Høring – endringer i passforskriften (utstedelse av midlertidige pass mv.)

Høring med forslag til enkelte endringer i passforskriften for å redusere faren for misbruk av pass.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.11.2015

Vår ref.: 15/5286

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til enkelte endringer i forskrift 9. desember 1999 nr. 1263 om pass (passforskriften) for å redusere faren for misbruk av pass.

Ordningen med nødpass foreslås forskriftsregulert ved en ny bestemmelse om midlertidige pass, som også innebærer at ordinært pass skal registreres som tapt ved utstedelse av midlertidige pass. Begrepet «midlertidig pass» omfatter både det tradisjonelle nødpasset uten elektronisk brikke, og det planlagte nye midlertidige passet med elektronisk brikke (også kalt «provisorisk pass»). Det foreslås presisert i passforskriften at også ordinære pass som det er fattet innleveringsvedtak for (tilbakekalte pass) straks skal registreres som tapt slik at de ikke kan benyttes til grensepassering. Endelig foreslås det justeringer i reglene om dokumentasjon av statsborgerskap ved søknad om pass. 

Høringsfristen er fredag 13. november 2015.

Les og svar på høringen her: regjeringen.no/2429534. Høringsinstansene bes vurdere om høringsbrevet med vedlegg bør forelegges underliggende etater. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med vennlig hilsen

Birgitte Ege
avdelingsdirektør
                                                     Merethe Rein
                                                     seniorrådgiver

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Forbrukerombudet

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Politidirektoratet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Post- og teletilsynet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksarkivet

Sametinget

Helsedirektoratet

Spesialenheten for politisaker

Statistisk Sentralbyrå

Statsadvokatembetene

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Utdanningsdirektoratet

 

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

DIXI Ressurssenter for voldtatte i Oslo og Stavanger

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Innvandrernes landsorganisasjon

Kommunesektorens organisasjon

Kontoret for fri rettshjelp

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Norges idrettsforbund

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Senter for Menneskerettigheter

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Norges politilederlag

Politiets Fellesforbund

Redd Barna, Rettighetssenteret

Rettspolitisk forening

Røde kors

Til toppen