Høring – forslag om endring av vernetingsreglene for mortifikasjonssaker

Justisdepartementet sender i dag på høring et forslag om endring av vernetingsreglene for mortifikasjonssaker. Forslaget går ut på at alle slike saker skal reises for Brønnøy tingrett. Høringsfristen er 15. januar 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2008

Vår ref.: 200703563 EP HCH/KVM/mbb

Høring – forslag om endring av vernetingsreglene for mortifikasjonssaker

Justisdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring av vernetingsreglene i lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av skuldbrev m.v. Det foreslås også endringer i forskrift 9. desember 1960 nr. 6 om mortifikasjon av skuldbrev og forskrift 2. juli 1948 nr. 6 om mortifikasjonssaker og dødsformodningssaker.

Forslaget i høringsnotatet bygger på et forslag fra Domstoladministrasjonen. Bakgrunnen for Domstoladministrasjonens forslag er et forslag fra Brønnøy tingrett om at alle mortifikasjonssaker som reises i Norge skal gå for Brønnøy tingrett. Høringsnotatet er i stor grad basert på et utkast utarbeidet av Domstoladministrasjonen.

Høringsfristen er 15. januar 2008. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene om mulig også sendes elektronisk til følgende adresse: kaja.veel.midtbo@jd.dep.no.

Liste over adressatene er vedlagt. Vi ber om at adressatene selv forelegger høringsnotatet for eventuelle berørte underliggende etater og organer. Høringsnotat er tilgjengelig på Justisdepartementets nettsider under regjeringen.no.


Med hilsen


Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Hege C. Haukaas
lovrådgiver

Høringsnotatet - Forslag om endring av vernetingsreglene for mortifikasjonssaker - kan du lese i pdf-format her.

Liste over høringsinstansene

Departementene

Høyesterett
Agder lagmannsrett
Borgarting lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett
Frostating lagmannsrett
Gulating lagmannsrett
Hålogaland lagmannsrett
Alstahaug tingrett
Alta tingrett
Asker og Bærum tingrett
Aust-Agder tingrett
Aust-Telemark tingrett
Bergen tingrett
Brønnøy tingrett
Dalane tingrett
Drammen tingrett
Eiker, Modum og Sigdal tingrett
Fjordane tingrett
Follo tingrett
Fosen tingrett
Fredrikstad tingrett
Glåmdal tingrett
Hadeland og Land tingrett
Halden tingrett
Hallingdal tingrett
Hammerfest tingrett
Hardanger tingrett
Haugesund tingrett
Hedmarken tingrett
Heggen og Frøland tingrett
Inderøy tingrett
Sis-Finnmárkku diggegoddi - Indre Finnmark tingrett
Jæren tingrett
Karmsund tingrett
Kongsberg tingrett
Kristiansand tingrett
Larvik tingrett
Lister tingrett
Lofoten tingrett
Moss tingrett
Namdal tingrett
Nedre Romerike tingrett
Nedre Telemark tingrett
Nord-Gudbrandsdal tingrett
Nordhordland tingrett
Nordmøre tingrett
Nordre Vestfold tingrett
Nord-Troms tingrett
Nord-Østerdal tingrett
Ofoten tingrett
Oslo byfogdembete
Oslo tingrett
Rana tingrett
Ringerike tingrett
Romsdal tingrett
Salten tingrett
Sandefjord tingrett
Sarpsborg tingrett
Senja tingrett
Sogn tingrett
Stavanger tingrett
Stjør- og Verdal tingrett
Sunnhordland tingrett
Sunnmøre tingrett
Søre Sunnmøre tingrett
Sør-Gudbrandsdal tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Sør-Østerdal tingrett
Toten tingrett
Trondenes tingrett
Trondheim tingrett
Tønsberg tingrett
Valdres tingrett
Vesterålen tingrett
Vest-Telemark tingrett
Øst-Finnmark tingrett
Øvre Romerike tingrett

Akershus og Oslo jordskifterett
Nord- og Midhordland jordskifterett
Ofoten og Sør-Troms jordskifterett

Arbeidsretten
Bankklagenemnda
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Luftfartstilsynet
Kredittilsynet
Konkurransetilsynet
Konkursrådet
Luftfarttilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Skipsregistrene
Statens kartverk
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen
Trygderetten

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Etterutdanningsrådet for dommere
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Husbanken
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunalbanken AS
Kommunenes Sentralforbund
Kommuneadvokaten i Oslo
Konkurransetilsynet
Kreditorforeningen i Oslo
Landsorganisasjonen i Norge
Nordenfjeldske Creditreform AS
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norsk egeninkassoforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kommunale Regnskapskontrollørers Forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rettspolitisk forening
Sparebankforeningen

Til toppen