Høringer

Høring – forslag til endringer i kart- og planforskriften

Forslagene er knyttet til behov for noen mindre justeringer og presiseringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere. Enkelte punkter er kun av redaksjonell art.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2010

Vår ref.: 200900459- /MD

1. Innledning

Miljøverndepartementet sender på høring endring i forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister av 29. juni 2010 nr 1033 (kart- og planforskriften).

Forslagene er knyttet til behov for noen mindre justeringer og presiseringer på bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere. Enkelte punkter er kun av redaksjonell art.

Frist for uttalelse er 22. desember 2010. Fristen settes så vidt kort da det er tale om små endringer og justeringer, og det er ønskelig å få iverksatt endringene fra 1. januar 2011.

Nedenfor følger en kort redegjørelse for endringsforslagene. Uttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til postmottak@md.dep.no eller pr post til Miljøverndepartementet, postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.

Kontaktperson i departementet er seniorrådgiver Magnar Danielsen.
E-post: magnar.danielsen@md.dep.no. Telefon nr. 22 24 59 58.

2. Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Til § 8 Krav til den private kartleggingen

Bestemmelsen har til hensikt å skape sikkerhet for at planforslag, konsekvensutredning eller søknad om tiltak i nødvendig grad er kartlagt, før kommunen tar stilling til planforslaget. Kommunen kan stille strengere krav til kartgrunnlagets nøyaktighet i bestemte områder med særlig høy grad av utnytting, dvs. i tettbygde områder. Det vil kunne tenkes forhold som tilsier strengere nøyaktighetskrav også andre steder enn i områder med høy grad av utnytting. Det vil særlig gjelder i områder hvor konfliktnivået er høyt, slik som i eller nær områder avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone, båndlagte områder eller i områder avsatt til bevaring av natur- eller kulturmiljø. Områder som inneholder kulturminner vil ofte kunne anses å være et slikt konfliktfylt område.
 
På denne bakgrunn foreslår departementet at kommunen i områder med stor fare for konflikter kan kreve geodata etter en strengere nøyaktighets- og detaljeringsskisse.

Forslag til ny ordlyd i kart- og planforskriften § 8 annet ledd:

Kommunen kan i generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel fastsette at det for bestemte geografiske områder i kommunen med særlig høy grad av utnytting eller mulighet for høyt konfliktnivå, kan kreve utarbeidet geodata etter en strengere nøyaktighets- og detaljeringsklasse.

Til § 10 Særskilt krav til digital arealplan

Departementet foreslår en endring i tredje ledd, tredje punktum, slik at bestemmelsen harmonerer bedre med ordlyden i plan- og bygningsloven § 12-11 første ledd første punktum og § 1 første ledd i forskrift av 11. juni 2010 nr. 815 om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven (gebyrforskriften).

§ 10 tredje ledd tredje punktum angir i dag at fristen etter § 12-11 ikke begynner å løpe hvis planforlag kommunen mottar er i strid med nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister, dvs. ikke tilfredsstiller de fastsatte tekniske kvalitetskrav.  Det at fristen ikke begynner å løpe hvis planen har tekniske feil står i direkte motstrid med hvordan fristreglen er i gebyrforskriften. Det vises for øvrig også til plan- og bygningsloven § 12-11 siste ledd som uttrykkelig slår fast at det i forskrift kan settes tekniske kvalitetskrav til plan.

Forslag til ny ordlyd i kart- og planforskriften § 10 tredje ledd:

For at en arealplan skal anses å oppfylle definisjonen i plan- og bygningsloven § 12-11 første ledd, må datasettet som planforslaget består av tilfredsstille de nasjonale tekniske kvalitetskravene. Kommunen skal så raskt som mulig etter mottakelsen av planen gi forslagsstiller melding hvis kravene ikke er oppfylt, og summarisk oppgi avvikene. 12 ukers fristen etter § 1 i Forskrift om tidsfrister, og sanksjoner ved overskridelse av fristene, for private forslag til detaljregulering etter § 12-11 i plan- og bygningsloven stopper å løpe fra det tidspunkt kommunen i melding til forslagsstiller påviser de mangler materialet har. Fristen fortsetter å løpe når det materiale kommunen krever har kommet inn.

Til § 12 Digitalt planregister

Bestemmelsen setter krav til innhold i digitalt planregister. Etter annet ledd bokstav a, siste punktum, skal plan som er endret føres inn i registeret. Departementet ser behov for gjøre det tydeligere hvilke planer dette gjelder, og foreslår derfor en redigeringsmessig endring som gjør teksten mer presis. Det materielle innholdet i bestemmelsen endres ikke.

Forslag til ny ordlyd i kart- og planforskriften § 12 annet ledd bokstav a:

Digitalt planregister skal inneholde
a) endelig vedtatte arealplaner i kommunen, herunder planer som statlige og regionale myndigheter har vedtatt etter plan- og bygningsloven § 6-3, § 6-4, § 8-4 og § 8-5. Planen skal føres inn med navn og nasjonal arealplan-ID, plantype, vedtaksdato, ikrafttredelsesdato hvis denne er en annen enn vedtaksdato, kunngjøringsdato, planstatus og identifisering av planens vertikalnivåer når det er flere enn ett slikt nivå. Når plan er endret, skal også den endrede planen føres inn i registeret. Dette gjelder for planer som er fremstilt i vektorformat i henhold til SOSI standarden versjon 4.0 eller nyere versjoner.

Til Vedlegg I

Vedlegg I til kart- og planforskriften inneholder arealformål og underformål med koder for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Etter de første erfaringene med praktisk bruk av kodene, er det avdekket behov for noen mindre justeringer og presiseringer.

Kode nr. 1820, 1821, 1822 og 1823 utgår, ny kode 1825 innføres

Departementet foreslår endringer i noen av underformålene under hovedformålet kombinert bebyggelse og anlegg som bidrar til en mer logisk oppbygning av underformålene. Kontor og industri inngår i underformålet næring, og kombinasjonen blir derfor uten selvstendig mening. Underformålene 1820 næring/kontor, 1821 næring/kontor/industri, 1822 næring/industri og 1823 næring/kontor/tjenesteyting bør derfor slettes. Det forslås i stedet opprettet et nytt underformål for kontor/lager med kode 1825. Det er behov for et skifte i kodenummer for å ta hensyn til eksisterende planer med koder som nå foreslås slettet. Planer med disse underformålene vil fortsatt være gyldige. Ved å ta i bruk en ny kode unngår en også konverteringsarbeid når planer med utgått kode kal legges inn i forvaltningsbase. 

Kode 2015 endres

Kode 2015 gatetun foreslås endret til også å omfatte gågate. Gågate/gatetun ansees som en hensiktsmessig utvidelse av underformålet. Dersom det er behov for ytterligere presiseringer kan det gjøres gjennom bestemmelser til formålet.

Kode 2080 endres

Departementet foreslår å endre betegnelsen på hovedformålet kode 2080 fra parkeringsplasser til parkering. Det ansees å være et mer dekkende navn på dette overordnede underformålet, som innebefatter underformålene rasteplass, parkeringsplasser, og parkeringshus/-anlegg.

Kode 5100 utgår

Denne koden representerer arealformålet LNFR etter plan- og bygningsloven § 11-7 første ledd nr. 5 bokstav a. LNFR med traktorsymbol (jf. tegnereglene), omfatter nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. I lovkommentaren står det følgende:
”Arealformålet tilsvarer i det alt vesentlige tidligere landbruks-, natur- og frilufts- områder (LNF-kategorien), jf. veileder T–1443 om plan- og bygningsloven og landbruk Pluss fra 2005, der det er gjort en gjennomgang av hvilke tiltak som inngår i LNF-kategorien, samt gitt kriterier for vurdering av dette spørsmålet. Dette innebærer at visse former for gårdstilknyttet virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag inngår i LNF-kategorien uten at det må utarbeides særskilte bestemmelser som åpner for dette.”

Kode 5001 og 5100 omfatter det samme, og sistnevnte kode foreslås derfor opphevet. En konsekvens er at traktorsymbolet tas ut av tegnereglene.

Kode 6730 utgår

Det har oppstått uklarhet rundt spørsmålet om når kode 6230 småbåthavn skal benyttes og når man skal benytte kode 6730 småbåtanlegg. Underformålet småbåtanlegg i sjø og vassdrag, kode 6730 var tenkt brukt for småbåtanlegg som skal sikre tilkomsten til friluftsområder fra sjøen for allmennheten. Koden var ikke ment brukt for anlegg som skal betjene andre, for eksempel nærliggende eiendommer. Situasjonen er imidlertid den at småbåtanlegg som skal sikre tilgang til friluftsområdet uansett inngår i formålet friluftsområde, kode 6700 og 6710. Det er følgelig ikke behov for en egen kode for slikt anlegg. Departementets vurdering er at koden derfor kan oppheves. Det er allikevel nødvendig å angi på plankartet at det skal kunne anlegges brygge(anlegg). Når det gjelder anlegg langs ved sjøen, følger dette av byggeforbudet i 100-metersbeltet som ellers vil gjelde, jf. pbl. § 1-8 tredje ledd, men også langs vassdrag vil det være viktig at lokaliseringen av brygge(anlegg) angis.  Dette kan varetas ved bruk av bestemmelse etter pbl. § 12-7 nr. 1.

Når man i fremtiden skal etablere bryggeanlegg for tilkomst til et friluftsområde uten bruk av kode 6730, brukes følgelig bestemmelse og anleggets utstrekning på land og i sjøen synliggjøres dette i plankartet ved bruk av SOSI-kode RpBestemmelsesOmråde. Tilsvarende metode anbefales også benyttet der det skal etableres felles småbåtanlegg eller enkeltbrygger for nærmere fastsatte eiendommer i tilknytning til bolig- eller fritidsbebyggelse under hovedformål 1, bebyggelse og anlegg.

Kode 6230, småbåthavn benyttes når det skal etableres småbåtanlegg av mer allmenn karakter, der bruken ikke er begrenset til nærmere fastsatte eiendommer.

Kode 6750 flyttes

Underformålet uthus/naust/badehus kode 6750, foreslås flyttet fra hovedformålskategori nr. 6 friluftsområde, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, til hovedformålskategori nr. 1, bebyggelse og anlegg underformål andre typer bebyggelse og anlegg. Det opprettes her en ny kode 1589 for uthus/naust/badehus. Departementet anser dette som en mer hensiktsmessig plassering. Det vil gi bedre lesbarhet og forståelse av plankartet i forhold til hvilke arealer på land som er bebygd og hvilke som er ubebygd. Nr. 6 bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone og underformålet friluftsområde omhandler i hovedsak arealer i sjø eller vassdrag, og ikke bebygde arealer på land. For en nærmere forklaring på bruken av underformålet naust vises til kapittel 1.15.18 i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1.

3. Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene antas ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Systemleverandør som leverer programvare for utforming av plankart vil måtte foreta små justeringer i programvaren.

Endringen foreslås iverksatt fra 1. januar 2010. Det anses ikke nødvendig å gi overgangsbestemmelser. Planer som inneholder koder som slettes eller flyttes vil gjelde inntil de blir endret eller opphevet av planmyndigheten.

Med hilsen


Kari Strande (e.f.)
avdelingsdirektør

 Magnar Danielsen
 seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsinstanser

Fiskeri- og kystdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruksdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet

Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Statens kartverk

Alta kommune
Arendal kommune
Bergen kommune
Bodø kommune
Drammen kommune
Elverum kommune
Fredrikstad kommune
Hamar kommune
Harstad kommune
Kongsvinger kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Larvik kommune
Molde kommune
Moss kommune
Oslo kommune
Sandefjord kommune
Sarpsborg kommune
Skien kommune
Stavanger kommune
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tønsberg kommune
Ålesund kommune