Høring – endringer i vergemålsloven mv. (taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger)

Høring med forslag til endringer i vergemålsloven, tvisteloven og straffeprosessloven. Høringsnotatet omhandler bevis som er omfattet av taushetsplikten for oppnevnte verger, unntak fra taushetsplikten for oppnevnte verger og vergemålsmyndigheten og brudd på taushetsplikten for oppnevnte verger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2017

Vår ref.: 16/2701

Høring – endringer i vergemålsloven mv. (taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger)             

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i vergemålsloven, tvisteloven og straffeprosessloven. Det vises til vedlagte høringsnotat, som omhandler bevis som er omfattet av taushetsplikten for oppnevnte verger, unntak fra taushetsplikten for oppnevnte verger og vergemålsmyndigheten og brudd på taushetsplikten for oppnevnte verger.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater eller tilknyttede virksomheter, organisasjoner eller lignende som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsfristen er 17. januar 2017. Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til: lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med vennlig hilsen
Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Anne Marie Slettebø
fung. lovrådgiver

 • Alle departementene
 • Barne- ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Bioteknologirådet
 • Domstolsadministrasjonen
 • Domstolene
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Pasient- og brukerombudene
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Sametinget
 • Sekretariatet for konfliktrådene
 • Statens helsetilsyn
 • Statens seniorråd
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statsadvokatene
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Støttesenter for fornærmede i straffesaker
 • Sysselmannen på Svalbard
     
 • Advokatforeningen
 • Autismeforeningen i Norge
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gjeldsoffer-Alliansen
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Human Rights Alert Norway
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Juss-Hjelpa i Midt-Norge
 • Juss Hjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • Kirkerådet
 • Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende
 • Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse
 • Landsforeningen We Shall Overcome
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Mental helse
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges handikapforbund
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Helse og Velferdsforum
 • Norsk Pasientforening
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk Psykologforening
 • Pensjonistforbundet       
 • Profesjonelle Vergers Interesseorganisasjon
 • Redd Barna
 • Rettspolitisk Forening
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
 • Seniorsaken
 • Stiftelsen Barnas rettigheter
 • ULOBA
     
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Til toppen