Høringer

Høring – Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem

Kunnskapsdepartementet har sendt Fagerbergutvalgets innstilling ut på høring. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny forskningsmelding i 2013. Departementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentarer til utvalgets forslag om etablering av et sett med indikatorer som kan bli et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2011

Vår ref.: 201102591

Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem – høring


Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning (Fagerbergutvalget) leverte sin innstilling 2. mai 2011. Den er trykket som NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem. Innstillingen sendes med dette ut på høring.

Vi ønsker høringsinstansenes syn på de problemstillinger og løsninger utvalget drøfter. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny forskningsmelding i 2013.

Departementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentarer til utvalgets forslag om etablering av et sett med indikatorer som kan bli et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning. Utvalget framhever at indikatorene som er utviklet så langt må sees på som et pilotprosjekt, og sier at det er nødvendig at den videre utviklingen blir gjenstand for en bred debatt.

Høringsfristen settes til 20. oktober 2011.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Med hilsen

Live Haaland (e.f.)
avdelingsdirektør
Haakon O. V. Vinje
rådgiver

 

Abelia
Advokatforeningen
AGDER NATURMUSEUM OG BOTANISKE HAGE
Agderforskning
Akademikerforbundet
Akademikerne
Akademisk studieforbund
Aker universitetssykehus HF
Akershus fylkeskommune
Akupunktur Høgskole
AKVARIET I BERGEN
ALTA MUSEUM
Ambulansetenesta/MNT
Ambulansetjenesten i Akershus
Ambulansetjenesten i Vest-Agder
ANSA - Association for Norwegian Students Abroad
Ansgar Teologiske Høgskole
Aof-Fredrikstad og omegn
Apotekene Vest HF
Apotekene Vest HF
Apotekforeningen
Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening
Arbeiderbevegelsens presseforbund
Arbeiderbevegelsesn arkiv og bibliotek
Arbeidernes kommunistparti (AKP)
Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge
Arbeidernes Ungdomsfylking
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Arbeidsdepartementet
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen
Arkivakademiet
Artsdatabanken
Atlantis Medisinske høgskole
Aust-Agder fylkeskommune
AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
Avinor
AVYO Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon
Baker-og Konditorbransjens Landsforening
Barentsinstituttet AS
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Barrat Due musikkinstitutt
Befalets Fellesorganisasjon
Bensinforhandlernes Bransjeforening
Bergen Arkitekt Skole
Bergen legevakt
Bergen næringsråd
Bergvesenet med Bergmesteren for Svalbard
Betanien diakonale høgskole
Betanien Hospital
BI studentsamfunn
Bibliotekarforbundet
Bioforsk (jordforsk/norsøk/planteforsk)
Biostudentenes interesseorganisasjon
Bioteknologinemnda
Bjørknes høyskole
Blefjell sykehus HF
Blefjell sykehus, Notodden
Blefjell sykehus, Rjukan
Blentenborg Bokollektiv
Brønnøysundregistrene
Buskerud fylkeskommune
Bygdefolkets studieforbund
Byggenæringens Landsforening
BYMUSEET I BERGEN
Chr. Michelsens institutt (CMI)
CICERO Senter for klimaforskning
Cristin
Datatilsynet
DE HEIBERGSKE SAMLINGER
DE SAMISKE SAMLINGER
Delta
Demokratene
Den etiske nemnda for patentsaker
Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag
Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora
Den Norske Balletthøyskole
Den Norske Eurytmihøyskole
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Revisorforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Departementenes servicesenter
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
Det Liberale Folkepartiet
Det Norske Arbeiderparti
Det norske diakonforbund
Det Norske Maskinistforbund
Det norske Nobelinstitutt
Det Norske Radiumhospital HF
Det norske Veritas
Det norske Videnskaps-Akademi
Det teologiske menighetsfakultet
Diakonhjemmet høgskole
Diakonhjemmets høgskolesenter
Diakonhjemmets sykehus
Diakonissehjemmets sykehus
Dir. for naturvforvaltning og Statens naturoppsyn
Direktoratet for nødkommunikasjon
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Direktoratet for utviklinssamarbeid (NORAD)
DnB NOR
Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved NTNU
Doktorgradskandidatenes interesseorganisasjon ved veterinærmiljøene
DRAMMENS MUSEUM
Dronning Mauds Minne
Drøbak rehabiliteringssenter
Dyleksiforbundet i Norge
Econa
Eigersund sykehus
EL & IT forbundet
Elevorganisasjonen
Elevorganisasjonen
Eltek ASA
Emmali studie- og yrkesveiledning
Energi Norge
Entreprenørforeningen - Bygg og anlegg
ERGON - Norske ergoterapeuters interesseorganisasjon
Europeisk Ungdom
Fagbibliotekarforeningen
Fagforbundet
FALSTADSENTERET
Farmasiforbundet
Fedrelandspartiet
Feiringklinikken A/S
Fellesforbundet
Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
FF S Voksenopplæring
Finansdepartementet
Finansforbundet
Finanstilsynet
Finnmark fylkeskommune
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Fiskeri- og kystdepartementet
Fiskeridirektoratet
Fjellhaug Misjonshøgskole
Florø sjukehus
Flymedisinsk institutt
FODOS Forum for doktorgradsstudenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås
Folkekulturforbundet
Folloklinikken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet for ledelse og teknikk
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Forskerforbundet
Forskerforbundets forening for ingeniørutdanning
Forskerforbundets forening for lærerutdanning
Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA)
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Forsvarets ingeniørhøgskole
Forsvarets mikrobiologiske laboratorium
Forsvarets militærgeografiske tjeneste
Forsvarets muséer
Forsvarets skole i E- og S-tjeneste
Forsvarets skolesenter
Forsvarsdepartementet
Fremskrittspartiet
Fremskrittspartiets studieforbund
Fremskrittspartiets ungdom
Fridtjof Nansens Institutt
Frikirkelig studieforbund
Frognerlia behandlingsisenter for stoffmisbrukere
Funksjonshemmedes studieforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannen i Aust-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vest-Agder
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Fysioterapistudentenes interesseorganisasjon
Førde sentralsjukehus
Geilomo barnesykehus
Genøk - senter for biosikkerhet
Glassbransjeforbundet i Norge
GLOMDALSMUSÉET
Granheim Lungesenter
Habiliteringsteamet i Buskerud
Habiliteringstenesta for vaksne funksjonshemma
Habiliteringstjenesten i Hedmark
Hallingdal sjukestugu
Hammerfest sykehus
Handel og kontor i Norge
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Haraldsplass diakonale høgskole
HARDANGER OG VOSS MUSEUM
HAUGALANDMUSEENE AS
Haugesund Sanitetsforening revmatismesykehus AS
Haugesund sjukehus
Haukeland universitetssykehus
Havforskningsinstituttet
Hedmark fylkeskommune
Heismontørenes fagforening
HELGELAND MUSEUM
Helgelandssykehuset avd. Mosjøen
Helgelandssykehuset avd. Sandnessjøen
Helgelandssykehuset HF
Helse Bergen HF
Helse Finnmark HF
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nordmøre og Romsdal HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Stavanger HF
Helse Sunnmøre HF
Helsedirektoratet
Helsehøgskolen
HENIE ONSTAD KUNSTSENTER
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Staffeldtsgate
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolestudentenes landslag
Høgskulen for landbruk og bygdenæringar
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda
Høyre
Høyres studieforbund
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teknologi
Hålogalandssykehuet HF
Hålogalandssykehuset HF Narvik sykehus
Hålogalandssykehuset HF Harstad sykehus
Idrettens studieforbund
IKO Kirkelig-pedagogisk senter
Innomed
Institutt for energiteknikk (IFE)
Institutt for forsvarsstudier
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Interesseorganisasjon for midlertidig vitenskapelig ansatte ved Universitetet i Oslo
International Research Institute of Stavanger (IRIS)
International Student Union ISU
Jernbaneverket
Jessheimklinikken
Justervesenet
Justis- og politidepartementet
Jæren distriktspsykiatriske senter
Kirkenes sykehus
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
Klima- og forurensningsdirrektoratet (Klif)
Komité for kjønnsbalanse i forskning
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunikasjonsforeningen
Kompetansesenter for IT i helse- og sosialsektoren AS
Kongsberg Gruppen ASA
Konkurransetilsynet
KON-TIKI MUSEET
Kreftregisteret
Krigsskolen
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Kriminalomsorgens Utdanningssenter
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Kristelig Folkeparti
Kristelig folkepartis studieforbund
Kristelig folkepartis ungdom
Kristent Konservativt Parti
Kristent Samlingsparti
Kristiansund sykehus
Kristne Friskolers forbund
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo
KUNSTMUSEENE I BERGEN
Kysthospitalet i Hagavik
KYSTMUSÉET I SOGN OG FJORDANE
Kystverket
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lillehammer Sanitetforenings revmatismesykehus
LO
LO Stat
Lofoten sykehus
Logistikk- og transportindustriens landsforening
Longyearbyen sykehus
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lovisenberg diakonale høgskole
Luftfartstilsynet
Luftkrigsskolen
Lærdal sjukehus
Lærernes yrkesforbund
Maler-og byggtapetsermestrenes landsforbund
Markedshøgskolen Campus Kristiania
Martina Hansens Hospital
Mattilsynet
Mediebedriftenes landsforening
Mediehøgskolen Gimlekollen
Medietilsynet
Meteorologisk institutt
Miljøpartiet De Grønne
Miljøverndepartementet
Misjonshøgskolen
MJØSMUSEET AS
Modum Bad
Molde sjukehus
MUNCH-MUSÉET
MUSEENE FOR KYSTKULTUR OG GJENREISNING
MUSEENE I SØR-TRØNDELAG
MUSEUM VEST
MUSEUMSSENTERET I HORDALAND
Musikernes fellesorganisasjon
Musikkens Studieforbund
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforskning
Nansen senter for miljø og fjernmåling
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning
Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning ved bruk av menneskelige levninger
Naturlovpartiet
Naturviterne
NAV drift og utvikling
NBFF
Negotia
NHO Grafisk
NHO Håndverk
NHO Idrett
NHO Luftfart
NHO Mat og Bio
NHO Mat og drikke
NHO Reiseliv
NHO Service
NHO Transport
NHO Troms
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NISO Idrettsutøvernes fagforbund
Nito-Skole
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
NLA Høgskolen
NOFIMA
NOKUT
NORDENFJELDSKE KUNSTINDUSTRIMUSEUM
Nordfjord sjukehus
Nordisk Akademi for Osteopati
Nordisk institutt for kunnskap om kjønn
Nordisk institutt for odontologiske materialer
Nordland fylkeskommune
Nordland Sentalsykehus
Nordlandet psykiatriske senter
Nordlandsforskning
Nordlandssykehuset HF
Nordlandssykehuset Vesterålen
NORDMØRE MUSEUM
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Nordtun opptreningssenter
Norges apotekerforening
Norges Bank, forskningsavdelingen
Norges Bilbransjeforbund
Norges blindeforbund
Norges bondelag
Norges byggmesterforbund
Norges døveforbund
Norges Elektroentreprenørforbund
Norges Farmaceutiske forening
Norges Fiskarlag
Norges forskningsråd
Norges Fotografforbund
Norges Frisørmesterforbund
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Norges Gullsmedforbund
Norges handelshøyskole
Norges handikapforbund
Norges idrettshøgskole
Norges informasjonsteknologiske høgskole (NITH)
Norges ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunistiske Parti
Norges musikkhøgskole
Norges Offisersforbund
Norges Optikerforbund
Norges Politilederlag
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norges Unge Venstre
Norges Urmakerforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges veterinærhøgskole
NORSAR
Norsk Akkreditering
Norsk Arbeidsmandsforbund
NORSK BERGVERKSMUSEUM
Norsk biotekforum
Norsk bonde- og småbrukarlag
Norsk elektriker- og kraftstasjonsforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund
Norsk folkemusem
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning
Norsk forskerforbund
Norsk Gestaltinstitutt A/S
Norsk Hydro ASA
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk Industri
NORSK INDUSTRIARBEIDERMUSEUM
Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk forskning (NILF)
Norsk Institutt for luftforskning (NILU)
Norsk Institutt for naturforskning (NINA)
Norsk Institutt for Skog og Landskap (Skogforsk)
Norsk Institutt for vannforskning (NIVA)
Norsk Jernbaneforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Kristelig studieråd
Norsk kulturråd
Norsk kulturskoleråd
Norsk landbruksrådgivning
Norsk Lektorlag
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk Lokomotivmannsforbund
Norsk lærerakademi
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK)
Norsk maritimt museum
Norsk medieforskerlag
Norsk Naturforvalterforbund
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
NORSK OLJEMUSEUM
Norsk Olje-og Petrokjemisk fagforbund
Norsk polarinstitutt
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Regnesentral
Norsk Romsenter
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
NORSK SKOGMUSEUM
Norsk skolelederforbund
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Norsk sykepleierforbund
NORSK TEKNISK MUSEUM
Norsk Teknologi
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Tollerforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk treteknisk institutt
Norsk utenrikspolitisk institutt
NORSK VEGMUSEUM
Norske fag- og friskolers landsforbund
Norske Fysioterapeuters forbund
Norske Meierifolks Landsforening
Norske Murmestres Landsforening
Norske Ortopediingeniørers forening
Norske Radiografstudenters landslag
Norske Radiografstudenters
Norske Rørleggerbedrifters landsforening
Norsvin
Norut Alta
Norut Narvik
Norut Tromsø
NTNU
NTNU samfunnsforskning AS
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Odda sjukehus
Olje- og energidepartementet
Oljedirektoratet
Oljeindustriens landsforening
Omnia-sykehuset
Oppland fylkeskommune
Organisasjonen for doktorgradskandidater og postdoktorer ved Universitetet i Agder
Orkdal Sanitetsforenings sjukehus
Orkla ASA
Oslo bygningsarbeiderforening
Oslo Hospital
Oslo håndverks- og industriforening
Oslo kommune
OSLO MUSEUM
Oslo Universitetssykehus HS
Papir- og fiberinstituttet AS
PARAT
Pasientskadenemnda
Patentstyret
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Pensjonistpartiet
Personellforbundet
Petroleumstilsynet
PhD-utvalget ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen
Pil-Skolen
Politidirektoratet
Politiets fellesforbund
Politihøgskolen
Populus studieforbundet for folkeopplysning
Post- og Teletilsynet
Postkom Norsk Post- og kommunikasjonsforbund
Presteforeningen
Private Barnehagers landsforbund
Prosessindustriens landsforening
Psykiatrien i Vestfold HF
Psykisk helsevern i Sør-Trøndelag HF
Psykisk helsevern Østfold HF
Rana sykehus
RANDSFJORDMUSEENE AS
Rederienes landsforening
Regionale forskningsfond - fondsregion Agder
Regionale forskningsfond - fondsregion Hovedstaden
Regionale forskningsfond - fondsregion Innlandet
Regionale forskningsfond - fondsregion Midt-Norge
Regionale forskningsfond - fondsregion Nord-Norge
Regionale forskningsfond - fondsregion Vestlandet
Regionale forskningsfond - Oslofjordfondet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør
Rehabiliteringstjenesten i Rogaland
Reinfriftsforvaltningen
Revmatiskesykehuset AS
Riksantikvaren
Riksarkivet
Rikshospitalet HF
Riksrevisjonen
Ringerike sykehus HF
RINGVE MUSEUM
Rogaland fylkeskommune
ROMSDALSMUSÉET
Rudolf Steinerhøyskolen
RYFYLKEMUSÉET
Rød ungdom
Rødt
Røros sykehus
SAEMIEN SITJE
SAFE
SALTEN MUSEUM
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY)
Samediggi/Sametinget
Samefolkets Parti/Samealbmot Bellodat
Samenes Landsforbund/Samiid Ædnansærvi
Samferdselsdepartementet
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
Samfunnspartiet
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes fagforening
Samisk høgskole/Sámi Allaskuvla
Samisk studieutvalg/Sami Oahppolavdegoddi
Samordna Opptak
SANDEFJORDMUSÉENE
Sandviken sykehus
Sekretariatet for de forskningsetiske komitéer
Senter for grunnforskning
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning
Senter for klimaforskning (Bjerknessenteret)
Senter for statlig økonomistyring
Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteters stilling
Senter for økonomisk forskning AS
Senterpartiet
Senterpartiets studieforbund
Senterungdommens Landsforbund
Simula Research Laboratory
SINTEF Energiforskning AS
SINTEF Fiskeri og Havbruk
SINTEF NBL AS
SINTEF PETROLEUMSFORSKNING AS
SINTEF teknologi og samfunn
SINTEF Unimed Innovation AS
Sjøfartsdirektoratet
Sjøholt psykiatriske senter
Sjøkrigsskolen
Skattedirektoratet
Skatteetatens Landsforbund
Skatterevisorenes forening
Ski sykehus
Skolenes Landsforbund
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Solli Nervesanatorium
Solli sykehus
Sosialdemokratene
Sosialistisk Opplysningsforbund
Sosialistisk ungdom
Sosialistisk venstreparti
Sosialtjenestemennenes landsforbund
Spesialsykehuset for rehabilitering
Spesialsykehuset for epilepsi
St. Olavs Hospital HF
Stafo
Standard Norge
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens bygningstekniske etat
Statens helsetilsyn
Statens institutt for forbruksforskning
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statens jernbanetilsyn
Statens kartverk
Statens klinikk for narkomane
Statens landbruksforvaltning
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for likestilling av
Statens strålevern
Statens strålevern
Statens vegvesen Vegdirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statoil ASA
STATSARKIVET I KRISTIANSAND
STATSARKIVET I STAVANGER
STATSARKIVET I TRONDHEIM
Statsministerens kontor
STAVANGER MUSEUM
Stavanger universitetssykehus
Stensby sykehus
STIFTELSEN BERGENS SJØFARTSMUSEUM
STIFTELSEN DOMKIRKEODDEN
Stiftelsen for industriell og teknisk forskning (SINTEF)
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen kirkeforskning
Stiftelsen Montebellosenteret
Stiftelsen Norges byggskole (TO)
Stiftelsen Polytec
Stiftelsen Tisip
STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Stip-HF PhD-kandidatutvalget ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Stord sjukehus
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Studieforbundet Natur og miljø
SUNNHORDLAND MUSEUM
SUNNMØRE MUSEUM
Sunnaas sykehus HF avd. NMS, Askim
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene ANS
Sykehusapotekene ANS
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF MTFS Vest
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusapoteket i Bodø
Sykehuset Asker og Bærum HF avd. Bærum sykehus
Sykehuset Asker og Bærum HF avd. Blakstad
Sykehuset Asker og Bærum HF
Sykehuset Asker og Bærum HF avd. Asker- og Bærumklinikken
Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset Buskerud HF Lier psykiatrisk avd.
Sykehuset Buskerud HF FKP Psykiatrisk avd. Lerberg
Sykehuset Buskerud HF
Sykehuset i Vestfold - Sandefjord
Sykehuset i Vestfold - Larvik
Sykehuset i Vestfold - Tønsberg
Sykehuset Innlandet HF Lillehammer
Sykehuset Innlandet HF Gjøvik
Sykehuset Innlandet HF Reinsvoll
Sykehuset Innlandet HF Kongsvinger
Sykehuset Innlandet HF Sanderud
Sykehuset Innlandet HF Hamar
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF Elverum
Sykehuset Innlandet HF Tynset
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF  Lillehammer Habiliteringstjenesten for voksne i Oppland
Sykehuset Levanger
Sykehuset Namsos
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Telemark HF, Kragerø
Sykehuset Vestfold HF
Sykehuset Østfold - Moss
Sykehuset Østfold - Sarpsborg
Sykehuset Østfold - Fredrikstad
Sykehuset Østfold - Halden
Sykehuset Østfold HF
Sykehuspartner HF
Sykepleierutdanningens faglige lederforum
Syklehuset i Vestfold HF klinikk Tønsberg - Habiliteringssenteret
Synshemmede Akademikere
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets sykehus HF Lister
Sørlandets sykehus HF
Sørlandets sykehus HF Arendal
Sørlandets sykehus HF
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tandberg
Tekna - Teknisk-Naturvitenskapelig forening
Telemark fylkeskommune
TELEMARK MUSEUM
Telemark Teknisk-Industrielle Utviklingssenter (TELTEK)
Telemarksforskning Bø
Telemarksforskning Notodden
Telenor ASA
Toll- og avgiftsdirektoratet
Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Troms fylkeskommune
Troms militære sykehus
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Tverrpolitisk Folkevalgte
UiS Doctoral Community
Ullevål universitetssykehus HF
Ungdom mot EU
Unge Høyre
Uni Research AS
UNINETT
Uninett AS
Unio
Universitet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Universitetsbiblioteket i Stavanger
Universitets- og høgskoleutdannedes forbund
Universitetssenteret på Svalbard
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens hovedorganisasjon (UHO)
Utdanningsrådet for møbel- og innredningsbransjene
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet (UDI)
VALDRESMUSEA AS
Valen sjukehus
VARANGER MUSEUM
Vegsund psykiatriske senter
Venstre
Venstres Opplysningsforbund
Ventilasjons- og Blikkenslagerbedrfitenes landsforbund
Vernepliktsverket
Vest-Agder fylkeskommune
VEST-AGDER-MUSEET
Vestfold fylkeskommune
VESTFOLDMUSEENE IKS
Vestlandsforskning
Vestlandske Blindeforbund
Veterinærinstituttet
VIGELANDSMUSEET
Voksenopplæringsforbundet
Volda sjukehus
Volvat Medisinske Senter
Voss sjukehus
VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Yara Industrial ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund Stat
Yrkestrafikkforbundet
YS
Østfold fylkeskommune
Østfoldforskning AS
ØSTFOLDMUSEET
Østlandsforskning
Ålesund sjukehus