Høring – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Den nye opptaksforskriften skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009–2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2008

I den nye opptaksforskriften som skal gjelde fom. opptak til studieåret 2009–2010 foreslår Kunnskapsdepartementet endringer i enkelte bestemmelser om unntak fra krav om generell studiekompetanse og i bestemmelser om spesielle opptakskrav, samt en endring i reglene om politiattest og en justering i reglene om realfagspoeng. I tråd med forslag i St.meld. nr. 23 (2007–2008) om språkopplæring, forelås i tillegg en forskriftsendring som vil gi søkere til høyere utdanning tilleggspoeng for programfag i andre fremmedspråk enn engelsk fom. opptak til studieåret 2011–2012.
(19.06.2008)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. november 2008 med ikrafttredelse 1. januar 2009. Forskriftsendringen er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-15-08 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon.

Vår ref.: 200804130

Kunnskapsdepartementet fastsetter med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 Om universiteter og høyskoler, jf. § 3-6 og § 3-7, forskrift om opptak til høyere utdanning. Ny forskrift om opptak til høyere utdanning fastsatt 31. januar 2007 skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009-2010.

Fra og med studieåret 2011-2012
Regjeringen har i St.meld. nr. 23 (2007-2008) Språk bygger broer foreslått som et tiltak at det skal innføres tilleggspoeng for programfag i andre fremmedspråk enn engelsk ved opptak til høyere utdanning. En slik endring må varsles i god tid slik at elevene i videregående opplæring er kjent med dette før de skal velge programfag. Dette innebærer at den foreslåtte endringen i § 7-8 A ikke vil kunne iverksettes før ved opptak til studieåret 2011-2012. Til og med opptak til studieåret 2010-2011 gjelder fastsatt bestemmelse om realfagspoeng, jf § 7-8.

Fra og med studieåret 2009-2010
Generell studiekompetanse
Kunnskapsdepartementet har mottatt flere henvendelser fra enkeltpersoner som mener at gjeldende bestemmelser om generell studiekompetanse (GSK) for søkere med opptaksgrunnlag fra International baccalaureate (IB) er for strenge, fordi det stilles krav om IB-Diploma. Det er pekt på at bestemmelsene om hva som skal til for å oppnå IB-Diploma er betydelig strengere enn de krav som stilles for å oppnå GSK i norsk videregående skole (vgo). Søkere som ikke tilfredsstiller alle krav til Diploma får utstedt et Certificate. Et slikt IB-Certificate er i gjeldende bestemmelser likestilt med karakterbevis eller kompetansebevis i norsk vgo. Et kompetansebevis er normalt ikke tilstrekkelig for å oppnå GSK. Departementet har henvendt seg til Norwegian International Baccalaureate Schools (NIBS) som representanter for de videregående skolene som tilbyr IB i Norge. De foreslår å lempe på kravene slik at det åpnes for at søkere med IB-Certificate etter bestemte regler kan få studiekompetanse i Norge. Det antydes for eksempel at alle med IB-Certificate som har mer enn 20 poeng skal få GSK. Det må være en forutsetning at søkere har tre fag på standard level og tre fag på higher level, alternativt to fag på standard level og fire fag på higher level, at ingen karakterer er lavere enn 3 og at Theory of Knowledge, Creativity, Action and Service og Extended Essay er bestått.

Kunnskapsdepartementet ber om kommentarer til dette. En forandring vil innebære endring i § 2-2 fjerde ledd i opptaksforskriften.


Unntak fra krav om generell studiekompetanse
Det er foreslått en liten endring i § 3-4 som innebærer like bestemmelser for søkere med teknisk fagskole som ikke gir generell studiekompetanse (GSK) enten de søker ingeniørstudium, arkitektstudium ved NTNU eller Integrert masterstudium i teknologiske fag.

Høgskolen i Tromsø søkte høsten 2006 både om spesielle opptakskrav, jf. § 4-9, og om unntak fra krav om generell studiekompetanse for opptak til kunstfaglig utdanning. Ved en feil ble ikke søknaden om unntak behandlet i 2007. Departementet foreslår derfor nå en endring i § 3-6.

Spesielle opptakskrav
12. desember 2007 ble det fastsatt endringer i § 4-1 i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler, den opptaksforskriften som gjelder fram til og med opptak til studieåret 2008-2009. Disse bestemmelsene er forutsatt videreført i den nye opptaksforskriften som skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009-2010, jf. forslag til endringer i
§§ 4-4, 4-5, 4-9 og 4-10.

Departementet har etter søknad fra Universitetet i Tromsø 9. juni 2008, fastsatt spesielle opptakskrav til planlagt bachelorstudium i luftfartsfag i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler, jf. rundskriv F-13-08, datert 17. juni 2008. Bestemmelsene er videreført i den nye opptaksforskriften, jf § 4-10.

Departementet har også mottatt forslag om to endringer  i opptaksforskriften fra Universitetet i Agder, jf. §§ 4-8 og 4-10.

Bortsett  fra forslaget om språkpoeng som er omtalt over, er det en forutsetning at de øvrige endringsforslagene skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009-2010.

Klagebehandling
Etter høring med frist 15. april er det gjort endring i § 8-1 i gjeldende forskrift om opptak til universiteter og høyskoler. Endringen er forutsatt videreført i den nye opptaksforskriften. Det vises for øvrig til rundskriv F-13-08 datert 17. juni 2008.

Om endringsforslagene:
Endringsforslagene i tekst er i vedlagt kopi av de paragrafer der det foreslås endringer, markert med kursiv, nye bestemmelser er markert med fet kursiv.

Videreføringer
Høgskolen i Agder
har i desember 2007 fått godkjent krav om matematikk 2MX (R1 eller S1+S2) ved opptak til bachelorprogram i matematisk finans. Dette kravet er foreslått videreført i § 4-5.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet har i desember 2007 fått godkjent opptaksprøve som spesielt opptakskrav til bachelorstudier i musikkteknologi. Dette kravet er foreslått videreført i § 4-9.
Høgskolen i Tromsø har i desember 2007 fått godkjent opptaksprøve som spesielt opptakskrav til kunstfaglig utdanning. Dette kravet er foreslått videreført i § 4-9.
Høgskolen i Sør-Trøndelag har i desember 2007 fått godkjent fagbrev, relevant yrkeserfaring og kompetansebevis for utrykningskjøring som spesielle opptakskrav til ettårig studium, Paramedicutdanning. Dette kravet er foreslått videreført i § 4-10.

Nye forslag:
Universitetet i Agder
har i brev 30. november 2007 anmodet departementet om endring i den nye opptaksforskriften som innebærer å stryke de spesielle opptakskravene som er fastsatt i § 4-8 for bachelorstudiene i oversetting og interkulturell kommunikasjon i henholdsvis engelsk, tysk og fransk, jf merknad i vedlagte endringsforslag.
Universitetet i Agder har i brev 14. april 2008 søkt om å få fastsatt spesielle opptakskrav til et planlagt bachelorstudium i smykkedesign, jf forslag i § 4-10.

Kapittel 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning
Da departementet fastsatte ny opptaksforskrift 31. januar 2007, ble det besluttet at bestemmelser om politiattest i kapittel 6 skulle fastsettes senere. Det foreslås nå å videreføre bestemmelsene i kapittel 6 i forskrift 10. oktober 2005 om opptak til universiteter og høyskoler (den gamle opptaksforskriften), med et forslag om endring i § 6-7, jf vedlegg.

Begrunnelse for endringsforslaget i § 6-7
Flere har etterlyst endring i ordningen med at studentene gir en foreløpig erklæring om at de ikke har relevante merknader på politiattesten. Erklæringen har liten relevans når man likevel ”må vente” på politiattest, og det synes derfor unødvendig å utarbeide og innhente slik erklæring. Departementet foreslår derfor å endre ordningen slik at studentene, når de mottar studieplassen, i stedet bekrefter at de kjenner til reglene om politiattest, samt at de vil levere attest innenfor de fastsatte fristene. Bekreftelse kan for eksempel gis ved å sette kryss på svarskjemaet samtidig som man bekrefter at man aksepterer den tilbudte studieplassen. 

Justering i bestemmelsene om realfagspoeng
Departementet foreslår etter ny vurdering at søkere med fransk baccaleurate Linje S Scientifique bør få 3,5 tilleggspoeng for realfag. Det er foreslått tilsvarende endring i § 7-8 som skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009-2010.

Tilleggspoeng for fremmedspråk
Det vises til Regjeringens forslag i St. meld. nr. 23 (2007-2008) om innføring av tilleggspoeng for fremmedspråk ved opptak til høyere utdanning. Begrunnelsen er rapporter fra skolen om at rekrutteringen til programfag ”Fremmedspråk” har gått kraftig ned de senere årene. For å stimulere flere elever i videregående opplæring til å velge andre fremmedspråk som programfag, foreslås det at søkere til høyere utdanning skal kunne få tilleggspoeng også for fremmedspråk. Det gjøres oppmerksom på at forslaget ikke omfatter tilleggspoeng for obligatorisk fremmedspråk (fellesfag) og heller ikke programfag engelsk. Tilleggspoeng for fremmedspråk skal etter planen gis fra og med opptak til studieåret 2011-2012.

Høringsfrist
Departementet viser til vedlagt forslag om endring og ber om at eventuelle merknader sendes både i vanlig brev og via e-post til postmottak@kd.dep.no innen mandag 15. september 2008. Denne fristen gjelder også eventuelle forslag om nye kvoter eller bortfall av etablerte kvoter som etter planen skal gjelde fra og med opptak til studieåret 2009-2010

Med hilsen

Toril Johansson (e.f.) Sverre Rustad
ekspedisjonssjef avdelingsdirektør

 
 


 

Høringsinstanser

Departementene
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høgskoler
Nettverk for private høyskoler

Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Forum for fagskoler
Fagskolene

Folkehøgskolerådet

Forsvarets høgskole
Politihøgskolen

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Utdanningsdirektoratet

Norgesuniversitetet
Samordna opptak
VOX
Elev- og studentorganisasjoner
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens lånekasse for utdanning

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Hovedsammenslutningene
Statens råd for funksjonshemmede

Kopi:
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT)