Tildelingsbrev 2010 til Vox, tillegg 2: Etablering av enhet for nasjonal koordinering av karriereveiledning

Vox gis i dette brevet oppgaven med å etablere en nasjonal koordinerende enhet for karriereveiledning, som skal være i drift fra 01.01.2011. Enheten skal være en integrert del av Vox.


Tillegg 02 2010
Oppdrag: Opprette en enhet for nasjonal koordinering av karriereveiledning
Budsjettkap, post og prosjektnr: Kap. 258, post 21, prosjektnr. 90437
 

1. Bakgrunn for oppdraget:

Karriereveiledning er et sentralt virkemiddel for å nå utdannings- og arbeidsmarkedspolitiske mål. Regionale partnerskap for karriereveiledning er etablert i samtlige fylker for å styrke regional koordinering, herunder samarbeid om og samordning av karriereveiledning mellom fylkeskommune, kommuner, NAV, skoler, universitet og høyskoler, samt involvering av partene i arbeidslivet og lokalt næringsliv. Partnerskapene er ulikt organisert og har forskjellig innretning når det gjelder oppgaver, målgrupper, innretning og finansiering. Det er til dels store variasjoner i tilbudet. Behov for nasjonal koordinering og overordnede nasjonale retningslinjer, profesjonalisering gjennom kompetanseutvikling for veiledere, styrket kunnskapsgrunnlag, samt stimulering til videre utvikling i det brukerrettede tjenestetilbudet for voksne er blitt påpekt i flere utredninger, blant annet av OECD i 2002.  En tverrdepartemental arbeidsgruppe (ledet av KD med representanter fra daværende AID, NHD og FAD) som utredet implementeringen av regionale partnerskap og behovet for tverrsektoriell koordinering på nasjonalt nivå, anbefalte i sin utredning i 2007 opprettelse av en nasjonal koordinerende enhet.

Etablering av en nasjonal koordinerende enhet for karriereveiledning er en oppfølging av St.meld. nr. 16 (2006–2007) … og ingen stod igjen, St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja og St.prp. nr. 1 (2008–2009), hvor det heter: ”Det er eit mål å betre systemet for karriererettleiing og gjere det meir tilgjengeleg for fleire. Departementet legg til grunn at det er naudsynt med nasjonal koordinering av karriererettleiing”.

Vox fikk i januar 2009 i oppdrag å vurdere en permanent nasjonal koordineringsfunksjon for karriereveiledning med utgangspunkt i foreliggende erfaringsgrunnlag, jf. oppdragsbrev av 23.01.09. Basert på forslag fra Vox, avgitt i rapport mai 2009, ble forslag om opprettelse av en nasjonal enhet for karriereveiledning sendt på høring i juni 2009. Høringen bekrefter behovet for videre utvikling og bedre nasjonal koordinering av karriereveiledning. Et flertall av høringsinstansene ser behov for en nasjonal enhet og støtter at den legges til Vox.

Det vises for øvrig til omtalen i Prop. 1 S (2009–2010) under kap 258, post 21 og til hovedmål 2.2 i Vox´ Tildelingsbrev for 2010, hvor det blant annet heter at departementet vil komme tilbake til oppfølgingen av Vox´ rapport i eget brev.
 

2. Beskrivelse av oppdraget:

Kunnskapsdepartementet gir med dette Vox oppgaven med å etablere en nasjonal koordinerende enhet for karriereveiledning, som skal være i drift fra 01.01.2011. Enheten skal være en integrert del av Vox. 

Mål:
Målet med den nasjonale enheten er å styrke kvalitet og profesjonalitet i karriereveiledningen, øke kunnskapsgrunnlaget, stimulere utvikling av likeverdige tilbud og fremme tilgang til karriereveiledning for unge og voksne i ulike livsfaser, samt supplere de regionale partnerskapene med et nasjonalt og et internasjonalt perspektiv. Enheten skal bidra til styrket samarbeid og samordning om karriereveiledning mellom de ulike aktørene i skole, fagskole, universitets- og høyskolesektor og NAV, men samtidig slik at arbeidslivets parter og næringsliv involveres.

Oppgaver:
Målene for den nasjonale enheten for karriereveiledning skal nås gjennom nasjonal koordinering, erfaringsdeling, informasjons- og kunnskapsspredning. Enhetens oppgaver er å:

1. være en pådriver for samarbeid om og utvikling av karrieresentra og partnerskap for karriereveiledning, herunder utarbeide forslag til veiledende retningslinjer for regionale partnerskap.
2. være en pådriver for at karriereveiledning har et livslang-læring-perspektiv og omfatter unge og voksne i og utenfor utdanning og arbeidsliv.
3. bidra til utvikling av likeverdige tilbud i fylkene.
4. bidra til utvikling av kvalitet i karriereveiledning gjennom å ha en service- og støttefunksjon først og fremst overfor de regionale partnerskapene som 1) nasjonal koordinator, 2) kunnskapssenter/kunnskapsspreder og 3) pådriver for videre faglig og metodisk utvikling.
5. stimulere til at utvikling i arbeidsliv og utdanningssektoren blir kjent og sett i sammenheng.
6. bidra til at de regionale partnerskapene suppleres med et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
7. bidra til utvikling av et felles kunnskapsgrunnlag gjennom faglige møteplasser, erfarings- og informasjonsutveksling og spredning av forskningsresultater.
8. kartlegge behov for opplæringstiltak for veiledere
9. kartlegge behov for og stimulere til metodeutvikling.
10. bidra til profesjonelle veiledere, stimulere og initiere opplæring/kompetanseutvikling og kvalitetsstandarder for karriereveiledningssentra/partnerskap, samt fungere som kunnskapssenter for veiledere i skolen, fagskoler, universitets- og høyskolesektoren og i NAV.
11. fra og med 2011, forvalte tilskuddet som finansierer partnerskapene for karriereveiledning og utarbeide forslag til nye retningslinjer for forvaltningen av tilskuddet. Retningslinjene fastsettes av departementet.
12. invitere til et nasjonalt forum for karriereveiledning som gjenspeiler representasjonen i de regionale partnerskapene og en nasjonal koordineringsgruppe på høyt nivå, jf. nedenfor. Enheten skal fungere som sekretariat for forumet og koordineringsgruppen.

 

3. Føringer for hvordan oppdraget skal utføres:

Organisering:
Enheten/funksjonen plasseres organisatorisk i Vox og er underlagt direktøren i Vox.  Virksomheten styres gjennom den ordinære etatsstyringen av Vox. Departementet legger til grunn at det vil være mest hensiktsmessig at enheten faglig organiseres som en egen avdeling/seksjon i Vox, med eget navn, og at den utad presenteres som ”Nasjonal enhet for karriereveiledning”.

Utover det som følger av at Vox overtar ansvaret for forvaltningen av tilskuddet til partnerskapene for karriereveiledning, endrer ikke etableringen av den nasjonale enheten ansvars- og myndighetsforhold på karriereveiledningsfeltet. Det innebærer for eksempel at Vox ikke har instruksjonsmyndighet overfor veiledningstjenester i skole/høyere utdanning eller i NAV.

For å forankre enhetens arbeid og ivareta både utdannings- og arbeidslivsperspektivet, er det viktig at den nasjonale enheten for karriereveiledning har god kontakt med utøverne, relevante organisasjoner og de faglige ansvarlige nasjonale myndigheter. Det er særlig viktig at den nasjonale enheten etablerer et godt samarbeid med Utdanningsdirektoratet, jf. Utdanningsdirektoratets oppgaver knyttet til partnerskap, Oppfølgingstjenesten og rådgivningen i skolen.

Det skal inviteres til et nasjonalt forum for karriereveiledning som gjenspeiler representasjonen i de regionale partnerskapene (partene, myndigheter, aktuelle interesseorganisasjoner og tilbydere) og en nasjonal koordineringsgruppe på høyt nivå for å koordinere innspill til politikkutforming fra de nasjonale styringsorganene.

Direktøren på Vox leder forumet og koordineringsgruppen (bestående av Utdanningsdirektoratet, Fagskolerådet, Universitets- og høyskolerådet og Arbeids- og velferdsdirektoratet på høyt nivå), som skal bidra til at sentrale aktører drøfter problemstillinger og utfordringer på feltet, utveksler faglige råd, diskuterer aktuelle innsatsområder og strategier, og fremmer forslag til løsninger som kan implementeres i bestående styringslinjer.

Ressurser:
Vox vil få tilført ekstra ressurser fra kap 258 til drift av enheten, slik at det vil være rom for tilsetting av personer med kompetanse på feltet. Det legges opp til å tildele 1 mill kr i 2010, 2-3 mill kr i 2011 og en ramme på ca 3 mill kr til drift av enheten fra 2012. Det tas forbehold om de årlige budsjetter.

Evaluering/rapportering:
Det vil bli lagt opp til en evaluering av enhetens arbeid.

Kunnskapsdepartementet ber om å bli holdt løpende orientert om arbeidet med etablering av enheten. I driftsfasen gis rapportering på normal måte. Kontaktperson i Kunnskapsdepartementet er seniorrådgiver Ann Kristin Nilsen.


Med hilsen

Eivind Heder (e.f.)
ekspedisjonssjef
Ann Kristin Nilsen
seniorrådgiverKopi: Utdanningsdirektoratet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Universitets- og høgskolerådet, Riksrevisjonen