Høring - forslag til endring i Lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og forskrift om eksportkredittordningen

I Prop. 1 S (2017-2018) Proposisjon til Stortinget for budsjettåret 2018 for Nærings- og fiskeridepartementet, la Regjeringen fram et forslag om å opprette en ny midlertidig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge når disse skipene skal brukes i Norge. For at den midlertidige ordningen skal kunne implementeres hos Eksportkreditt Norge må det gjøres endringer i lov 22. juni 2012 nr. 57 om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven) og Forskrift om eksportkredittordningen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.02.2018

Næringslivets hovedorganisasjon

Norsk Industri

Norges Rederiforbund

Norske Skipsverft

Landsorganisasjonen i Norge

Finans Norge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sjøfartsdirektoratet

Fiskeridirektoratet

Regelrådet

Innovasjon Norge

Garantiinstituttet for eksportkreditt

Eksportkreditt Norge AS

Finansdepartementet

Utenriksdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Oljeog energidepartementet

Samferdselsdepartementet