Høring – forslag om lov om endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette et forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.01.2009

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette et forslag til endringer i diskrimineringsombudsloven, markedsføringsloven og barneombudsloven på høring. Forslaget går ut på at Likestillings- og diskrimineringsombudet, Forbrukerombudet og Barneombudet skal utnevnes for en åremålsperiode på seks år uten mulighet til gjenoppnevning. Departementet foreslår samtidig en overgangsbestemmelse som vil gjøre funksjonstiden på seks år gjeldende for nåværende innehaver av stillingen som Likestillings- og diskrimineringsombud.