Høring – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Den nye opptaksforskriften skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009–2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2008

I den nye opptaksforskriften som skal gjelde fom. opptak til studieåret 2009–2010 foreslår Kunnskapsdepartementet endringer i enkelte bestemmelser om unntak fra krav om generell studiekompetanse og i bestemmelser om spesielle opptakskrav, samt en endring i reglene om politiattest og en justering i reglene om realfagspoeng. I tråd med forslag i St.meld. nr. 23 (2007–2008) om språkopplæring, forelås i tillegg en forskriftsendring som vil gi søkere til høyere utdanning tilleggspoeng for programfag i andre fremmedspråk enn engelsk fom. opptak til studieåret 2011–2012.
(19.06.2008)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. november 2008 med ikrafttredelse 1. januar 2009. Forskriftsendringen er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-15-08 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon.