Høring – forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Det foreslås at lovbestemmelsene skal gjelde frem til 1. juni 2021. Det foreslås for øvrig ingen materielle endringer i den midlertidige loven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.09.2020

Vår ref.: 2020/377-311/FD V 3/ELCH

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Det foreslås at lovbestemmelsene skal gjelde frem til 1. juni 2021. Det foreslås for øvrig ingen materielle endringer i den midlertidige loven.

Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 gir Forsvaret en begrenset beordringsmyndighet overfor sivilt tilsatte der dette er strengt nødvendig for å sikre at Forsvaret kan opprettholde operative evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien. Loven gir dessuten Forsvaret myndighet til å iverksette strengt nødvendige tiltak, både i og utenfor arbeidstid, overfor militært tilsatte, tjenestepliktige inne til tjeneste og sivilt tilsatte for å begrense smittespredning. Loven gjelder på norsk territorium og på norske skip og luftfartøy.

Forslaget er en videreføring av midlertidig lovgivning med tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19. Endringen bør komme på plass raskt for at loven skal kunne gjelde i den perioden det er behov for denne type unntak. Departementet sender derfor forslagene på høring med kort høringsfrist. For at forslaget skal kunne behandles i Stortinget før dagens lov oppheves, må et forslag legges frem for Stortinget primo oktober 2020. Høringsfristen settes derfor til 22. september 2020 kl. 12:00. Vi ber om forståelse for den korte høringsfristen.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Det bes om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar her på www.regjeringen.no. Høringssvar kan unntaksvis sendes til postmottak@fd.dep.no. Alle kan avgi høringssvar. Vi gjør oppmerksom på at høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

Høring – forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forlengelse av midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Det foreslås at lovbestemmelsene skal gjelde frem til 1. juni 2021. Det foreslås for øvrig ingen materielle endringer i den midlertidige loven.

Innholdet i forslaget

Forsvarsdepartementet viser til midlertidig lov 29. april 2020 nr. 36 om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Etter § 4 andre ledd oppheves loven 1. november 2020. I dette høringsbrevet foreslår Forsvarsdepartementet å forlenge lovens varighet til 1. juni 2021.

Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 gir Forsvaret en begrenset beordringsmyndighet overfor sivilt tilsatte der dette er strengt nødvendig for å sikre at Forsvaret kan opprettholde operative evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien. Loven gir dessuten Forsvaret myndighet til å iverksette strengt nødvendige tiltak, både i og utenfor arbeidstid, overfor militært tilsatte, tjenestepliktige inne til tjeneste og sivilt tilsatte for å begrense smittespredning. Loven gjelder på norsk territorium og på norske skip og luftfartøy.

Behovet for den midlertidige loven er nærmere omtalt i Prop. 83 L (2019−2020) og i Innst. 245 L (2019−2020). Disse dokumentene finnes på Stortingets hjemmeside.

Den 30. januar erklærte Verdens helseorganisasjon at utbruddet av sykdommen covid-19 som en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse, og 11. mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon at utbruddet av sykdommen covid-19 utgjør en pandemi. Til grunn for forsvarssektorens håndtering av pandemien ligger blant annet regjeringens langsiktige strategi og plan for håndteringen av covid-19 av 7. mai og beredskapsplanen for smitteverntiltak ved økt smittespredning under covid-19-pandemien av 10. juni.

Forsvarsdepartementet har i anledning lovarbeidet bedt Forsvaret om en vurdering av behovet for en forlengelse av varigheten for den midlertidige loven.

Forsvarets vurdering er at smittesituasjonen fremdeles er uoversiktlig og at en potensiell eskalering vil kunne medføre konsekvenser for Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon. Forsvaret vurderer at muligheten for å iverksette de tiltak som fremgår av den midlertidige loven, vil kunne ha avgjørende betydning for opprettholdelse av Forsvarets operative evne, beredskap og styrkeproduksjon, dersom smittesituasjonen vedvarer eller blir vanskeligere. Det er ingenting knyttet til Forsvarets behov for disse tiltakene som har endret seg vesentlig siden den midlertidige loven ble iverksatt. Forsvaret har således fortsatt behov for den fleksibiliteten i forvaltningen av eget personell som den midlertidige loven hjemler, i hvert fall inntil smittesituasjonen er mer avklart enn den synes å være i dag.

Forsvaret har presisert at de i tiden fremover fremdeles vil forvalte denne myndigheten med stor forsiktighet og nøkternhet. Forsvaret vil dessuten legge stor vekt på å diskutere alle tiltak som eventuelt iverksettes med hjemmel i nevnte lov, med de ansatte og deres tillitsvalgte. Det er et mål for Forsvaret å ikke iverksette tiltak etter denne midlertidige loven, der hvor andre og mer etablerte virkemidler i stedet kan nyttes for å avhjelpe en prekær situasjon.

Helsemyndighetene har varslet at covid-19-pandemien vil vedvare i lengre tid fremover, slik at det fremdeles vil være bevegelsesrestriksjoner, anbefalinger om å unngå reiser, karantene og begrensninger i antall som samles også etter at den midlertidige loven oppheves 1. november 2020.

Etter Forsvarsdepartements vurdering er det behov for å forlenge lovens varighet så lenge helsemyndighetene anbefaler restriksjoner eller andre tiltak som følge av pandemien. De hensyn som lå til grunn da den midlertidige loven ble vedtatt gjør seg fremdeles gjeldende slik situasjonen med covid-19-pandemien er i dag. Smittetallene i Norge steg igjen fra slutten av juli, og helsemyndighetene har vist til at økt reiseaktivitet i tilknytning til sommerferien var en av faktorene som bidro til økte tall. Det vil derfor fremdeles kunne oppstå behov for å begrense personellets reise- og bevegelsesfrihet utenfor militært område, for å redusere risikoen for at personellet utsetter seg for smitte som så tas med tilbake til leir.

De større lokale smitteutbruddene vi har sett den senere tiden, eksempelvis smitteutbruddet i Bergen, understreker behovet for en videreføring av den midlertidige loven. Større smitteutbrudd i nærheten av militære leirer og baser, vil kunne medføre at det er strengt nødvendig å iverksette tiltak overfor Forsvarets personell for å redusere risikoen for at smitte tas med inn i leir. Inne i militære leire bor og arbeider personellet tett på hverandre, og smitte vil kunne spre seg svært raskt. Dersom Forsvaret ikke har muligheten til å kunne pålegge restriksjoner av smittevernhensyn, vil dette kunne få negative konsekvenser for Forsvarets operative evne.

Dersom det skulle oppstå en situasjon med en større smittespredning innad i Forsvaret, vil det også være et behov for å kunne omdisponere personellet i den hensikt å opprettholde operative evne, beredskap og styrkeproduksjon.

Departementet presiserer at det vil gjelde et strengt nødvendighetskrav for tiltak som pålegges etter den midlertidige loven, og at den begrensede beordringsadgangen for sivilt tilsatte i Forsvaret kun kan benyttes der andre og mindre inngripende tiltak er forsøkt. Departementet viser for øvrig til vurderingen som er foretatt i Prop. 83 L (2019-2020), som anses dekkende også for dagens situasjon.

Ikrafttredelse og varighet

Den midlertidige loven har begrenset varighet fordi den er knyttet opp til varigheten av covid-19-pandemien og de utfordringer som følger med den. Det er fortsatt uklart hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg i Norge og det har i den senere tid vært en økning i smitten, særlig gjennom større lokale utbrudd. Departementet foreslår derfor at loven gjelder frem til 1. juni 2021.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget til forlengelse av midlertidig lov vil ha beskjedne økonomiske og administrative konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser som følge av forslaget vil håndteres innenfor gjeldende rammer for forsvarsbudsjettet.

Forslag til endringer i midlertidig lov 29. april 2020 nr. 36 om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

I midlertidig lov 29. april 2020 nr. 36 om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 gjøres følgende endringer:

  • 4 skal lyde:

Loven trer i kraft straks.

Loven oppheves 1. juni 2021.

 

Høringsfrist

Forslaget er en videreføring av midlertidig lovgivning med tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19. Endringen bør komme på plass raskt for at loven skal kunne gjelde i den perioden det er behov for denne type unntak. Departementet sender derfor forslagene på høring med kort høringsfrist.

For at forslaget skal kunne behandles i Stortinget før dagens lov oppheves, må et forslag legges frem for Stortinget primo oktober 2020. Høringsfristen settes derfor til 22. september 2020 kl. 12:00. Vi ber om forståelse for den korte høringsfristen.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for berørte underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten.

Det bes om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no. Høringssvar kan unntaksvis sendes til postmottak@fd.dep.no. Alle kan avgi høringssvar. Vi gjør oppmerksom på at høringssvar er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

 

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

Severin Vikanes

avdelingsdirektør

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert

Utenriksdepartementet

Samferdselsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Fellesforbundet

Norges lotteforbund

Advokatforeningen

Legeforeningen

Norsk militærjuridisk forening

Unio

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Næringslivets Hovedorganisasjon

Forsvarsbygg

Forsvarsstaben

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarsmateriell

Etterretningstjenesten

Personellforbundet

NITO

Landsorganisasjonen i Norge

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Norges juristforbund

Politiets fellesforbund

Virke

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Sivilombudsmannen - Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Generaladvokaten

Akademikerne

Befalets fellesorganisasjon

Norske reserveoffiserers forbund

Ombudsmannen for Forsvaret

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Norsk tjenestemannslag

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Politihøgskolen

Norges offisers- og spesialistforbund

NTL Forsvaret

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Politidirektoratet

Regjeringsadvokaten

Institutt for forsvarsstudier

Tillitsvalgtordningen i Forsvaret

Forsvarets seniorforbund

Folk og Forsvar

Landsrådet for heimevernet

Norges forsvarsforening

Militært kvinnelig nettverk

Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner

Veteranforbundet SIOPS

Statens sivilsrettsforvaltning

Statens pensjonskasse

Parat

NITO

PARAT Forsvaret