Høring – forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om opprettelse av en nasjonal enhet for karriereveiledning, som skal fungere som ressurs og støtte for det operative praksisfeltet. Hensikten er å legge til rette for kunnskaps- og kvalitetsutvikling, styrket samarbeid mellom impliserte parter og videre utvikling i det brukerrettede tjenestetilbudet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2009

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om opprettelse av en nasjonal enhet for karriereveiledning, som skal fungere som ressurs og støtte for det operative praksisfeltet. Hensikten er å legge til rette for kunnskaps- og kvalitetsutvikling, styrket samarbeid mellom impliserte parter og videre utvikling i det brukerrettede tjenestetilbudet.
(24.06.2009)


------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (pdf-format)

Høringsnotat: Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning - utredningsrapport fra VOX (pdf-format)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Vox ble i brev av 25.06.2010 (lenke i høyre meny) gitt i oppgave å etablere en nasjonal koordinerende enhet for karriereveiledning, som skal være i drift fra 01.01.2011. Enheten skal være en integrert del av Vox.