Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om opprettelse av en nasjonal enhet for karriereveiledning, som skal fungere som ressurs og støtte for det operative praksisfeltet. Hensikten er å legge til rette for kunnskaps- og kvalitetsutvikling, styrket samarbeid mellom impliserte parter og videre utvikling i det brukerrettede tjenestetilbudet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2009

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om opprettelse av en nasjonal enhet for karriereveiledning, som skal fungere som ressurs og støtte for det operative praksisfeltet. Hensikten er å legge til rette for kunnskaps- og kvalitetsutvikling, styrket samarbeid mellom impliserte parter og videre utvikling i det brukerrettede tjenestetilbudet.
(24.06.2009)


------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (pdf-format)

Høringsnotat: Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning - utredningsrapport fra VOX (pdf-format)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.


------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Vox ble i brev av 25.06.2010 (lenke i høyre meny) gitt i oppgave å etablere en nasjonal koordinerende enhet for karriereveiledning, som skal være i drift fra 01.01.2011. Enheten skal være en integrert del av Vox.

Vår ref.: 200701616

HØRING – forslag om opprettelse av nasjonal enhet for karriereveiledning


1. Innledning
Kunnskapsdepartementet vurderer å opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning med mandat og oppgaver som her beskrevet. Vi ønsker å høre berørte aktørers synspunkter på dette.

Kunnskapsdepartementet vurderer å legge den nasjonale enheten for karriereveiledning til Vox. Hensikten med en nasjonal enhet er å styrke tverrsektoriell koordinering, profesjonalisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling, samt stimulering til videre utvikling i det brukerrettede tjenestetilbudet.

Tiltaket er en oppfølging av St.meld. nr.16 (2006-2007) … og ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring og St.prp. nr. 1 (2008-2009), hvor det framgår at det skal vurderes om det bør opprettes en nasjonal koordinerende funksjon for karriereveiledning.

Høringsnotatet sendes ut i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Høringsfristen er satt til 01.09.2009.

2. Bakgrunn
Karriereveiledning er et sentralt virkemiddel for å nå utdannings- og arbeidsmarkedspolitiske mål. God karriereveiledning skal bidra til bevisste utdannings- og yrkesvalg, motvirke feilvalg og hindre frafall fra opplæring, stimulere rask overgang til arbeid, samt bedre samsvar mellom den enkeltes utdanningsvalg og arbeidslivets behov for kompetanse.

Det har vært gjennomført flere utredninger om veiledningssystemet i de siste årene. Utfordringene det pekes på er først og fremst behovet for bedre koordinering på tvers av sektorene, kompetanseutvikling for veiledere, et bedre tilbud for voksne og et styrket kunnskapsgrunnlag.

Status og utfordringer
Elever i grunnopplæringen har lovfestet rett til rådgivning om utdanning, yrkestilbud og yrkesvalg, og om sosiale spørsmål. Innføring av faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet og prosjekt til fordypning i videregående opplæring har som formål å styrke elevenes forutsetninger for å gjøre riktige valg slik at frafall og omvalg reduseres. Opplæringsloven gir voksne rett til rådgivning for å klargjøre hvilket tilbud de trenger for å kunne nå ønsket sluttkompetanse.

Veiledning er ikke lovpålagt i universitets- og høgskolesystemet, men omtrent alle universitetene og de fleste høgskolene har tilbud om karriereveiledning til sine studenter.

Arbeids- og velferdsetaten har ansvar for veiledning og arbeidsrettet bistand overfor sine brukere.

En samarbeidsavtale mellom KS og Arbeids- og inkluderingsdepartementet fra 2007 har lagt et godt fundament for bedre samordning av karriereveiledningstjenestene på tvers av sektorer og utdanningsnivå. Grunnlaget for denne avtalen er beskrevet i St.meld. nr. 16 (2006 - 2007) … og ingen sto igjen – Tidlig innsats for livslang læring og St.meld. nr. 9 (2006 - 2007) Arbeid velferd og inkludering. Et annet viktig grunnlag ble lagt i St.meld. nr. 30, Kultur for læring (2003 - 2004) som åpnet opp for forsøk i tre fylkeskommuner med samordning av karriereveiledningstjenestene i ulike sektorer gjennom regionale partnerskap for karriereveiledning.

Karriereveiledning er et viktig tema for samarbeid mellom utdannings- og arbeidsmarkedsmyndighetene sentralt og regionalt. Regionale partnerskap for karriereveiledning er etablert i de fleste fylkeskommuner for å bidra til å styrke karriereveiledningen for elever og voksne på tvers av arbeids- og utdanningssektoren.

Utover offentlig karriereveiledningstilbud i fylkeskommuner og kommuner finnes det private tilbud.

I de senere år er det skjedd mye utviklingsarbeid på dette feltet. Flere aktører har etterlyst en koordinering og et felles kunnskapsgrunnlag.

Regjeringen varslet i St.prp. nr. 1 (2008 -2009) å bedre systemet for karriereveiledning og gjøre det mer tilgjengelig for flere. På denne bakgrunn ga Kunnskapsdepartementet  i januar 2009 Vox i oppdrag å gjennomføre en utredning for å vurdere en permanent nasjonal koordineringsfunksjon for karriereveiledning i samråd med berørte parter. Resultatet fra utredningsarbeidet, rapporten ”Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning” ble overlevert Kunnskapsdepartementet 29. mai 2009. Utredningen følger vedlagt.

Kunnskapsdepartementet har i St.meld. nr. 44 (2008 – 2009) Utdanningslinja signalisert at det vil bli vurdert å opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning, samt at oppfølging vil bli nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2009 – 2010).

3. Forslag som Kunnskapsdepartementet vurderer
Med utgangspunkt i rapporten vurderer Kunnskapsdepartementet følgende løsning:

Mandat og oppgaver
Karriereveiledningsområdet styrkes gjennom å opprette en nasjonal enhet for karriereveiledning. Hensikten er å legge til rette for kunnskaps- og kvalitetsututvikling og et styrket samarbeid mellom impliserte parter. Vi ber om høringsinstansenes vurdering av behovet for opprettelse av en slik enhet.

Den nasjonale enheten skal først og fremst fremstå som ressurs og støtte overfor det operative praksisfeltet, og ha en pådriverrolle overfor ansvarlige myndigheter regionalt og lokalt når det gjelder videre utvikling og tilgang til karriereveiledningstjenester.

Den nasjonale enheten skal støtte opp om det operative utviklingsarbeidet, blant annet ved å samordne informasjon, styrke kunnskapsgrunnlaget gjennom informasjon om internasjonalt og nasjonalt utviklingsarbeid, spre gode eksempler på nasjonale partnerskap og karriereveiledning, utvikle karriereveiledningsverktøy – og metoder, initiere kompetansehevingstiltak overfor karriereveileder og utøvende myndigheter, og bidra til faglig erfaringsdeling og faglige møteplasser.

Organisering og styring
Den nasjonale enheten for karriereveiledning legges til Vox. Vox er et kompetansepolitisk fagorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og skal bl.a. arbeide for en koordinert innsats fra utdanningsmyndigheter og arbeidsmarkedsmyndigheter for å imøtekomme den enkeltes og samfunnets kompetansebehov. Vox skal utvikle og styrke nettverk og samarbeid innad i utdanningssektoren og mellom utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Vi ber om høringsinstansenes syn på den organisatoriske plasseringen i forslaget.

Funksjonen som nasjonal enhet for karriereveiledning skal utføres i tråd med mandat og oppgaver som her er omtalt, og styres gjennom den ordinære styringsdialogen. Kunnskapsdepartementet vil i samråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementet senere vurdere om en delt styringsfunksjon kan være hensiktsmessig.

Den nasjonale enheten for karriereveiledning skal ha god kontakt med Utdanningsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet som har styrings- og gjennomføringsansvar overfor sine respektive sektorer. Gjeldende ansvarsforhold og styringslinjer for karriereveiledning endres ikke med forslaget om etablering av en nasjonal enhet for karriereveiledning. Det vil bli vurdert om tilskudd til partnerskapene skal kanaliseres gjennom enheten for karriereveiledning.

I utøvingen av sin koordinerende rolle skal enheten ha god kontakt med aktuelle parter og interessenter. Slik kontakt kan ivaretas gjennom opprettelse av et kontakt- og dialogforum. Departementet ber høringsinstansene vurdere behovet for et kontakt- dialogforum.


Økonomiske og administrative konsekvenser
Departementet vil vurdere den samlede ressursinnsatsen i den årlige ressurstildelingen til Vox ved en eventuell opprettelse av en nasjonal enhet for karriereveiledning.

Med hilsen

Gry Høeg Ulverud (e.f.)
avdelingsdirektør

Ann Kristin Nilsen
seniorrådgiver


Vedlegg: Rapporten "Nasjonalt fagorgan for karriereveiledning"

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Postboks 5. St. Olavs plass, 0130 OSLO

Utdanningsdirektoratet, Postboks 2924 Tøyen, 0608 OSLO

VOX (Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet), Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO

Statens lånekasse for utdanning, Postboks 36 Kalbakken, 0901 OSLO

ANSA, Storgata 19, 0184 OSLO

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Postboks 8059 Dep, 0031 OSLO

KS, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge (LO), Youngsgt. 11, 0181 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Postboks 5250 Majorstuen, 0303 OSLO

Arbeidsgiverforeningen Spekter, Postboks 1511 Vika, 0117 OSLO

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO), Stortingsgata 2, 0158 OSLO

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS), Postboks 9232, 0134 OSLO

HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM), Postboks 8059 Dep, 0031 OSLO

Oslo voksenopplæring Servicesenter, Postboks 6033 Etterstad, 0601 OSLO

Universitets- og høyskolerådet (UHR), Pilestredet 46, 0167 OSLO

Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland, 0134 OSLO

Voksenopplæringsforbundet (VOFO), Postboks 9339 Grønland, 0135 OSLO

Forum for Karriereservice i høyere utdanning, Karrieresenteret Høyskolen i Oslo ved Torlid Olufsen, Postboks 4 St. Olavs Plass, 0030 Oslo

Høyskolenettverk for karriereveiledning, Høyskolen i Lillehammer ved Torild Schulstok, Postboks 952, 2604 Lillehammer

Partnerskapet i fylkene, Karriereveiledningssenter midtrogaland ved Iver Jan Leren, Ark Eckhoffsgt. 1, Postboks 130, 4001 Stavanger

Partnerskapet i fylkene, NAV Telemark, NAV Telemark ved Magne Løwe, Postboks 2860 Kjørbekk, 3702 Skien

Partnerskapet i fylkene, Nordland fylkeskommune ved Inger Lise Pettersen, Fylkeshuset, 8048 Bodø

Partnerskapet i fylkene, Nord- Trøndelag fylkeskommune ved Toril Haugland, Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Rådgiverforum- Norge ved Liv Marie Bakka, Storengvn. 59 b, 1368 Stabekk 

Til toppen