Høring – forslag om ny forskrift om id-kort – innføring av krav om id-kort for renholdsbransjen, samt enkelte endringer i ordningen for bygge- og anleggsbransjen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2010

Vår ref.: 200904045-/MNH

Høring – forslag om ny forskrift om id-kort – innføring av krav om id-kort for renholdsbransjen, samt enkelte endringer i ordningen for bygge- og anleggsbransjen

Arbeidsdepartementet sender med dette på høring vedlagte høringsnotat med forslag til ny forskrift om id-kort. Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 8. juni 2010.

Høringsuttalelsene sendes både per post til Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep., 0030 Oslo og elektronisk til postmottak@ad.dep.no.

Departementet ber om at høringsinstansene i nødvendig utstrekning forelegger saken for underliggende etater og medlemsorganisasjoner.

Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no.

Vi ber om tilbakemelding dersom dette høringsbrevet bør forelegges instanser som ikke står på høringslisten.

Med hilsen
Eli Mette Jarbo (e.f.)
avdelingsdirektør

Ingrid Finsland
seniorrådgiver

 

Høringsinstanser:

 • Statsministerens kontor
 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
 • Finansdepartementet
 • Fikeri- og kystdepartementet
 • Fornyings-, administrasjons og krikedepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Justis- og politidepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Kommunal- og regiaonaldepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Miljøverndepartementet
 • Nærings- og handelsdepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Utenriksdepartementet
 • Arbeidsretten
 • Arbeidstilsynet
 • Petroleumstilsynet
 • Riksmeklingsmannen
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI
 • Arbeidsforskningsinstituttet AS
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Regjeringsadvokaten
 • Datatilsynet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Næringslivets hovedorganisasjon, NHO
 • NHO Service
 • Byggenæringens Landsforbund
 • HSH
 • Arbeidsgiverforeningen SPEKTER
 • KS
 • Maskinentreprenørenes Forbund
 • Fiansnæringens arbeidsgiverforening
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • SamFo
 • Den norske advokatforening
 • Landsorganisasjonen i Norge, LO
 • Norsk Arbeidsmandsforbund
 • Fellesforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS
 • Unio
 • Akademikerne
 • Lederne
 • NITO
 • Bedriftsforbundet
 • Arbeidersamvirkenes Landsforening
 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Norske Arkitekters Landsforbund
 • Rådgivende Ingeniørers Forening
 • Transportbrukernes Fellesorganisasjon
 • Norsk Reinholdsinstitutt
 • Samarbeidsforum for seriøsitet i byggenæringen, v/BNL
 • AOF Norge
 • JURK
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
 • Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett

Til toppen