Høring - Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater (stykkprisforskriften)

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.f.l. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften). Forslaget innebærer at retten til advokatbistand som fritt rettsråd ved søknader om skilsmisse og separasjon fjernes. Høringsfristen er 1. desember 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007

Vår ref.:

Høringsinstansene jf. vedlagte liste  

Deres ref. Vår ref.
200707041
Dato
19.10.2007

Høring - Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater etter faste satser ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften)

 

1. Innledning

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.f.l. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften).

De foreslåtte forskriftsendringene omfatter forskriftens § 5 annet ledd pkt 7 om fritt rettsråd i ekteskaps- og familiesaker, og er en konsekvens av forslaget i St. prp. nr. 1 (2007 – 2008) for Justisdepartementet, jf. side 153 under kap. 470 post 71. Forslaget innebærer at retten til advokatbistand som fritt rettsråd ved søknader om skilsmisse og separasjon fjernes. Det tas forbehold for endringer som følge av den videre budsjettprosessen.

Vi ber om høringsuttalelser innen 1. desember 2007. Uttalelser bes sendt per post til Justis- og politidepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til adressen jostein.lovoll@jd.dep.no.

Vi ber høringsinstansene vurdere om utredningen bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke står på adressatlisten.

2. Andre endringer i stykkprisforskriften

I St. prp. nr. 1(2007-2008) er det som et ledd i oppfølgningen av fornærmedeutvalgets rapport NOU 2006:10 foreslått flere øvrige tiltak som vil måtte medføre endringer i stykkprisforskriften. Dette gjelder for det første forslagene om endringer i bistandsadvokatens oppdrag, jf. omtalen på side 142 og side 144 under kap 466 post 01. Videre gjelder dette forslaget om en utvidelse av retten til advokatbistand ved vurdering av anmeldelse til å gjelde alle sakstyper hvor fornærmede vil ha krav på bistandsadvokat i medhold av straffeprosesslovens § 9 a, jf. omtalen på side 153 under kap. 470 post 71.

Endringene i bistandsadvokatens oppdrag og utvidelsen av retten til advokatbistand ved vurdering av anmeldelse er imidlertid foreslått å tre i kraft 1. juli 2008. Endringer i stykkprisforskriften som følge av disse forslagene vil bli sendt på høring ved en senere anledning. Det samme gjelder eventuelle endringer som følge av Justisdepartementets pågående evaluering av stykkprisforskriftens bestemmelser om straffesaker og fylkesnemndssaker.

3. Forslaget

3.1 Dagens regel

Etter lov om fri rettshjelp § 11 annet ledd nummer 1 gis det etter behovsprøving fritt rettsråd i ”i saker etter ekteskapsloven, skifteloven annen del, jf. kap. 4 eller barneloven kap. 5, 6 og 7, herunder saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring”.

I stykkprisforskriftens § 5 annet ledd nr 7 a er det fastsatt en stykkpris på tre timer for fritt rettsråd i ”Saker om separasjon og skilsmisse, og øvrige saker som ikke faller inn under bokstav b-d”. Bistand til søknad om separasjon og skilsmisse faller inn under denne stykkprisen.

3.2 Endringsforslaget

Forslaget går ut på at det ikke lenger skal gis fritt rettsråd til bistand ved søknader om separasjon og skilsmisse. 

Etter bestemmelsen i rettshjelplovens § 5 om lovens subsidiære karakter er det et vilkår for dekning av advokatbistand at bistanden ikke kan erstattes av andre ordninger. I bestemmelsen nevnes flere eksempler på slike ordning, og en av disse er det offentliges veiledningsplikt, jf. bl.a. forvaltningslovens § 11. Endringen som foreslås er basert på at det ikke lenger er behov for advokatbistand i tillegg til den veiledning fylkesmannen gir ved søknader om skilsmisse og separasjon. Bistanden består i stor grad av å hjelpe til med utfylling av søknadsskjemaer til Fylkesmannen, noe som Fylkesmannen selv kan gi fullverdig bistand til. Det følger således av rettshjelpsordningens subsidiære karakter at det ikke skal gis advokatbistand i slike saker, og forslaget kan derfor gjennomføres uten at det er nødvendig med noen endring av bestemmelsen i rettshjelpsloven § 11 annet ledd nr. 1. Det er imidlertid nødvendig å endre stykkprisforskriftens § 5 annet ledd nr. 7, som gir en egen stykkpris for saker om separasjon og skilsmisse. Forslag om ny ordlyd følger vedlagt under pkt. 5. Videre må Justisdepartementets rundskriv om fri rettshjelp G–12/05 justeres.

Det presiseres at det kun er bistand i forbindelse med søknaden om separasjon og skilsmisse som foreslås fjernet. Saker knyttet til foreldreansvar, omsorg og samvær med felles barn, og saker om det økonomiske oppgjøret ved separasjon og skilsmisse vil fortsatt gi grunnlag for fritt rettsråd etter reglene i rettshjelpsloven.

4. Endringsforslag

Følgende endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.f.l. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker foreslås:

§ 5 annet ledd nr.7 skal lyde:

7. Ekteskaps- og familiesaker, jf. rettshjelploven § 11 annet ledd nr. 1 og 2:

a. Saker som kun omfatter felleseieskifte eller økonomisk oppgjør etter oppløsning  av husstandsfelleskap:
 
7 ganger den offentlige salærsats.

b. Saker som omfatter foreldreansvar, daglig omsorg og samværsrett:
 
7 ganger den offentlige salærsats.

c. Saker som omfatter både foreldreansvar og/ eller daglig omsorg og/ eller samværsrett og felleseieskifte/ økonomisk oppgjør etter oppløsning av husstandsfellesskap:
 
12 ganger den offentlige salærsats.

d. Øvrige saker som ikke faller inn under bokstav b-d, med unntak av saker som gjelder søknad om separasjon og skilsmisse:
 
3 ganger den offentlige salærsats.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser

Den foreslåtte endringen er i St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Justisdepartementet beregnet å gi en innsparing på 3 mill. kr. i 2008.


Med hilsen

Wenche Kverneland
avdelingsdirektør
                                                           Jostein Løvoll
                                                           rådgiver 

Høringsinstansene:
Fylkesmennene
Justissekretariatene
Domstolsadministrasjonen
Den norske Advokatforening
Forsvarergruppen av 1977
Finansdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Kirkens Familievern
Juristenes rettshjelperforening
Kontoret for fri rettshjelp; Oslo kommune
Rettshjelpkontoret i indre Finmark
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss Buss
Jussformidlingen i Bergen
Juss hjelpa i Nord -Norge

 

Til toppen