Høring – forslag om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2012

Vår ref.: 201012809 /TRH

Høring – forslag om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte mv.)


Vi ber om høringsinstansenes uttalelse til vedlagte høringsnotat av 17. november 2011 som inneholder tre forslag til lovendringer. For en oversikt over innholdet og forslagene viser vi til kapittel 1 i høringsnotatet.

Det sentrale forslaget i høringsnotatet er lovendring som hjemler kriminalomsorgens ansvar for å ivareta barn som pårørende av domfelte/innsatte.

Videre foreslår departementet

• mindre justeringer i straffegjennomføringsloven § 16 annet ledd om vilkårene for bruken av elektronisk kontroll ved straffegjennomføring
• innsnevring av målgruppen for narkotikaprogram med domstolskontroll, slik at kretsen som kan idømmes programmet er mer i tråd med praktiske behov

Høringsfristen er 17. februar 2012. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Liste over adressatene for dette brevet følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for andre underliggende etater og organer enn dem som er særskilt nevnt i listen over høringsinstanser.

Høringsbrevet, høringsnotatet og listen over høringsinstanser er også tilgjengelig på regjeringens hjemmeside www.regjeringen.no (velg ”Dokumenter” og ”Høringer”).

Med hilsen


Marianne Vollan e.f.
ekspedisjonssjef 

Jan-Erik Sandlie
prosjektleder

Høringsinstanser


Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet

Domstoladministrasjonen
Helsedirektoratet
Politidirektoratet

Riksadvokaten

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)

Justissekretariatene

Barneombudet
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger

Akademikerne
BarnsBeste
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Fellesorganisasjonen (FO)
For fangers pårørende (FFP)
Forsvarergruppen av 1977
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Kirkens Bymisjon
Kriminalomsorgens Lederforbund
LO Stat
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland
Politijuristene
Politiets Fellesforbund
Redd Barna
Røde Kors
Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
Støttesenteret for fornærmede i straffesaker
WayBack
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen