Høring - endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter

Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) sender vedlagte utkast til høringsnotat og forslag til endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og lov 27. mai 2016. nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.08.2020

Vår ref.: 19/1089

Høring - endring i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter

Samferdselsdepartementet (SD) og Finansdepartementet (FIN) sender vedlagte utkast til høringsnotat og forslag til endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) og lov 27. mai 2016. nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) på høring.

Stortinget har vedtatt omfattende endringer i drosjereguleringen, jf. lov om endringer i yrkestransportlova (oppheving av behovsprøvingen for drosje mv.) av 21. juni 2019 nr. 67, se lovvedtak 64 (2018-2019) av 4. juni 2019 og Prop 70 L (2018-2019) (oppheving av behovsprøving for drosje mv.). Lovendringene er fulgt opp med forskriftsendringer som ble fastsatt 6. desember 2019. Som følge av covid-19-pandemien er iverksettelsen av lov- og forskriftsendringer utsatt fra 1. juli 2020 til 1. november 2020, jf. jf. Prop. 106 L (2019-2020), Innst. 306 L (2019-2020) og lovvedtak 113 (2019-2020).

De vedtatte lovendringene åpner for at løyvehavere kan benytte andre kontrollutrustninger enn taksameter, og at departementet kan gi nærmere forskrifter om kontrollutrustninger, jf. ytl. § 9 (4), som endret med virkning fra 1. november 2020.

Våren 2018 opprettet NFD, i samråd med SD, en tverretatlig arbeidsgruppe for mobile applikasjoner som alternativ til taksameter (arbeidsgruppen). Arbeidsgruppen skulle utarbeide forslag til et helhetlig regelverk som stiller krav til informasjonssystemene som skal brukes ved persontransport slik at disse ivaretar formålene som ligger til grunn for reguleringen på persontransportområdet på en tilfredsstillende måte. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til NFD 28. februar 2019. (Utredningsrapport 28. februar 2019 - Regelverk for mobile applikasjoner som alternativ til taksameter (kontrollutrustning))

SD jobber, i samråd med berørte departement og etater med å ferdigstille et forslag til forskriftsendringer som skal legge til rette for at aktører i markedet kan ta i bruk andre kontrollutrustninger enn taksameter

Arbeidsgruppen har imidlertid også identifisert behov for justeringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven. For å legge til rette for at et ev. nytt regelverk om alternativ til taksameter kan tre i kraft raskt, sender SD og FIN ut forslag til lovendringer på egen høring. Forskriftsendringer vil sendes på egen høring på et senere tidspunkt.

Forslag til endringer i yrkestransportloven:

  • Hjemmel for at SD kan utpeke tilsynsmyndighet for nye kontrollutrustninger.
  • Hjemmel for at SD kan fastsette gebyr for tilsyn av nye kontrollutrustninger.

Forslag til endringer i skatteforvaltningsloven:

  • Hjemmel for at formidler av drosjetjenester og driftsansvarlig for nye kontrollutrustninger skal rapportere tredjepartsopplysninger til skattemyndighetene.

Formålet med endringene i yrkestransportloven er å legge til rette for at det blir ført tilsyn også med andre kontrollutrustninger enn taksameter, og at tilsynet finansieres av aktørene i markedet.

Formålet med endringene i skatteforvaltningsloven er å legge til rette for tredjepartsrapportering til Skatteetaten med nytt drosjeregelverket.

Samlet skal endringene motvirke uregelmessigheter i drosjenæringen, og bidra til tilstrekkelig kontroll med de nye ordningene samt finansiering fra aktørene.

Frist for høringsuttalelse i saken er 21. august 2020. Høringsfristen skal legge til rette for at det er mulig å fremme forslag til lovendringer for Stortinget høsten 2020, med sikte på at lovendringene kan tre i kraft så nær som mulig i tid til de øvrige endringene i drosjereguleringen, som trer i kraft 1. november 2020, jf. Stortingets lovvedtak 113 L (2019-2020). Ut fra saksomfanget, og behovet for fremdrift i saken, er høringsfristen satt til to måneder. 

Vi ber om at høringssvar sendes elek­tro­nisk ved bruk av den digitale løsningen for høringssvar. Unntaksvis kan høringssvar sendes Samferdselsdepartementet, helst pr. e-post til postmottak@sd.dep.no.

Med hilsen

Lasse Lager (e.f.)
avdelingsdirektør

Anne-Lise Junge Jensen
fagdirektør

Agder fylkeskommune

Akademikerne

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Barne- og familiedepartementet

Datatilsynet

Fagforbundet

Finans Norge

Finansdepartementet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Hovedorganisasjonen Virke

IKT Norge

Innlandet fylkeskommune

ITS Norge

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kollektivtrafikkforeningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kompetanseteam Vest AS

Konkurransetilsynet

KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Miljødirektoratet

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

NOKUT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Nordland fylkeskommune

Norges Blindeforbund

Norges Handikapforbund

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Lastebileier-Forbund

Norges Taxiforbund

Norges Turbileierforbund

Norsk Kunnskaps-Institutt AS

Norsk Øko-forum

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Pensjonistforbundet

Politidirektoratet

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Revisorforeningen

Rogaland fylkeskommune

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

SMB Norge

Statens vegvesen

Statistisk Sentralbyrå

Statsministerens kontor

Tolldirektoratet

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Utdanningsforbundet

Utenriksdepartementet

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Yrkestrafikkforbundet

Økokrim

Økonomiforbundet