Høring – forslag til endringer i forskrift om eksportkredittordningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.08.2015

Vår ref.: 15/2646

Høring – forslag til endringer i forskrift om eksportkredittordningen

Nærings- og fiskeridepartementet viser til vedlagte høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om eksportkredittordningen.

Vi ber om at eventuelle merknader til forslagene sendes Nærings- og fiskeridepartementet innen 21. august 2015. Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" på regjeringen.no/

Alle kan gi høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan også sendes på e-post til postmottak@nfd.dep.no. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

 

Med hilsen                                                                        

 

 

Julie Rønning (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Øystein Tangen Andresen
                                                                                          førstekonsulent

                                                                                          

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Næringslivets hovedorganisasjon
Norsk Industri
Norges Rederiforbund
Intpow
Landsorganisasjonen i Norge
Finansdepartementet
Utenriksdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Eksportkreditt Norge AS