Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje

Samferdselsdepartementet (SD) sender i samråd med Finansdepartementet (FIN) og etter innspill fra med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), høring om endringer i forskrifter som legger til rette for at drosjenæringen kan ta i bruk andre teknologiske løsninger enn taksameter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2020

Vår ref.: 20/1687

Høring - endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrustning som et alternativ til taksameter i drosje

Samferdselsdepartementet (SD) sender i samråd med Finansdepartementet (FIN) og etter innspill fra med Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), høring om endringer i forskriftene:

- forskrift 1. oktober 2009 nr. 1226 om krav til taksametre

- forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport med motorvogn og fartøy

- forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring

- forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven

- forskrift 14. november 2012 nr. 1066 om prisopplysninger for varer og tjenester

Samlet skal forslaget til endringer legge til rette for at drosjenæringen kan ta i bruk andre teknologiske løsninger enn taksameter. Løsningene skal så langt som mulig ivareta de hensynene som taksameter gjør i dag. I tillegg må løsningen ivareta kravet om loggføring av drosjeturer som følger av ny § 9 tredje ledd i yrkestransportloven, som trer i kraft 1. november 2020. Loggføring vil også være et krav ved bruk av taksameter. Viktige hensyn i vurderingen har blant annet vært ønsket om å innføre teknologinøytrale krav, å redusere etablerings- og driftskostnader i drosjenæringen og å ivareta sikkerhet for passasjer og sjåfør.

Høringsnotat og forslag til endringer i forskrifter følger vedlagt. Forslaget vil også bli sendt på EØS-høring, jf. lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven).

Vi viser også til SDs og FINs felles høring av 12. juni 2020 med høringsfrist 21.august 2020, med forslag til endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven som en del av det samlede rammeverket som legger til rette for alternativ til taksameter.

Høringsnotatet beskriver to ulike alternativ for rammeverk på området. Begge alternativene er teknologinøytrale.

Alternativ 1 åpner for at taksameter kan erstattes av en heldigital løsning. I praksis innebærer dette at det vil bli mulig å erstatte taksameteret med en løsning hvor all informasjon og GNSS-signaler blir ivaretatt av kontrollutrustningen. Dette kan for eksempel være en mobil applikasjon.

Alternativ 2 legger, på samme måte som alternativ 1, til rette for å ta i bruk digitale løsninger, for eksempel en mobil applikasjon. I tillegg er det for denne løsningen stilt krav om at loggføringen av drosjeturer skal skje via en enhet som er fastmontert i kjøretøyet, for eksempel en kjørebok. Kontrollutrustningen vil kommunisere med den fastmonterte enheten.

Alternativ 1 antas å være vesentlig mindre kostnadskrevende enn alternativ 2, og vil i størst grad bidra til å senke etableringsbarrierene i drosjenæringen ved at de som ønsker å utøve yrket som løyvehaver ikke må foreta dyre investeringer i taksameter.

Alternativ 2, med krav om en fastmontert enhet i kjøretøyet er dyrere enn alternativ 1. Det kan ikke utelukkes at løsningen, i alle fall i en startfase, vil være like kostnadskrevende som taksameterkravet. På den annen side kan alternativ 2 bidra i større grad enn alternativ 1 til å ivareta sikkerheten for passasjer og sjåfør ved at det er en fastmontert enhet for sporing i kjøretøyet. Den fastmonterte enheten gjør at det er vanskeligere å omgå sporing.

Departementet ønsker innspill på begge alternativene.

Høringsfrist er 2. oktober 2020.

Bakgrunn

Stortinget har vedtatt endringer i drosjereguleringen som skal legge til rette for et mer

velfungerende drosjemarked og bidra til et godt tilbud for de reisende, se lovvedtak 64 (2018-2019), Innst. 306 L (2019-2020), Prop 70 L (2018-2019) og fastsatte forskriftendringer av 6. desember 2019.

Endringene skal bl.a. gjøre det lettere å etablere seg i næringen og drive virksomhet på en god måte, også basert på forretningsmodeller som tar i bruk ny teknologi. Det nye regelverket skal også ivareta sikkerhet for de reisende, og bidra til en ryddig og seriøs drosjenæring.

Samferdselsdepartementet har hjemmel i yrkestransportloven § 9 fjerde ledd til å fastsette krav til hvordan drosjer skal være utstyrt. Etter endringene er det presisert i yrkestransportloven at det blant annet kan stilles krav til taksameter eller annen kontrollutrustning. Dette åpner for bruk av alternativ til taksameter, men forutsetter at det kommer på plass et rammeverk for dette.

Endringene skulle opprinnelig tre i kraft 1. juli 2020, men er utsatt til 1. november 2020, jf. lovvedtak 113 L (2019-2020).

Krav om taksameter vil fra 1. november 2020 gjelde for alle drosjer, jf. yrkestransportforskriften § 48, som endret 6. desember 2019. Dette vil gjelde inntil videre, i påvente av eventuelle regelendringer etter oppfølging av rapporten fra arbeidsgruppen for alternativ til taksameter. Arbeidsgruppen for alternativ til taksameter leverte sin rapport til NFD 28. februar 2019. Høringsnotatet, og forslaget til forskriftsendringer er utarbeidet med utgangspunkt i denne rapporten.

Rammeverket for alternativ til taksameter skal ivareta hensynene som ligger bak kravet til loggføring. Det vil si at det skal være mulig for politiet å hente inn aktuelle opplysninger etter at turen er kjørt.

Når myndighetene etter de nye reglene ikke lenger kan pålegge løyvehavere å være tilknyttet drosjesentral, har det vært en sentral vurdering hvordan hensynet til sikkerhet for sjåfør og passasjer skal ivaretas. I dagens ordning blir sporing av drosjeturer langt på vei ivaretatt ved at sentralene mottar opplysninger fra taksameteret, som kan videreformidles til politiet ved behov. Når de nye reglene trer i kraft 1. november vil det være et krav at GNSS-sporing skjer i alle drosjer. For dagens taksameter vil dette kunne ivaretas som tilleggsfunksjon eller på annen måte. 

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Lone Bruvold Hansen

utredningsleder

Agder fylkeskommune

Postboks 788 Stoa

4809

ARENDAL

Akademikerne

Fridtjof Nansens Plass 6

0160

OSLO

Arbeids- og sosialdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030

OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Pb. 7052 Majorstuen

0306

OSLO

Barne- og familiedepartementet

Postboks 8036 Dep.

0030

OSLO

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034

OSLO

Fagforbundet

Postboks 7003 St. Olavsplass

0130

OSLO

Finans Norge

Postboks 2473

0202

OSLO

Finansdepartementet

Postboks 8008 Dep

0030

OSLO

Forbrukerombudet

Sandakerveien 138

0484

OSLO

Forbrukertilsynet

Postboks 463 Sentrum

0105

OSLO

Forsvarsdepartementet

Postboks 8126 Dep

0032

OSLO

Helse Midt-Norge RHF

postboks 464

7501

STJØRDAL

Helse Nord RHF

 

8038

BODØ

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030

OSLO

Helse Sør-Øst RHF

Pb. 404

2303

HAMAR

Helse Vest RHF

Pb 303 Forus

4066

STAVANGER

Hovedorganisasjonen Virke

Postboks 2900

0230

OSLO

IKT Norge

Oscarsgate 20

0352

OSLO

Innlandet fylkeskommune

Postboks 4404 Bedriftsenteret

2325

HAMAR

ITS Norge

c/o Tekna

0201

OSLO

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030

OSLO

Klima- og miljødepartementet

Postboks 8013 Dep.

0030

OSLO

Kollektivtrafikkforeningen

c/o Ruter AS

0104

OSLO

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Postboks 8112 Dep

0032

OSLO

Kompetanseteam Vest AS

Breiviken 4

5035

BERGEN

Konkurransetilsynet

Postboks 439 Sentrum

5805

BERGEN

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Postboks 1378 Vika

0114

OSLO

Kulturdepartementet

Postboks  8030 Dep.

0030

OSLO

Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep

0032

OSLO

Landbruks- og matdepartementet

Postboks 8007 Dep.

0030

OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Torgarden

7485

TRONDHEIM

Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkeshuset

6404

MOLDE

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Postboks 93

4791

LILLESAND

NOKUT

 

 

 

Nordland fylkeskommune

Fylkeshuset

8048

BODØ

Norges Blindeforbund

Postboks 5900 Majorstua

0308

OSLO

Norges Handikapforbund

Postboks 9217 Grønland

0134

OSLO

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO

Postboks 9100 Grønland

0133

OSLO

Norges Lastebileier-Forbund

Postboks 7134 St. Olavs plass

0130

OSLO

Norges Taxiforbund

Postboks 6114 Etterstad

0602

OSLO

Norges Turbileierforbund

Postboks 25

1469

RASTA

Norsk kemner- og kommuneøkonomers forbund

 

 

 

Norsk Kunnskaps-Institutt AS

PB 6674 St. Olavs Plass

0129

OSLO

Norsk Øko-forum

 

 

 

Nærings- og fiskeridepartementet

Postboks 8014 Dep.

0030

OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon

Postboks 5250 Majorstua

0303

OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep.

0033

OSLO

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Rådhuset

0037

OSLO

Pensjonistforbundet

Postboks 6714 St. Olavs Plass

0130

OSLO

Politidirektoratet

Postboks 8051 Dep

0031

OSLO

Regelrådet

Kartverksveien 21

3511

HØNEFOSS

Regjeringsadvokaten

Postboks 8012 Dep

0030

OSLO

Regnskap Norge

 

 

 

Revisorforeningen

 

 

 

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 Sentrum

4001

STAVANGER

Skattebetalerforeningen

 

 

 

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134

OSLO

SMB Norge

 

 

 

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

2605

LILLEHAMMER

Statistisk Sentralbyrå

Oterveien 23

2225

KONGSVINGER

Toll- og avgiftsdirektoratet

Postboks 8122 Dep

0032

OSLO

Troms og Finnmark fylkeskommune

Postboks 701

9815

VADSØ

Trøndelag fylkeskommune

Fylkets hus, Postboks 2560

7735

STEINKJER

Utdanningsforbundet

Postboks 9191 Grønland

0134

OSLO

Utenriksdepartementet

Postboks 8114 Dep

0032

OSLO

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Postboks 2844

3702

SKIEN

Vestland fylkeskommune

Postboks 7900

5020

BERGEN

Viken fylkeskommune

Postboks 220

1702

SARPSBORG

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Postboks 9232 Grønland

0134

OSLO

Yrkestrafikkforbundet

Postboks 9175 Grønland

0134

OSLO

Økokrim

Postboks 8193 Dep.

0034

OSLO

Økonomiforbundet

 

 

 

  Bolt                          post@bondura.no

Uber                         hhm@kruselarsen.no