Høring – forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) og forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2009

Vår ref.: 200805212-

HØRING – forslag til endringer i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) og forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften)

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i statsborgerloven og - forskriften.

De foreslåtte endringer har sin bakgrunn i myndighetenes erfaringer med loven og forskriften, etter at disse har virket i nærmere tre år. Departementet har selv sett og fått tilbakemeldinger på forhold som tilsier at det må foretas enkelte presiseringer, men også endringer av mer prinsipiell art.

Et forslag er innføring av særregler knyttet til identitetsvilkåret i statsborgerloven for barn som har vært avskåret fra muligheten til å erverve norsk statsborgerskap på grunn av at foreldrene ikke har klarlagt sin identitet. For barn som er født og registrert i Norge, foreslås det at de skal anses for å oppfylle identitetsvilkåret. Barn som søker om norsk statsborgerskap som biperson, sammen med eller i etterkant av foreldrene, skal på visse vilkår kunne ha rett til å erverve norsk statsborgerskap selv om foreldrenes søknader avslås på grunn av tvil om identiteten. Departementet vurderer også om det bør innføres en særregel knyttet til identitetsvilkåret i statsborgerloven for personer over 18 år. Departementet foreslår videre å foreta en bred revisjon av bestemmelsene om karenstid i loven og forskriften, slik at systemet blir lettere å praktisere og gir en større forutberegnelighet for søker.

De øvrige forslagene er mindre endringer og justeringer både i loven og forskriften. Et av forslagene gjelder rutiner for å stille behandlingen av statsborgerskapssøknader i bero der søker er under etterforskning for straffbart forhold. Nedenfor redegjøres det nærmere for bakgrunnen for de enkelte forslagene. Deretter er det foretatt en vurdering av de administrative og økonomiske konsekvensene. En samlet oversikt over endringene er vedlagt.

Samtidig med dette høringsbrevet sender departementet ut et høringsbrev om endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og utlendingsforskriften, hvor det blant annet foreslås endringer i vilkårene for statsborgerskap ved at det innføres en statsborgerprøve, se kapittel 7.

Høringsbrevet og forslag til endringer i lov og forskrift er lagt ut under høringer under mappen dokumenter på departementets internettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid.html?id=165

Listen over høringsinstansene ligger ved. Høringsinstansene bes vurdere om høringsbrevet bør forelegges underordnede instanser som ikke står på listen. Uttalelser til forslagene bes sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Integrerings- og mangfoldsavdelingen, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo, innen 15. oktober2009. Det bes om at uttalelsene også oversendes elektronisk til Juliet-N.haveland@aid.dep.no med kopi Mari.Aam@aid.dep.no og Erik.Skedsmo@aid.dep.no.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften.

 

Med hilsen

 

Barbro A. Bakken (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ahmad Ghanizadeh
avdelingsdirektør

 

Kommunene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Departementene

Adopsjonsforum
Afrikan Youth in Norway
Akademikerne
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeidergiverforeningen (NAVO)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barnevernets utviklingssenter
Biskopene
CULCOM v/UiO (Kulturell kompleksitet i det nye Norge)
Datatilsynet
Den Afrikanske Forening
Den norske advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingsforskomiteen
Det norske Arbeiderparti
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Domstolene
Dysleksiforbundet
ECON Senter for økonomisk analyse
Enestående adoptanters forening
FAFO
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Faglig utvalg for adopsjonssaker
Flyktningshjelpen
Foreningen Adopterte
Forum for barnekonvensjonen
Fremskrittspartiet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
Fylkesskattekontorene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Human Rights Service
Høyres Hovedorganisasjon
IKVO (Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring)
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)
Islamsk kvinnegruppe i Norge (IKN)
Islamsk råd
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Kommunalansattes Fellesorganisasjon (KFO)
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Kirkerådet
Kripos
Kristelig folkeparti
Kristent interkulturelt arbeid (KIA)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lærernes yrkesforbund
MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
Nettverket for samfunnsvitenskaplige forskningsinstitusjoner
NIFU STEP
Norges fosterhjemsforening
Norges Forskningsråd
Norges Juristforbund
Norges lensmannslag
Norges Røde Kors
Norsk Arbeidermannsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk forbund for fjernundervisning
Norsk forbund for utviklingshemmede
Norsk Handikapforbund
Norsk Innvandrerforum
Norsk kommuneforbund
Norsk lektorlag
Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
Norsk senter for barneforskning, Allforsk
Norsk Senter for flerkulturell verdiskapning
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)
Organisasjonen voksne for barn
Politidirektoratet
Politiembetsmennenes landsforening
Politiets Fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste
Politimestrene
Primærmedisinsk verksted
Redd barna
Rettspolitisk forening
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Røde kors
Samarbeidsforum for funksjonshemmedes fellesorganisasjon (SAFO)
Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Senter for interkulturell kommunikasjon
Senterpartiets Hovedorganisasjon
SINTEF-IFIM
Sentralkontoret for folkeregistrering
Skattedirektoratet
Skolenes landforbund
Sosiallistisk venstreparti
SOS Rasisme
Statistisk Sentralbyrå
Statsadvokatene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Studieforbundet Folkeuniversitetet
Sysselmannen på Svalbard
Universitet i Bergen
Universitet i Oslo
Universitet i Tromsø
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Venstres Hovedorganisasjon
Verdens barn
Voksenopplæringsforbundet
Vox
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Økokrim

 

Til toppen