Høring- forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger og andre endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.10.2013

Vår ref.: 13/1718-1

Kommunal- og regionaldepartementet sender med dette på høring forslag til forenklinger og andre endringer i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen). Høringsnotatet med forslag til lovendringer ligger på departementets hjemmeside www.krd.dep.no. under Høringer.

Forenklinger i plan- og bygningsloven (byggesaksdelen)
Departementets forslag tar utgangspunkt i stortingsmeldingen Gode bygg for eit betre samfunn; Ein framtidsretta bygningspolitikk (Meld. St. 28 (2011-2012)). Behovet for effektivisering og forenkling av plan- og byggesaksprosessene er også fremhevet i stortingsmeldingen Byggje – bu – leve; Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar  (Meld. St. 17 (2012-2013)).

Hovedhensikten med endringsforslagene er å effektivisere byggesaksprosessene.  Lovforslaget er begrenset til byggesaksdelen av plan- og bygningsloven, og innrettet mot forenklinger som skal sikre forutsigbarhet og redusere omfanget av kommunal saksbehandling. Forslagene innebærer større tillit til at den enkelte kan ivareta krav i regelverket, og gir dermed også den enkelte større ansvar. Rommet for lokalt skjønn i forhold til krav til tiltak og dokumentasjon søkes begrenset for at like saker skal behandles likt. Forenklingstiltakene skal stimulere til aktivitet og redusere byråkrati og administrative byrder for næringen, kommunene og forbrukerne. Kommunene søkes gitt rom for oppmerksomhet og bidrag til sikring av samfunnets krav til kvalitet i de større tiltakene. For å klarere avgrense de ulike tiltakstypene og virkeområdet for byggesaksdelen foreslår departementet strukturelle endringer i kapittel 20 i loven. Det foreslås også at flere tiltak defineres utenfor byggesaksdelens virkeområde.

Et sentralt forenklingsforslag er å heve terskelen for søknadsplikt, ved introdusering av en registreringsordning for mindre tiltak på bebygd eiendom. Ordningen vil være ressursbesparende både for tiltakshaver og kommune ved at tiltaket ikke behøver søknadsbehandling, og kan settes i gang etter 3 uker etter at fullstendig registrering er mottatt i kommunen. Forutsetningen for at tiltak skal kunne registreres er at tiltaket ikke strider mot gjeldende plangrunnlag og ellers er i samsvar med de materielle krav i lov og forskrift. Ansvaret for å påse dette ligger hos tiltakshaver. Departementet legger opp til at de tiltakene som i dag kan forestås av tiltakshaver kan gå inn i registreringsordningen, i tillegg til driftsbygninger under 500 m².

På bakgrunn av forslaget om å gjøre noen tiltak registreringspliktige, foreslås enkelte endringer i reglene om plassering av byggverk. Departementet foreslår at det tydeliggjøres i loven at garasjer, uthus og lignede mindre tiltak kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen med mindre plangrunnlaget angir noe annet. Endringene i bestemmelsen medfører at flere tiltak faller inn under den foreslåtte registreringsordningen.

For å spare tid og ressurser både i kommunen og for tiltakshaver, samt bidra til økt forutberegnelighet for tiltakshaver foreslås endringer i reglene om nabovarsling. Departementet foreslår for det første at det ikke skal være nødvendig med nabovarsling for tiltak som er regulert i detaljregulering. Videre innebærer forslaget at nabomerknader ikke lenger skal medføre en endring i saksbehandlingstiden, hvilket vil medføre at flere saker vil kunne behandles innen 3 uker. I tillegg foreslås innført rettsvirkning for overskridelse av saksbehandlingsfristen for igangsettingstillatelser.

Departementets forslag innebærer ytterligere begrensninger i klageretten ved at også forhold som er avgjort i tidligere vedtak i byggesaken ikke skal kunne påklages. Departementet foreslår videre at registreringspliktige tiltak ikke skal kunne påklages. I dette ligger at heller ikke kommunens krav om søknad i de tilfeller hvor tiltaket ikke oppfyller vilkårene for å falle inn under registreringsordningen, skal kunne påklages.

For å etablere en entydig, forsvarlig og ressursbesparende ordning hva angår ferdigattest for eldre bygg, foreslår departementet at det ikke kan gis ferdigattest for byggesaker fra før ansvarsrettsreformen ble innført i 1997.

I samarbeid med Miljøverndepartementet legges det frem forslag til endringer i lovens bestemmelser om dispensasjon ved at tidsfrist for kommunenes behandling også skal gjelde byggesaker som krever dispensasjon fra plan. Dette vil gi et enhetlig regelverk og mer forutsigbare saksbehandlingsprosesser. 

I samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet foreslås det en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven hvor det for skjermingsverdige bygg etter sikkerhetsloven § 17 gjøres unntak fra lovens bestemmelser. Lovendringen er et ledd i oppfølgingen av NOU 2012:14 Rapport fra 22. juli -kommisjonen og har til hensikt å redusere tidsbruken i byggesaker der nasjonale sikkerhetshensyn gjør seg gjeldende.

I tillegg foreslås det andre mindre endringer og justeringer for å avklare forhold som har medført uklarheter, og for å rette opp feil som er avdekket siden lovens ikrafttredelse i 2010.

Oppheving av krav om lokal godkjenning
Departementet foreslår endringer i dagens godkjenningsordning som følge av at EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har åpnet sak mot Norge. ESA anser det som en ulovlig hindring at midlertidige tjenesteytere etablert i andre EØS-land må godkjennes før de kan levere tjenesten.

Departementet foreslår på denne bakgrunn at krav om lokal godkjenning av foretak oppheves, og erstattes av erklæring om ansvarsrett. Som følge av dette foreslås endringer av kompensatorisk karakter for å sikre kvalitet i byggverk og samtidig bidra til forenkling både for kommunene og foretakene. Foreslåtte endringer medfører at det også gjøres endringer i reglene om overtredelsesgebyr.

Tilsyn med byggevaremarkedet
For å bringe plan- og bygningslovens bestemmelser i samsvar med byggevareforordningen og for å gi Direktoratet for byggkvalitet de nødvendige virkemidlene for å drive et effektivt tilsyn med byggevarer, foreslår departementet mindre endringer av pbl. §§ 29-5 og 29-7.

Nærmere om høringen, høringsfrist m.v
Frist for uttalelser til høringsnotatet er satt til 25.oktober 2013.

Høringssvar kan sendes postmottak@krd.dep.no eller til Kommunal- og regionaldepartementet, Postboks 8129 Dep, 0032 Oslo, merket sak 13/1718.

For at Kommunal- og regionaldepartementet på best mulig måte skal kunne nyttiggjøre seg alle tilbakemeldingene, bes det om at høringskommentarene organiseres etter strukturen i høringsnotatet ved henvisning til de aktuelle kapitler og bestemmelser i forslaget.

Det gjøres oppmerksom på at også andre enn de som står på høringslisten, kan avgi uttalelse. Alle høringssvar blir lagt ut på departementets nettsider.

Nærmere opplysninger om høringen kan fås ved henvendelse til Egil Stabell Rasmussen,
tlf. 22 24 71 53, e-post: Egil-Stabell.Rasmussen@krd.dep.no og Knut Fredrik Rasmussen,
tlf. 22 24 71 49, e-post: Knut-Fredrik.Rasmussen@krd.dep.no (vedr. godkjenningsordningen).

Med hilsen

Ole Molnes (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef

Jannike Nilsen
seniorrådgiver

 

 

 

 

Siktemålet med endringsforslagene  er å effektivisere byggesaksprosessene. Målet er rask og effektiv saksbehandling og god forutsigbarhet. Forslagene innebærer større tillit til at den enkelte selv tar ansvar for avklaring av at byggetiltaket er i samsvar med regelverket. Forenklingsgrepene skal samlet sett gi mer likebehandling og forutsigbare prosesser.

Mer om noen av forslagene i høringsnotatet

Det skal ikke være nødvendig med kommunal saksbehandling av garasjer og mindre tilbygg som er i samsvar med plan og regelverket ellers. Slike saker skal etter forslaget kun registreres i kommunen, og tiltaket kan settes i gang tre uker etter at melding er mottatt i kommunen.

Merknader fra naboer skal ikke ha innvirkning på saksbehandlingsfristen i byggesaker. Selv om det kommer merknad fra naboer, skal ikke fristen endres fra 3 uker til 12 uker.

I mange byggesaker blir det nødvendig å søke dispensasjon fra planbestemmelser. I dag er det ingen frist for saksbehandlingen i slike tilfelle.  Slike saker kan dermed lett bli nedprioritert i konkurranse med saker som har saksbehandlingsfrist. Det foreslås at 12-ukers fristen som gjelder for saker som krever uttalelse/tillatelse  fra andre myndigheter, også skal gjelde når søknaden inneholder søknad om dispensasjon fra plan.   

Ved tydeliggjøring av naboers posisjon og avgrensning av klageretten skal grunnlaget for omkamper bli mindre.

Høringsnotatet inneholder også forslag om oppheving av den obligatoriske lokale godkjenningsordningen for foretak som skal ha ansvarsrett i byggesaker. Dette vil kunne gi vesentlig effektiviseringsgevinst.

Hovedsystemet i loven ellers for ansvar og kontroll blir ikke endret.

Offentlig sektor

 • Departementene (alle)
 • Fylkesmannen (alle)
 • Fylkeskommunene (alle)
 • Kommunene (alle)

 

 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for forvaltning og IKT
 • Direktoratet for naturforvaltning
 • Direktoratet for Nødkommunikasjon
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forbrukerrådet
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Jernbaneverket
 • Justervesenet
 • Konkurransetilsynet
 • KS
 • Kystdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norske Samers Riksforbund
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksantikvaren
 • Sivilombudsmannen
 • Skattedirektoratet
 • Statens forurensningstilsyn
 • Statens helsetilsyn
 • Statens kartverk
 • Statens landbruksforvaltning

Kompetanse- og utdanningsinstitusjoner

 • Arkitekttur- og Designhøgskolen i Oslo
 • Forsvarets ingeniørhøgskole
 • Handelshøyskolen BI
 • Høgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Gjøvik
 • Høgskolen i Narvik
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Vestfold
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskolen i Ålesund
 • Høgskolen Stord/Haugesund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Informasjonsteknologiske høgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø

Forsknings- og kompetanseinstitusjoner

 • Administrativt forskningsfond
 • Chr. Michelsens institutt
 • Deltasenteret
 • FAFO
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Nordlandsforskning
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Form
 • Norsk institutt for by- og regionsforskning
 • Norsk institutt for kulturminneforskning
 • Norsk institutt for luftforskning
 • Norsk Institutt for vannforskning
 • Norsk Treteknisk Institutt
 • NOVA
 • SINTEF Byggforsk
 • Standard Norge
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Stiftelsen for samfunn og næringslivsforskning
 • Stiftelsen Rogalandsforskning
 • Transportøkonomisk Institutt
 • Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
 • Østlandsforskning

Næringsorganisasjoner/fagforeninger/interesseorganisasjoner og andre

 • Advokatforeningen
 • Akademikernes Fellesorganisasjon
 • Alpinanleggenes Landsforening
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Bedriftsforbundet
 • Betongelementforeningen
 • Bioforsk Jord og Miljø
 • Boligbyggelaget USBL
 • Boligprodusentenes Forening
 • Brannfaglig fellesorganisasjon
 • Bygg- og tømmermestrenes forening
 • Byggeindustrien
 • Byggemiljø
 • Byggenæringens Landsforening
 • Byggfakta AS
 • Byggvareindustriens Forening
 • Den Polytekniske Forening
 • Det kgl.selskap for Norges vel
 • Det norske hageselskap
 • Det norske skogselskap
 • Econa
 • EL & IT-Forbundet
 • Energi Norge
 • Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
 • Fagforbundet
 • Fellesforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
 • Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
 • Forsvarsbygg
 • Fortidsminneforeningen
 • Forum for Kommunale Planleggere
 • Forum for plan- og bygningsrett
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • GeoForum
 • Glass og Fasadeforeningen
 • Grønn Byggallianse
 • Heisleverandørenes Landsforening
 • Heismontørenes fagforening
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Huseiernes Landsforbund
 • Hørselhemmedes Landsforbund
 • IngeniørNytt
 • Innovasjon Norge
 • Kontrollrådet for betongprodukter
 • Korrosjons-, Isolasjons- og Stillasentrepenørenes Forening
 • Kulde- og Varmepumpeentreprenørenes Landsforening
 • Landbrukets HMS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lavenergiprogrammet
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Mesterbrevnemnda
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • NKF-byggesak
 • Norges Astma- og Allergiforbund
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Bonde- og småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Norges Brannskole
 • Norges Bygg- og eiendomsforening
 • Norges Byggmesterforbund
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Huseierforbund
 • Norges Hytteforbund
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Norges Jordskiftekandidatforening
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norges Miljøvernforbund
 • Norges Naturvernforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Statsbaner
 • Norges Takseringsforbund
 • Norsk Akkreditering
 • Norsk Anleggsgartnermesterlag
 • Norsk Bergindustri
 • Norsk Bioenergiforening
 • Norsk Brannbefals Landsforbund
 • Norsk Brannvern forening
 • Norsk Byggtjeneste AS
 • Norsk Dør- og Vinduskontroll
 • Norsk Eiendom
 • Norsk Elvarmeforening
 • Norsk Fjernvarme
 • Norsk Forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk forening for farlig avfall NFFA
 • Norsk Heiskontroll
 • Norsk Huseierforening
 • Norsk Industri
 • Norsk Klimaskjerm
 • Norsk Kommunalteknisk forening
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Norsk Puss- og Mørtelforening
 • Norsk Rådmannsforum
 • Norsk solenergiforening
 • Norsk Teknologi
 • Norsk Trelastkontroll
 • Norsk Varme
 • Norsk VA-verkforening
 • Norsk Ventilasjon og Energiteknisk Forening
 • Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
 • Norske Arkitekters Landsforbund
 • Norske Boligbyggelags Landsforbund
 • Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
 • Norske Landskapsarkitekters Forening
 • Norske Murmestres Landsforening
 • Norske Reindriftssamers Landsforbund
 • Norske Rørleggerbedrifters Landsforening VVS
 • Norske Sivilingeniørers Forening
 • Norske Trevarefabrikkers Landsforbund
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
 • Oljeindustriens Landsforening
 • Oslo Bolig- og Sparelag
 • Plastindustriforbundet
 • Reiselivsbedriftenes Landsforening
 • Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
 • Rådgivende ingeniørers forening
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Samenes Landsforbund
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Statens strålevern
 • Statens vegvesen
 • Studieforbundet AOF
 • Teknisk ukeblad
 • Tekniske Entreprenørers Landsforening
 • Tekniske foreningers servicekontor
 • Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • Teknologisk institutt
 • Treforedlingsindustriens Bransjeforening
 • Trelastindustriens Landsforening
 • Vellenes Fellesorganisasjon
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund