Forskrift om eksportkredittordningen

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 22. juni 2012 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) § 3 andre ledd og § 9.

Se forskriften på lovdata.no