Forsiden

Høring – Forslag til endringer i Friluftsloven

Det foreslås mindre endringer i friluftsloven med bakgrunn i fylkeskommunens oppgaver etter forvaltningsreformen, jfr. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) om forvaltningsreformen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.07.2009

Vår ref.:

Vedlagt følger utkast til endringer i lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16 (friluftsloven).

Det foreslås mindre endringer i friluftsloven med bakgrunn i fylkeskommunens oppgaver etter forvaltningsreformen, jfr. Ot.prp. nr. 10 (2008-2009) om forvaltningsreformen.

Med bakgrunn i St.meld. nr. 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet (friluftsmeldingen) fremmes også lovendringsforslag med sikte på å styrke allemannsretten.

Dagens forbud mot ferdsel i skogplantefelt foreslås opphevet. Det foreslås at allmennheten skal kunne ri eller sykle over vegstrekninger i innmark som leder til utmark Departementet tar sikte på gjennom forskrift med hjemmel i friluftsloven å utdype lovens eksisterende varsomhetsregler.

Allmennhetens høstingsrett foreslås hjemlet direkte i friluftsloven.

Videre foreslås at dagens forbud mot å vanskeliggjøre lovlig ferdsel ved stengsel, skilt eller på annen måte, utvides til også å omfatte vanskeliggjøring av lovlig opphold, bading og høsting. I tillegg foreslås å oppheve forbudet mot å telte nærmere enn 150 meter fra bebodd hus eller hytte. Bestemmelsene om rett til inngrepsløyve foreslås utvidet, slik at kommunen selv får hjemmel til å gjennomføre enkle tiltak for å lette ferdsel i utmark. Da det har vist seg uforholdsmessig tidkrevende for kommunene å få fjernet ulovlige stengsler, foreslås også at kommunen eller departementet kan ilegge tvangsmulkt dersom ikke stengsler eller skilt til hinder for lovlig ferdsel, bading, opphold eller høsting fjernes etter pålegg fra friluftslivsorganene.

I tillegg foreslås enkelte språklige endringer, samt at feil i lovens paragrafhenvisninger rettes.

Uttalelse til utkast om endringer i lov om naturområder friluftslivet (friluftsloven) sendes Miljøverndepartementet innen 3. juli 2009. Av hensyn til saksbehandlingen ber vi om at uttalelser sendes både med vanlig post til Miljøverndepartementet, Pb 8013 Dep, 0030 OSLO og pr. e-post til postmottak@md.dep.no.

Med hilsen

Torkel Ramberg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Harald S. Ruberg
Avdelingsdirektør

Vedlegg:
- Høringsutkast
- Høringsliste  

Departementene (alle)
Kommunene (alle)
Fylkesmannen (alle)
Fylkeskommunene (alle)
4H Norge, postboks 113, 2026 Skjetten
Barneombudet, Sandakervn. 56, 0477 Oslo 
Bergen og Omland Friluftsråd, Hellebakken 45, 5039 Bergen
Bergvesenet, P.b. 302 Lade, 7441 Trondheim
Dalane Friluftsråd, Pb 506, 4376 Helleland
Den Norske Advokatforening, Kr. Augustgt 9, 0164 Oslo
Den Norske Turistforening, Youngstorget 1, 0181 Oslo
Det frivillige skyttervesen, Boks 298, Økern, 0511 Oslo
Det Kgl. Selskap for Norges Vel, P.b. 115, 2026 Skjetten
Det norske Skogselskap, Wergelandsv. 23b, 0167 Oslo
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Dovrefjellrådet, Postboks 94, 6601 Sunndalsøra
Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling, Nordal Brunsgate 22, 0165 Oslo
Fiskeridirektoratet, P.b. 2009 Nordnes, 5817 Bergen
Forbundet KYSTEN, Nordre Akershuskai, Skur 28, 0150 Oslo
Forum for utvikling og miljø, Storgt 33 A, 0184 Oslo
Foreningen våre rovdyr, P.b. 195, 2151 Årnes
Fortidsminneforeningen, Dronningensgt. 11, 0152 Oslo
FOR-UT, Stiftelse for naturlig friluftsliv v/Espen Seierstad, 8370 Leknes
Fremtiden i våre hender, Fredensborgvn. 24G, 0177 Oslo
Friluftslivets fellesorganisasjon, Nedre Slottsgt. 25, 0157 Oslo
Friluftsrådenes Landsforbund, Gml. Drammensvei 203, 1337 Sandvika
Friluftsrådet Sør, Pb 324, 4803 Arendal
Friluftsrådet Region Mandal, Bryggegt. 10, 4514 Mandal
Friluftsrådet Vest, Pb 63, 5575 Aksdal
Friluftsrådet for Ålesund og Omland, Pb 11, 6249 Ørskog
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Frysjavn 31 B, 0411 Oslo
Greenpeace Norge, P.b. 6803 St. Olavsgt. 11, 0165 Oslo
Innovasjon Norge, P.b. 448 Sentrum 0104 Oslo
Ishavskysten Friluftsråd, Pb 742, 9258 Tromsø
Jæren friluftsråd, Nikkelvn 4, 4313 Sandnes
KFUK-KFUM-speiderne, postboks 6871 St. Olavs pl., 0130 Oslo
Komiteen for natur og miljøvern, 7034 Trondheim-NTH
Kongelig Norsk Båtforbund, Vagebyvn. 23, 0569 Oslo
Kulturvernets fellesorganisasjon (KORG) Stortingsgt. 12, 0161 Oslo
Lister Friluftsråd, Nordberg Fort, 4560 Vanse
Midt-Agder Friluftsråd, Pb 207, 4662 Kristiansand
Midt-Troms Friluftsråd, Bardu kommune, avd kultur, postboks 401, 9365 Bardu
Miljøstiftelsen Bellona, P.b. 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Pb 7139 Homansbyen, 0307 Oslo
Natur og Ungdom, P.b. 4783 Sofienberg, 0506 Oslo
Naturviterne, Keysersgt 5, 0165 Oslo
Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Gjemnes kommune, 6631 Batnfjordsøra
Norges Bondelag, P.b. 9354 Grønland, 0135 Oslo
Norges Bonde- og Småbrukarlag, Ø. Vollgt. 9 0158 Oslo
Norges Fiskarlag, Pir-senteret, 7462 Trondheim
Norges Folkesportforbund, postboks 147, 1471 Lørenskog
Norges Fjellstyresamband, Stortingsgt. 30, 0161 Oslo
Norges Fjelloppsynsmennsforening, v/Magnar Nordsveen, 2443 Drevsjø
Norges Geologiske Undersøkelser, Leiv Eriksonsv. 39, 7401 Trondheim
Norges Handikapforbund, P.B. 9217 Grønland, 0134 Oslo
Norges Hundekjøringsforbund, Serviceboks 1 U.S. Sognsvann 75, 0840 Oslo
Norges Hytteforbund, Arbinsgt 1, 0353 Oslo
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, 0840 Oslo
Norges Jeger- og Fiskerforbund, P.b. 94, 1378 Nesbru
Norges Kystfiskarlag, 8380 Ramberg
Norges Klatreforbund, Serviceboks 1 – Ullevål Stadion, 0840 Oslo
Norges Miljøvernforbund. P.b. 539, 5806 Bergen
Norges Naturvernforbund, Grensen 9B, 0159 Oslo
Norges Orienteringsforbund, Serviceboks 1 - Ullevål Stadion, 0840 Oslo
Norges Padleforbund, Serviceboks 1 – Ullevål Stadion, 0840 Oslo 
Norges Rytterforbund, Serviceboks 1 – Ullevål Stadion, 0840 Oslo
Norges Røde Kors Hjelpekorps, Postboks 1 Grønland, 0133 Oslo
Norges Råfisklag, Fiskernes Hus, Stortorget 2, 9008 Tromsø
Norges Skogeierforbund, P.b. 1438 Vika, 0115 Oslo
Norges Seilforbund, Serviceboks 1 – Ullevål Stadion, 0840 Oslo
Norges Skiforbund, 0840 Oslo
Norges Skogbruksforening, Lilleakerveien 31, 0283 Oslo
Norges Snøscooterforbund, Storengveien 26, 9500 Alta
Norges Speiderforbund, Postboks 6910 St. Olavs pl, 0130 Oslo
Norges vassdrags- og energidirektorat, P.b. 5091 Majorstua, 0301 Oslo
Norges Vannskiforbund, Hauger skolevei l, 1351 Rud
Norges Velforbund, Nedre Vollgt. 5, 0158 Oslo
Norsk Almenningsforbund, v/Rune O. Brenna, Egerom, 2330 Vallset
Norsk Biologiforening, P.b. 1066, Blindern, 0316 Oslo
Norsk Bergindustriforening, Rosenkrantzgt 7, 0159 Oslo
Norsk Botanisk Forening, Bot.museum NHM, P.b. 1172 Blindern, 0318 Oslo
Norsk Campingbilforening, Postboks 19, 1401 Oslo
Norsk Caravan Club, Solheimvn. 18, 1473 Skårer
Norsk Fiskerihøgskole, Univ. i Tromsø, Breivika 9037 Tromsø
Norsk Forening mot Støy, Akersgt. 34, 0180 Oslo
Norsk Geologisk forening, NGU, Leiv Eriksonsv. 39, 7491 Trondheim
Norsk Industri, P.b. 7072 Majorsuten, 0306 Oslo
Norsk kennelklubb, Niels Hansensvei 20, 0667 Oslo
Norsk Kulturminnefond, P.b. 253, 7361 Røros
Norsk kulturråd, Grev Wedels plass 1, P.B. 482 Sentrum, 0102 Oslo
Norsk Luftsportsforbund, Tollbugt. 3, 0152 Oslo
Norsk Naturforvalterforening, Pb 871 Sentrum, 0104 Oslo
Norske Reindriftssamers landsforbund, P.b. 508, 9255 Tromsø
Norske Samers Riksforbund, P.b. 9521 Kakutokeino
Norskog, Lilleakervn. 31, 0283 Oslo
NSB, hovedadm. Prinsensgt. 7/9, 0152 Oslo
Ofoten Friluftsråd, Pb 140, 8502 Narvik
Oslo og Omland Friluftsråd, Storgata 28, 0184 Oslo
Oslofjordens Friluftsråd, Gml Drammensv 203, 1337 Sandvika
Polarsirkelen Friluftsråd, Pb 15, 8701 Nesna
Regjeringsadvokaten, Boks 8012 Dep, 0030 Oslo
Reindriftsforvaltningen, P.b. 1104, 9504 Alta
NHO Reiseliv, P.b. 5465 Majorstua, 0305 Oslo
Riksantikvaren, P.b. 8196 Dep., 0034 Oslo
Riksadvokaten, Postboks 8002 Dep, 0030 Oslo
Ryfylke Friluftsråd, Jåttåvågen 36, 4020 Stavanger
Samenes landsforbund, SLF, Kirkemo Sirma, 9845 Tana
Samenes Naturressursutvalg – Goahetegearret – P.b. 11, 9730 Kàràsjohka
Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok
SABIMA, P.b. 6784 St. Olavspl., 0130 Oslo
Salten Friluftsråd, Pb 94, 8251 Rognan
Scooterbrukernes Forening, Myrveien 140, 9500 Alta
Senter for utvikling og miljø, UiO, Pb 1116 Blindern, 0315 Oslo
Sivilombudsmannen, Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo
Sjøfartsdirektoratet, P.b. 2222 5509 Haugesund
Skiforeningen, Kongevn 5, 0787 Oslo
Norsk institutt for skog og landskap, Postboks 115,  1432 Ås
Statens Kartverk, 3507 Hønefoss
Statens forurensningstilsyn, Pb 8100 Dep, 0032 Oslo
Statens helsetilsyn, Postboks 8128 Dep., 0032 Oslo
Statens landbruksforvaltning, P.b. 8140 Dep., 0033 Oslo
Statkraft, P.b. 200 Lilleaker, 0216 Oslo
Statnett SF, P.b. 5192 Majorstua, 0302 Oslo
Statskog, Th. Sommerschieldsgt. 5, 7800 Namsos
Syklistenes Landsforening, Postboks 8883, Youngstorget, 0028 Oslo
Telenor, Snarøyvn. 30, 1331 Fornebu
Transportbedriftenes Landsforening, P.b. 5477 Majorstua, 0305 Oslo
Trondheimsregionens Friluftsråd, Tempevegen 22, 7037 Trondheim
Utmarkskommunenes sammenslutning, P.b. 471 Sentrum, 0105 Oslo
Vegdirektoratet, P.b. 8142 Dep., 0033 Oslo
Vesterålen Friluftsråd, Pb 243, 8401 Sortland
Villreinnemnda for Hardangervidda, Sentrum 20, 3631 Rødberg
Villreinrådet i Norge, 2881 Aust Torpa
Økokrim, Postboks 8193 Dep