Høring - forslag til oppheving av eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen og endringer i forvaltningslovforskriften, offentlegforskrifta og politiregisterforskriften

Regjeringen har besluttet at Eksportkreditt Norge (Eksportkreditt) og GIEK skal slås sammen til én ny etat med et nytt navn innen 1. juli 2021, som oppfølging av områdegjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet (virkemiddelgjennomgangen). Nærings- og fiskeridepartementet foreslår derfor oppheving av eksportkredittloven og forskrift om eksportkredittordningen og endringer i forvaltningslovforskriften, offentlegforskrifta og politiregisterforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.01.2021

Vår ref.: 20/8795

Høringsbrev.pdf

Næringslivets hovedorganisasjon

Norsk Industri

Norges Rederiforbund

Norske Skipsverft

Landsorganisasjonen i Norge

Finans Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Fiskeridirektoratet

Regelrådet

Innovasjon Norge

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Eksportkreditt Norge AS

Interimsstyret for sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt

Finansdepartementet

Utenriksdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Olje – og energidepartementet

Samferdselsdepartementet