Høring - Endringer i forskrift om salær fra det offentlige til advokater (stykkprisforskriften)

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.f.l. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (stykkprisforskriften). Forslaget innebærer at retten til advokatbistand som fritt rettsråd ved søknader om skilsmisse og separasjon fjernes. Høringsfristen er 1. desember 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2007