Høring – Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.05.2011

Vår ref.: 201103032 EP HCH/HEK/bj

Høring – Forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final)


EU-kommisjonen fremmet 31. mars 2011 forslag til Europaparlaments- og rådsdirektiv om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (COM (2011) 142 final). Forslaget vil nå bli behandlet i Europaparlamentet og Rådet.

Justisdepartementet sender med dette direktivforslaget på alminnelig høring. Høringen vil danne grunnlaget for det videre påvirkningsarbeidet fra norsk side.

Forslaget følger vedlagt i engelsk og dansk språkversjon. Departementet viser til forslaget side 9 flg. for en oversikt over forslagets innhold. Nærmere informasjon om forslaget og andre språkversjoner er tilgjengelig på Kommisjonens nettside:
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/credit/mortgage_en.htm

Av hensyn til det videre arbeidet med saken settes høringsfristen til onsdag 25. mai 2011.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no. Dersom høringssvaret ikke kan sendes elektronisk, bes det sendt til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen


Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør


Hans Kaiser
rådgiver

Adressater til høring om kredittavtaler i forbindelse med fast eiendom til boligformål (saknr. 201103032)


Departementene
Bergen tingrett
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
Kristiansand tingrett
NAVs innkrevingssentral (NAVI)
Norges Bank
Oslo byfogdembete
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Statens lånekasse for utdanning
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stavanger tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Toll- og avgiftsdirektoratet
ØKOKRIM

Advokatforeningen
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Banklovkommisjonen
Bilimportørenes Landsforening
Bokhandlerforeningen
Coop Norge SA
Dagligvareleverandørenes forening
De norske Bokklubbene AS
Den norske Dommerforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
ElektronikkForbundet
Elektronikk Importør Foreningen
EL & IT Forbundet
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Gjeldsoffer-Alliansen (GOA)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
KLP - Kommunal Landspensjonskasse
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landsorganisasjonen i Norge
Leketøybransjens Fellesråd
Markedsføringsforeningen i Oslo
Nei til EU
Norboat
Norges Automobil-Forbund
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Markedsføringsforbund
Norges Musikkhandleres Forbund
Norges Rederiforbund
Norges Zoohandleres Bransjeforening
Norsk Egeninkassoforening
Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett
Norsk Bergindustri
Norsk Industri
Norsk Kennel Klub
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Elektroleverandørers Landsforening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Rettspolitisk forening
Sparebankforeningen i Norge
Standard Norge
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund


 

Til toppen