Høringer

Høring – forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler. Forskriften vil bli fastsatt i medhold av den nye voksenopplæringsloven, som ble vedtatt av Stortinget i vårsesjonen 2009. Forskriften vil erstatte de ni forskriftene til gjeldende voksenopplæringslov, som foreslås opphevet. Etter forslaget vil forskrift om studieforbund og nettskoler tre i kraft 1. januar 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.11.2009

Vår ref.: 200903305

Høring – forslag til forskrift om studieforbund og nettskolerKunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler. Forskriften gis i medhold av lov av 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven), og vil etter forslaget tre i kraft samtidig med loven – 1. januar 2010.

Høringsforslaget er lagt ut på departementets internettside med følgende adresse:

www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er særskilt nevnt.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format, og ikke som skannede PDF-filer.

Høringsuttalelser kan også sendes i vanlig post.

Høringsfristen er 20. november 2009. Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist.

Med hilsen

Hege Johansen (e.f.)
avdelingsdirektør
Roger Spidsberg
seniorrådgiver

Akademikerne
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
Datatilsynet
Departementene
Elevorganisasjonen
Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
HSH
Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Innovasjon Norge
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kommunene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
KS
Landsforeningen uventet krybbedød
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norgesuniversitetet
Norges Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
Norsk Kulturråd
Norsk Studentunion (NSU)
Sametinget
Skoler godkjent etter kap. 6A i privatskoleloven
Statistisk Sentralbyrå (SSB)
Statens lånekasse for utdanning
Studieforbundene
Universiteter- og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet (UHR)
Utdanningsdirektoratet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)