 • Norges Juristforbund (Politijuristene, Statsadvokatenes forening)
 • Norsk forening for kriminalreform
 • Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Organisasjonen mot politisk overvåking
 • Politiets Fellesforbund
 • Rettspolitisk forening

Til toppen