Høring – endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

Finansdepartementet sender med dette høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer av hvitvaskingsloven og –forskriften på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.03.2020

Vår ref.: 19/2294

Finansdepartementet sender med dette høringsnotat fra Finanstilsynet om endringer av hvitvaskingsloven og –forskriften på høring.

Finanstilsynets høringsnotat inneholder utkast til både lov- og forskriftsendringer på en rekke ulike områder i hvitvaskingsregelverket. Deler av forslagene tar sikte på gjennomføring av ventede EØS-rettslige forpliktelser i norsk rett etter bestilling fra Finansdepartementet, mens andre deler foreslås etter Finanstilsynets eget initiativ.

Forslagene omfatter bl.a. å underlegge samvirkeforetaks innskuddsvirksomhet hvitvaskingsloven, nærmere regler om tjenestetilbydere for virtuell valuta, presiseringer rundt eiendomsmegling, når kundetiltak skal gjennomføres (beløpsgrenser, e-penger, forsikring), høyrisikoland, avvikling/sperring av kundeforhold, behandling av personopplysninger og elektroniske overvåkingssystemer.

Finansdepartementet ser også et særlig behov for synspunkter fra høringsinstansene på de problemstillingene Finans Norge har reist i notatet vedlagt høringen. I notatet har Finans Norge tatt opp behovet for endringer av regelverket for deling av informasjon mellom særskilte rapporteringspliktige, særlig med foretak i andre land, primært innenfor EØS-området. Norske regler anføres å være strengere enn i sammenlignbare land, noe som kan svekke den felles bekjempelsen av hvitvasking, terrorfinansiering og tilknyttet kriminalitet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 23. mars 2020. For å avgi høringsuttalelse viser departementet til den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden, ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets internettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                       Marianne Irgens
                                                                                       avdelingsdirektør

 

 

 

 

Alle departementene

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

AktuarKonsulenters Forum

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Caritas Norge

Changemaker

Coop Norge SA

Datatilsynet

Deloite AS

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Energi Norge

EVRY

Felleskjøpet Agri SA

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansmarkedsfondet,

Norges Forskningsråd

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Høgskolen i Sørøst-Norge

(tidl. Telemark)

Høgskolen på vestlandet

Industrie Energi

Initiativ for etisk handel

Juridisk rådgivning for kvinner

Knowledge Group AS

Kommunalbanken Norge

Konkurransetilsynet

KPMG AS

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq Oslo ASA

Nasdaq Clearing Oslo

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bitcoin- og Blockchainforening

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Jurnalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

 

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Øko-Forum

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

NOS Clearing ASA

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Oslosenteret

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Plan Norge

Publish What You Pay Norway

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statoil Norge AS

Storebrand

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)

Støttekomiteen for Vest-Sahara

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Virke Inkasso

Yara International ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet