Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – Enovas rapport fra forprosjekt om energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.05.2020

Vår ref.: 16/1107

Energimerkeordningen for bygninger og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg trådte i kraft i 2010. I 2016 overførte Olje- og energidepartementet den daglige forvaltningen av ordningene fra NVE til Enova. Departementet er opptatt av at ordningene skal videreutvikles og sees i sammenheng med andre virkemidler.

I forbindelse med overføringen til Enova ønsket departementet å gjennomgå erfaringene med ordningene og vurdere den videre utviklingen av ordningene. Departementet ga Enova følgende oppdrag:

"Departementet ber Enova om å gjennomføre en analyse som et grunnlag for videreutvikling av ordningene. Energimerkeordningen skal vurderes med særlig hensyn på eventuelle forskjeller i markedet for nybygg og eksisterende bygg, og eventuelle forskjeller i markedet for boliger og yrkesbygg.

Departementet ber Enova vurdere hvordan ordningene har bidratt til å nå formålene som er nedfelt i energimerkeforskriften § 1. Departementet ber Enova vurdere styrker og svakheter ved innretningen av ordningene, herunder valg av systemgrense, utforming av energiattesten og muligheter for samspill med andre virkemidler. Alle vesentlige virkninger i markedet skal gjennomgås."

Underveis i Enovas arbeid har departementet hatt åpne møter om energimerkeordningen for bygninger. På det åpne møtet i 2017 luftet departementet noen aktuelle spørsmål, herunder bruken av oppvarmingskarakter, felles merking av flerbolighus, muligheten for å innrette ordningen slik at den blir mer aktuell for eksisterende bygg, samt valg av systemgrense. På det åpne møtet i 2019 ble ideen om å la energimerket reflektere effektbelastningen i strømsystemet luftet. Departementet har mottatt skriftlige synspunkter i etterkant av møtene. Innspillsmøtene har dannet et grunnlag for vurderinger og videre arbeid.

Enova leverte 20. desember en rapport om arbeidet: Forprosjekt – Ny energimerkeordning. I rapporten skisserer Enova flere mulige forbedringer av energimerkeordningen for bygninger. Med forslagene søker Enova å gjøre presentasjon av bygningens energitilstand mer brukervennlig. Forslagene omhandler blant annet avvikling av oppvarmingskarakter, felles merking av flerbolighus, innføring av et effektelement i energimerket, utforming av energimerkeskalaen, muligheter for å simulere effekten på energimerket av ulike tiltak, mulighetene for å knytte mer informasjon til energimerkeordningen, samt selve utformingen og presentasjonen av merket og energiattesten. I tillegg omhandler rapporten ordningen for energivurdering av tekniske anlegg.  

Flere av forslagene i rapporten vil kreve endringer i forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (energimerkeforskriften for bygninger). Departementet tar sikte på å sende et forslag til endring i energimerkeforskriften for bygninger på høring i 2020. Enovas rapport er et viktig grunnlag for departementets videre arbeid med utvikling av ordningene. Det vises også til departementets høring av lovforslag om enkelte endringer i energimerkeordningen og ordningen for energivurdering av tekniske anlegg: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---endringer-i-energiloven-og-naturgassloven-energibruk-i-bygninger-og-store-foretak/id2617849/

Olje- og energidepartementet legger med dette Enovas rapport ut på høring.

Frist for høringsuttalelser til rapporten er 13. mai 2020.

Høringsuttalelser kan avgis på regjeringen.no eller sendes direkte til [email protected]. Eventuelle spørsmål om faktagrunnlaget og det tekniske innholdet i rapporten kan rettes til Enova ved Tor Brekke (tlf. 902 96 172 – [email protected]).

Eventuelle øvrige spørsmål kan rettes til Olje- og energidepartementet ved Simen Sundsbø (tlf. 22 24 63 84).

Med hilsen 

Toril J. Svaan (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Sverre Sand

underdirektør

 

Til toppen