Høring – forslag til endringer i kart- og planforskriften

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Forslagene er knyttet til behov for noen mindre justeringer og presiseringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere. Enkelte punkter er kun av redaksjonell art.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2010