Høring – forslag til endring av saksbehandlingsreglene for besøksforbud

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2007

Vår ref.: 200603433 ES HW

Høring – forslag til endring av saksbehandlingsreglene for besøksforbud
Etter innspill fra aktører i straffesakskjeden, sender Justisdepartementet med dette på høring et forslag om å endre saksbehandlingsreglene for besøksforbud, jf. straffeprosessloven § 222 a. Det sentrale spørsmålet er om ordningen med obligatorisk rettslig overprøving av besøksforbud bør oppheves.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på forslagene i høringsnotatet. Høringsfristen er 15. oktober 2007. Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på adressatlisten.

Med hilsen


Knut Helge Reinskou
fung. ekspedisjonssjef
                                                                         Marianne Vollan
                                                                         kst. avdelingsdirektør

Adressater

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene

Riksadvokaten
Regjeringsadvokaten
Statsadvokatene
Politidirektoratet
Politidistriktene
Domstoladministrasjonen

Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
DIXI ressurssenter for voldtatte
Forsvarergruppen av 1977

Juridisk rådgivning for kvinner - JURK
Jusshjelpa i Nord-Norge
Juss-Buss
Jussformidlinga i Bergen
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep

Kompetansesenter for voldsofferarbeid
Krisesentersekretariatet
Kvinneuniversitetet i Nord
Kvinneuniversitetet på Løten
Landsforeningen for voldsofre
Norges Juristforbund
Norges Lensmannslag
Norsk forening for kriminalreform – KROM
Norsk Krisesenterforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Politihøgskolen
Rettspolitisk forening
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Noreg (SON)

Til toppen