Høring – forslag til forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven

Saken omhandler forslag til hvordan direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner kan gjennomføres på barnehageområdet. Direktivet gjelder for statsborgere fra land omfattet av EØS-avtalen. Forslaget til forskrift inneholder også en bestemmelse om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.02.2008

Saken omhandler forslag til hvordan direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd kan gjennomføres på barnehageområdet. Direktivet gjelder for statsborgere fra land omfattet av EØS-avtalen. Forslaget til forskrift inneholder også en bestemmelse om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS.
(17.12.2007)

-----------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Disse vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet. Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for styrer og pedagogisk leder i barnehage fra annen stat ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 12. september 2008 med ikrafttredelse 3. oktober 2008. Forskriften er publisert på Lovdata.

Vår ref.: 200705344

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd.

Høringsnotatet inneholder et forslag til hvordan direktiv 2005/36/EF kan gjennomføres på barnehageområdet. Direktivet gjelder for statsborgere fra land omfattet av EØS-avtalen. Videre inneholder forslaget en bestemmelse om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS. Forslaget innebærer en forskriftsfesting av Utdanningsdirektoratet som sentral godkjenningsinstans i Norge.

Høringsnotatet og forslag til forskriftstekst er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1977

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 29. februar 2008.

Uttalelsene bes sendt elektronisk til postmottak@kd.dep.no. På grunn av sakens fremdrift vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Departementet vil for øvrig i løpet av kort tid sende på høring forslag til endringer i krav for tilsetting av lærere med kvalifikasjoner fra utlandet, jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven.

 

Med hilsen

Dag Thomas Gisholt (e.f.)
ekspedisjonssjef
Kristin Johnsrud
førstekonsulent

Dette høringsnotatet er kun publisert i PDF-format. Last ned høringsnotatet ved å klikke på lenken nedenfor.

Høringsnotat om forslag til forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner fra utlandet med hjemmel i barnehageloven § 17 fjerde ledd og § 18 fjerde ledd (PDF-fil)

 

Aktive Foreldre
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnebygg AS
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Buddhistforbundet
Datatilsynet
De statlige helseforetakene
Den katolske kirke
Den norske kirke
Den Norske Stats Husbank
Det Mosaiske Trossamfund
Departementene
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom
Fylkesmannsembetene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Human-Etisk Forbund
Høgskoler som gir førskolelærerutdanning:
Høgskolen Bodø
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Stavanger
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskulen i Sogn og fjordane
Høgskulen i Volda
Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Islamsk råd i Norge
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom invandrere og myndigheter
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Nasjonalt råd for Bah`a'iene i Norge
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
NOKUT
Norges Bygdekvinnelag
Norges Frikirkeråd
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Næringslivets hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Ressurssenter for pakistanske barn
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Senter mot etnisk diskriminering
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Stiftelsen Husmødrenes barnehagen i Bergen
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Utdanningsdirektoratet

 

Til toppen