Høring – forslag til endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven – innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.07.2009

Vår ref.:

Adressater etter vedlagt liste
  

 

Deres ref             Vår ref                                        Dato
                          200900905-/LIT                          25.05.2009

Høring – forslag til endringer i folketrygdloven, helseregisterloven og spesialisthelsetjenesteloven – innføring av automatisk frikortordning og etablering av nødvendige registre m.m.


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring et forslag til lovendringer for å følge opp Stortingets tilslutning til å innføre en nasjonal automatisk frikortordning.

En automatisk frikortordning innebærer at brukerne ikke lenger trenger å sette fram krav om frikort overfor de lokale NAV-kontorene. Frikortet vil automatisk bli sendt til brukerne når egenandelstaket er nådd. Ordningen foreslås i første omgang å omfatte egenandeler for helsetjenester som går inn under egenandelstak 1. Etter planen vil ordningen bli utvidet til også å gjelde helsetjenester som omfattes av egenandelstak 2.

Innføring av ordningen er et viktig bidrag for å gjøre offentlig sektor enklere og mer brukervennlig. Dagens praksis er tungvint for brukerne som må samle på kvitteringer for betalte egenandeler og selv sette fram krav om frikort. Ordningen vil også gi et bedre grunnlag for å sikre brukernes rettigheter. NAV vil få frigjort ressurser til å rendyrke sin innsats for å få flere brukere i arbeid og aktivitet.  

Høringsnotat inneholder også forslag til lovendringer og forskrifter for å etablere nødvendige registre; et egenandelsregister og registre for administrasjon av syketransport.

Forslagene reiser problemstillinger knyttet til personvern. Personvernhensyn er vurdert nærmere i høringsnotatet, og departementet foreslår en rett for den enkelte til å reservere seg mot at opplysninger om betalte egenandeler registreres i Egenandelsregisteret.

Høringsnotatet kan lastes ned fra Helse- og omsorgsdepartementets internettsider på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes innen mandag 6. juli 2009 til:

Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo

Høringsuttalelser kan også innen samme frist sendes elektronisk til:
postmottak@hod.dep.no

Papirversjon av høringsnotatet kan bestilles per e-post til
elena.carreno@hod.dep.no eller telefon 22 24 87 05. 


Med vennlig hilsen


Kari Sønderland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                       Liv Telle
                                                                       seniorrådgiver

Høringsinstanser – automatisk frikortordning m.m.

 

ACTIS
ADHD-foreningen
Afasiforbundet i Norge
Akademikerne
Angstringen
Anonyme Alkoholikere
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem
Autismeforeningen i Norge
Aleris Helse

Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bergen tingrett
Blå Kors Norge
Borgarting lagmannsrett
Borgestadklinikken

Cerebral Parese-foreningen
Colosseumklinikken - Allmennlegene

Datatilsynet
DELTA
Demensforeningen
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske Kreftforening
Den norske tannlegeforening
Den norske legeforening
Departementene
De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål
Det Norske Diakonforbund
Det Norske Nettverket av Fontenehus
Domstoladministrasjonen
Drammen private sykehus
Dysleksiforbundet i Norge


Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Fellesorganisasjonen FO
Farmasi Forbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for blødere i Norge
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for human narkotikapolitikk
Foreningen for Muskelsyke
Foreningen for kroniske smertepasienter
Forskningsstiftelsen FAFO
Forsvarsgruppen av 1977
Frostating lagmannsrett
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS

Galebevegelsen
Gatejuristen – Kirkens Bymisjon
Gulating lagmannsrett
Gynlab AS

Handels-  og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Haraldsplass diakonale høgskole
Helsedirektoratet
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
HIV-Norge
Hørselshemmedes Landsforbund
Høyesterett

Innovasjon Norge
Institutt for samfunnsforskning
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin
Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa


Kirkens Bymisjon
Klientaksjonen - Velferdsalliansen
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommuneadvokaten i Oslo
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Kompetansesenter rus - Midt-Norge.
Kontoret for voldsoffererstatning
Kreftregisteret
Kriminalomsorgen, regionkontorene

Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkestannleger
Landets fylkeskommuner
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen Alopecia Areata
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Psykopat Ofre
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for Trafikkskadde
Landsforeningen for utekontakter
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
LAR Nett Norge
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- diskrimineringsombudet

Marborg
Medborgernes Menneskerettighets Kommisjon


Menneskeverd
Mental Helse Norge
M.E. Nettverket i Norge
MS –forbundet

NA, Anonyme Narkomane
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverket  for Private helsevirksomheter 
NOKUT
Nordisk institutt for odontologisk materialprøving
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Optikerforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Tannteknikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk ErgoterapeutforbundNorsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk forening for nevrofibromatose
Norsk forening for Stomi-og Reservoaropererte (Norilco)
Norsk forening for Tuberøs Sklerose
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Interesseforening for Stamme
Norsk Intravenøs Forening
Norsk Kiropraktorforening
Norsk Landsforening for laryngectomerte
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Osteopatforbund
Norsk Osteoporoseforening
Norsk ortopedisk forening
Norsk Palliativ Forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk samfunnsvitenskaplig datatjeneste
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norsk Thyreoideaforbund
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske Ortoptister forening
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO

Oslo tingrett

PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR
PRO-Sentret

Redd Barna

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse
Regjeringsadvokaten
Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Ringvoll Klinikken
Rokkansenteret
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)  Oslo
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Ryggmargsbrokk og hydrocephalusforeningen
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse

Sametinget
Seniorsaken Norge
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Senter for seniorpolitikk
SINTEF Helse
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statens senter for Ortopedi
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Stiftelsen Rettferd for taperne
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

Trondheim tingrett
Trygderetten
Turner Syndrom foreningen i Norge

Ungdom mot narkotika
UNIO
Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
Utdanningsforbundet

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte
Voksne for barn
Volvat Medisinske Senter AS

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening

Til toppen