Høring – forskrift om tiltak for effektivisering av sakshåndteringen i Arbeids- og velferdsetaten

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om forskrift som regulerer effektiviseringstiltak for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med høy saksinngang grunnet covid-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.04.2020

Vår ref.: 20/1617

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag om forskrift som regulerer effektiviseringstiltak for Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med høy saksinngang grunnet covid-19. Forskriften skal gis med hjemmel i lov om folketrygd § 25-16.

Ettersom det haster å få plass tiltakene som reguleres i forskriften, er det satt en kort frist. Høringsfristen er torsdag 23. april kl 15:00.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser under «send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Camilla Landsverk (e.f.)
avdelingsdirektør

Ola Nyland
seniorrådgiver

Departementene
Regjeringsadvokaten
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Skattedirektoratet
Sivilombudsmannen
Landsorganisasjonen
Næringslivets hovedorganisasjon
KS
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Juristforbundet