Forsiden

Høring – endringer i bilstønadsordningen

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag til endringer i bilstønadsordningen på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2018

Vår ref.: 18/710

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette forslag til endringer i bilstønadsordningen på høring.

Forslagene til endringer dreier seg i liten grad om endringer i retten til stønad til bil, men er hovedsakelig forenklinger i dagens ordning.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 1. juni 2018.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under «Send inn høringssvar».

Med hilsen 

Ulf Pedersen (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                  Sara Bruvoll

                                                                  avdelingsdirektør

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon KS
Landsorganisasjonen i Norge
Næringslivets hovedorganisasjon
Pensjonistforbundet
Samarbeidsforum for funksjonshemmede (SAFO)
Samferdselsdepartementet
Statens vegvesen - Vegdirektoratet
Unge funksjonshemmede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund