Høring – endring i forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre bestemmelsen om fritak fra eksamen eller prøve i forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning. Forslaget åpner for at det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for enhver førskolelærerstudent som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2010

Kunnskapsdepartementet foreslår å endre bestemmelsen om fritak fra eksamen eller prøve i forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning. Forslaget åpner for at det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for enhver førskolelærerstudent som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring.
(27.10.2009)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokument i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 2. mars 2010 Forskrift om endring i forskrift til rammeplan om førskolelærerutdanning. Endringsforskriften er publisert på Lovdata

Vår ref.: 200904799

Høringsutkast for endring av rammeplan for førskolelærerutdanningUtdannings- og forskningsdepartementet fastsatte 3. april 2003 rammeplan for førskolelærerutdanning med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15. Rammeplanen ble senere endret 10.mars 2008.

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av § 7 i rammeplan for førskolelærerutdanning. Høringsfrist er fredag 8. januar 2010. Høringsuttalelser sendes til Kunnskapsdepartementet på e-post postmottak@kd.dep.no.

Den foreslåtte endringen i § 7 i forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning omhandler fritak fra eksamen eller prøve.

§ 7 i gjeldende forskrift lyder:
     Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som har samisk, kvensk, norsk tegnspråk eller et annet minoritetsspråk som morsmål og som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. Det samme gjelder for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. Fritaket føres på vitnemålet.

Departementet foreslår at ny § 7 får følgende ordlyd:
     Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i norsk for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring. Det samme gjelder for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra Norge. Fritaket føres på vitnemålet.

Departementet ønsker med denne endringen å oppnå samsvar mellom de fritaksvurderinger som gjøres i videregående opplæring med hensyn til prøve i norsk sidemål og foreslår derfor å innføre et tilsvarende fritak for studenter i førskolelærerutdanningen. Det er departementets vurdering at dette ikke vil føre til en reduksjon av de øvrige faglige krav som stilles i utdanningen. Departementet ser det slik at det verken kan føres en holdbar faglig argumentasjon for at fritak medfører en svekkelse av utdanningens faglige krav eller at det i betydelig grad vil svekke kandidatens evne til utøvelse av sin profesjon.

Departementet ønsker en overgangsordning for å sikre at studenter som nå er i utdanningsløpet og som etter endringen ville fått fritak kan få utstedt vitnemål uten sidemålskarakter.

Følgende overgangsordning foreslås: For førskolelærerutdanninger fullført etter 1. mai 2010 kan de som kan dokumentere fritak fra sidemål i videregående opplæring få utstedt vitnemål hvor karakter for eksamen i sidemål ikke fremkommer. Det skal da fremkomme av vitnemålet at fritak er gitt etter forskriftens § 7.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef
Joakim Bakke
rådgiver

Barne- og likestillingsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Dronning Mauds Minne Høgskole
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
NLA Lærerhøgskolen
Samisk høgskole/Sámi allaskuvla
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler
KS
Private Barnehagers Landsforbund
Sametinget
NSU
StL
Språkrådet
Riksrevisjonen
Studentsamskipnadene
NOKUT
Utdanningsforbundet
Steinerskolen i Norge
Utdanningsdirektoratet
LO
UNIO
Fylkesmannsembetene
Likestillings- og diskrimineringsombudet
NTL
Dysleksiforbundet i Norge
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjon (SAFO)
Statens råd for funksjonshemmede
Institutt for Kristen Oppseding
Utdanning.no
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Sosialistisk opplysningsforbund
YS
Vox
Uninett AS

Til toppen