Høring – Forslag til endringer i barneloven mv. for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barneloven mv. Hovedforslaget gjelder tap av foreldreansvar, fast bosted og samvær når noen er dømt for alvorlig vold eller overgrep mot egne barn. Det foreslås også innført i straffeloven en plikt for dommere til å vurdere kontaktforbud når noen dømmes for bestemte former for vold eller overgrep mot barn. Disse og andre forslag i høringsnotatet skal øke beskyttelsen av barn og bedre samspillet mellom ordninger vi har for beskyttelse av barn i barneloven, barnevernloven og straffeloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.01.2017