Høring – Forslag til endringer i barneloven mv. for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven mv. Hovedforslaget gjelder tap av foreldreansvar, fast bosted og samvær når noen er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Det foreslås også innført i straffeloven en plikt for dommere til å vurdere kontaktforbud når noen dømmes for bestemte former for vold eller overgrep mot barn. Disse og andre forslag i høringsnotatet skal øke beskyttelsen av barn og bedre samspillet mellom ordninger vi har for beskyttelse av barn i barneloven, barnevernloven og straffeloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2017

Vår ref.: 16/3411

Alminnelig høring - Endringer i barneloven mv. om bedre beskyttelse av barn

Barne- og likestillingsdepartementet legger med dette fram forslag til endringer i barneloven for å øke beskyttelsen av volds- og overgrepsutsatte barn.

Det følger av regjeringens Sundvolden-plattform 16. oktober 2013 at regjeringen vil «[u]trede en lovendring med sikte på endring av foreldreretten og samværsretten til barn der far/stefar eller mor/stemor har blitt dømt for alvorlige overgrep mot egne barn/stebarn.»

Departementet foreslår en ordning i barneloven der domstolen av eget tiltak skal ta opp og avgjøre sak om tap av foreldreansvar, retten til å ha barnet boende fast hos seg og samværsrett når en forelder er dømt i en straffesak for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Sakene vil komme automatisk opp for domstolen, uten at forelder reiser sak. Det vil skje en konkret vurdering av saken, men utgangspunktet vil normalt være tap av alle rettigheter, ofte etter en forenklet behandling i domstolen. Allerede i dag har vi en ordning i barneloven der domstolen tar avgjørelse om foreldreansvaret uten at forelder reiser sak. Dette gjelder når en forelder har forvoldt den andre forelders død, og når et dødsfall fører til at ingen lenger har foreldreansvar for et barn.

Høringsnotatet er utarbeidet i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, som har bidratt med kapittel 7 om å innføre en plikt for dommeren til å vurdere kontaktforbud når noen dømmes for vold eller overgrep mot barn.

Forslagene til endringer i barneloven og straffeloven betyr et økt offentlig ansvar for å hindre at barn utsettes for vold og overgrep. En slik ordning vil kunne fange opp de alvorligste tilfellene der dagens regelverk ikke alltid gir barn tilstrekkelig beskyttelse. Endringene vil bedre samspillet mellom de ordninger vi allerede har – i barneloven, barnevernloven og straffeloven – for å beskytte barn. Innføring av en ordning i barneloven der domstolen av eget tiltak skal ta opp og avgjøre sak om tap av foreldreansvar mv. kan også ha en viss preventiv effekt, som kommer i tillegg til den effekten straffebudene har.

Innføring i straffeloven av en plikt for dommeren til å vurdere om kontaktforbud skal ilegges vil kunne medføre at spørsmålet oftere enn i dag blir vurdert og derved trolig også ilagt i flere volds- og overgrepssaker, noe som vil kunne gi barn bedre beskyttelse mot ny vold og nye overgrep. Kontaktforbud etter straffeloven representerer et vern for den fornærmede mot å bli utsatt for nye straffbare handlinger fra den dømte.

Forslagene i høringsnotatet er oppsummert i kapittel 1 og i kapittel 2 gis en oversikt over hva som er problemet og hva vi vil oppnå med lovendringene.

Høringsfristen er satt til torsdag 5. januar 2017.  Av hensyn til fremdriften i saken vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp) lenger nede på siden.

Følg gjerne nummereringen i høringsnotatet punkt 1.2 ved utforming av høringssvar.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer eller andre som ikke er nevnt på listen.

 

Med hilsen                                                                       

Inge Ovesen (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                            Ingvild Vesterdal
                                                                                          avdelingsdirektør

 

Departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Atferdssenteret
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), regionene
Barneombudet
Barnesakkyndig kommisjon
Datatilsynet
Diakonhjemmets høgskole
Domstoladministrasjonen
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Helsedirektoratet
Høgskolen i Bergen
Høyskolen i Hedmark
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høyskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høyesterett
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Lagmannsrettene
Landets regionale helseforetak
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Namsfogden i Oslo
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonal kompetanseenhet for migrasjons- og minoritetshelse (Nakmi)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Nordlandsforskning
Nord Universitet
Norges Forskningsråd (NFR)
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA v/ HiOA)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB v/ NTNU)
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR v/ UiO)
Oslo byfogdembete
Politidirektoratet
Regionsenter for barn og ungdoms psykiske helse Øst og Sør (RBUP Øst og Sør)
Regjeringsadvokaten
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS)
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU Vest v/ Uni Research)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord v/ UiT)
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Midt-Norge (RKBU Midt-Norge v/ NTNU)
Sametinget
Sentralenheten for fylkesnemndene
Sintef helse
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens sivilrettsforvaltning (sentral vergemålsmyndighet)
Statistisk sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Sysselmannen på Svalbard
Tingrettene
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet (UDI)

Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Akademikerne
Aleneforeldreforeningen
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Childwatch International – UiO
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Forandringsfabrikken
Forum for Barnekonvensjonen
Foreningen 2 Foreldre
Frelsesarmeens barne- og familievern
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Gatejuristen
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jushjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens Bymisjon
KS
Krisesentersekretariatet
KUN Senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for barnevernsbarn
Landsgruppen av helsesøstre (LaH, NSF)
Landsorganisasjonen (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestilling Inkludering Mangfold (LIM)
Likestillingssenteret
Mannsforum
Mental Helse
MiRA-Senteret Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Norges Juristforbund
Norges kvinne- og familieforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk Innvandrerforum
Norsk kvinnesaksforening
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norske Kvinners Sanitetsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjonen for barnevernsforeldre
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Politiets fellesforbund
PRESS – Redd Barna Ungdom
Private Barnehagers Landsforbund
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rettspolitisk forening
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
SOS Rasisme
Stiftelsen Barnas rettigheter
Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
Stiftelsen Kirkens Familievern
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies stiftelse
Støttesenter mot Incest
UNICEF Norge
Unio
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Voksne for Barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)