Høring – forslag om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2012