Høring – etterkontroll av personopplysningsloven

Høringsfrist 01.11.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2009

Vår ref.: 200904400 ES HAJ

Høring – etterkontroll av personopplysningsloven
Justis- og politidepartementet sender med dette på høring tre rapporter og ett høringsnotat om reglene i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Siktemålet med høringen er å undersøke om loven virker etter sin hensikt.

Personopplysningsloven trådte i kraft 1. januar 2001 sammen med forskrifter til loven. Loven gjennomfører Europaparlamentet og rådets direktiv 95/46/EF om beskyttelse av personopplysninger (personverndirektivet) i norsk rett. I Ot.prp. nr. 92 (1998-99) om lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) s. 100 ble det understreket at reglene skal anvendes på en teknologi som er i stadig utvikling, noe som stiller særlige utfordringer til utformingen av reglene. Justis- og politidepartementet ga derfor uttrykk for at det burde foretas en etterkontroll ca. fem år etter at loven ble satt i kraft. Justiskomiteen sluttet seg til at det var behov for en slik etterkontroll, jf. Innst. O. nr. 51 (1999-2000) s. 26.

I forbindelse med etterkontrollen ga departementet professor dr. juris Dag Wiese Schartum og førsteamanuensis dr. juris Lee Bygrave i oppdrag å utrede ulike problemstillinger i tilknytning til personopplysningsloven. ”Utredning av behov for endringer i personopplysningsloven” og ”Utredning om fødselsnummer, fingeravtrykk og annen bruk av biometri i forbindelse med lov om behandling av personopplysninger § 12” ble lagt frem for departementet i henholdsvis 2006 og 2008. Rapportene sendes med dette på høring.  

Reglene om fjernsynsovervåking, jf. personopplysningsloven kapittel VII, var ikke en del av mandatene som lå til grunn for de to nevnte utredningene. I brev 13. desember 2005 mottok imidlertid Justis- og politidepartementet en rapport fra Datatilsynet om dette regelverket. I samråd med Datatilsynet sendes også denne rapporten på høring. Vedlagt rapporten er Datatilsynets brev 19. mai 2009 som supplerer rapporten med tilsynets erfaringer de siste årene.

Departementet har i tillegg funnet grunn til å supplere de tre rapportene med et eget høringsnotat. Her presenteres departementets foreløpige merknader til enkelte utvalgte problemstillinger.

Departementet ber om adressatenes syn på vurderingene og forslagene som fremkommer i vedleggene til dette brevet.

Vi ber adressatene forelegge rapportene og høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Dette materialet samt høringsbrevet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Rapportene kan også fås i papirform ved henvendelse til Justis- og politidepartementet ved Lovavdelingen.

Høringsfristen er 1. november 2009. Høringsuttalelser sendes Justis- og politidepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med hilsen


Ingeborg B. Holtskog Olebakken
fung. avdelingsdirektør

                                                       Henning A. Jakobsen
                                                       rådgiver

Adressater

Departementene

ABM-utvikling
Barneombudet
Brønnøyesundregistrene
Datatilsynet
Departementenes Servicesenter
DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for arbeidstilsynet
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Norges Bank
Medietilsynet
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksarkivet
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens Innkrevingssentral
Statens helsetilsyn
Statistisk Sentralbyrå
Utdanningsdirektoratet

ALT
Amnesty International Norge
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsmiljøsenteret
Bedriftsforbundet
Civita
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Den norske Dommerforening
Den norske legeforening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handels- og Servicenæringens
Hovedorganisasjon
ICJ Norge
IKT Norge
It-con AS
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunenes sentralforbund KS
Landsorganisasjonen i Norge
Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner
Lederne
NITO
Norges Rederiforbund
Norges Taxiforbund
NorSIS
Norsk Journalistlag
Norges Juristforbund
Norsk Presseforbund
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Samvirkeforetakenes
Forhandlingsorganisasjon (SamFo)
Sparebankforeningen i Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt STAMI
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportøkonomisk institutt
Teknologirådet
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Agder Universitet
Forskningsstiftelsen FAFO
Institutt for Samfunnsforskning
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Trondheim
Universitetet i Tromsø
Universitetet for miljø og biovitenskap på
Ås