Høring – Forslag til læringsutbyttebeskrivelser (deskriptorer) for fag- og yrkeskompetanse i et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) utgjør en felles europeisk referanse for nasjonale kvalifikasjonsrammeverk og kvalifikasjoner med ett sett av generelle læringsutbyttebeskrivelser som nasjonale utdanningssystemer og kvalifikasjoner skal relateres til. Kvalifikasjonene dekker hele spennet fra avsluttet grunnskoleopplæring til kvalifikasjoner på høyeste akademiske nivå. Denne høringen omfatter forslag til generelle læringsutbyttebeskrivelser for fag- og yrkeskompetanse knyttet til videregående opplæring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2010

Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF) er et verktøy for å kunne sammenlikne ulike lands utdanningssystemer og kvalifikasjoner og omfatter yrkesrettete og allmenne kvalifikasjoner fordelt på åtte nivåer. Disse kvalifikasjonene dekker hele spennet fra avsluttet grunnskoleopplæring til kvalifikasjoner på høyeste akademiske nivå. EQF er etablert som en felles europeisk referanse for nasjonale kvalifikasjonsrammeverk og kvalifikasjoner med ett sett av generelle læringsutbyttebeskrivelser som nasjonale utdanningssystemer og kvalifikasjoner skal relateres til.

Denne høringen omfatter forslag til generelle læringsutbyttebeskrivelser for fag- og yrkeskompetanse knyttet til videregående opplæring.
(07.01.2010)

Utvidet høringsfrist

Høringsfristen i denne saken var opprinnelig satt til 9. april 2010. Departementet har besluttet å utvide fristen til 30. april 2010, jf. brev av 08.03.2010.
(08.03.2010) 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Utdanningsdirektoratets forslag til deskriptorer for fag- og yrkeskompetanse (PDF-fil)

Fastsatt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (PDF-fIL)

Dansk Kvalifikasjonsramme (PDF-fil)

Forsøksvis plassering av danske kvalifikasjoner (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (de vedlagte dokumentene er imidlertid bare tilgjengelige i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Resultat av høring: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring