Høring – Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem

Kunnskapsdepartementet har sendt Fagerbergutvalgets innstilling ut på høring. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny forskningsmelding i 2013. Departementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentarer til utvalgets forslag om etablering av et sett med indikatorer som kan bli et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2011

Kunnskapsdepartementet har sendt Fagerbergutvalgets innstilling ut på høring. Innstillingen og høringsinstansenes innspill vil inngå i departementets kunnskapsgrunnlag for arbeidet med en ny forskningsmelding i 2013. Departementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentarer til utvalgets forslag om etablering av et sett med indikatorer som kan bli et verktøy for aktører på ulike nivåer i systemet for å vurdere sammenhengen mellom mål, ressurser og resultater i norsk forskning.
(30.05.2011)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 112 kB)

NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem (PDF-fil, 5 MB)


Høringsbrevet og -notatet (NOU 2011: 6) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.