Høring – forslag til ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Forslagene følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2019

Vår ref.: 18/3137

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag til endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover. Forslagene følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akade­mikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Arbeidstaker-organisasjonene har forankret avtalen blant sine medlemmer, og den har fått bred tilslutning.

Den nye løsningen innebærer at det fortsatt skal være et enhetlig pensjonssystem i offentlig sektor, med livsvarig pensjon og like regler for kvinner og menn. Offentlig tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte skal legges om til livsvarige påslagsordninger som kommer i tillegg til folketrygden. Alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening, og pensjonen skal kunne tas ut helt eller delvis fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. De nye ordningene skal gjelde fra 2020 for dem som er født i 1963 eller senere.

Forslagene til lovtekst som sendes på høring følger opp avtalen fra 3. mars 2018, men på enkelte punkter detaljeres regelverket ut over det som følger direkte av avtalen.

Høringsnotatet omfatter lovforslag for en ny alderspensjonsordning. Den nye alderspensjons-ordningen omtales som påslagspensjon. Påslagspensjonen skal ta utgangspunkt i en påslagsbeholdning. Påslagsbeholdningen bygges opp ved at 5,7 prosent av pensjons­grunnlag opp til 12 G og 18,1 prosent av pensjonsgrunnlag mellom 7,1 og 12 G tilføres beholdningen. Det foreslås også at det skal gis opptjening i visse andre tilfeller, blant annet der et medlem har fratrådt med uførepensjon. Det foreslås at påslagspensjonen skal kunne tas ut fleksibelt mellom 62 og 75 år. Ved uttak deles beholdningen på folketrygdens delingstall som reflekterer forventet utbetalingstid. Departementet foreslår regler for hvilket pensjonsgrunnlag som skal gjelde og regler for hvordan opptjeningen skal tilføres påslagsbeholdningen. Departementet foreslår at avtalens punkt om fleksibelt uttak av påslagspensjon konkretiseres ved å bygge på tilsvarende regler som gjelder for ny alderspensjon fra folketrygden.

Høringsnotatet omfatter lovforslag for en betinget tjenestepensjon. Betinget tjenestepensjon skal være et tillegg til alderspensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP. Betinget tjenestepensjon skal tjenes opp med tre prosent av pensjonsgrunnlaget opp til 7,1 G i år med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning fram til og med 62 år. Betinget tjenestepensjon skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år. Ved uttak beregnes den årlige pensjonen ved å dele den betingede beholdningen med folketrygdens delingstall. Betinget tjenestepensjon skal ikke komme i tillegg til ny AFP, men vil gi økt sikkerhet for den fremtidige pensjonen for dem som ikke kvalifiserer for ny AFP.

Høringsnotatet omfatter lovforslag for et overgangstillegg som skal gjelde for årskullene 1963–1970. Overgangstillegget utgjør 0,15 G for 1963-kullet, og tillegget trappes ned med 12,5 prosentpoeng for hvert påfølgende årskull etter 1963-kullet. Tillegget skal gis i alderen fra 62 til 67 år til dem som fratrer fra medlemspliktig stilling før 67 år.

Høringsnotatet omfatter lovforslag for et tillegg til pensjonen for årskullene 1963–1967 som har opptjening før 2011. Dette tillegget omtales som 2011-tillegg. Et fullt 2011-tillegg skal utgjøre 1,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for den oppsatte bruttopensjonen multiplisert med en brøk hvor opptjeningstid før 2011 er telleren og kravet til full opptjening som den oppsatte bruttopensjonen er beregnet etter, er nevneren. Tillegget skal trappes ned med årskull slik at 1963-kullet får 100 prosent av et fullt tillegg, 1964-kullet får 80 prosent, 1965-kullet får 60 prosent, 1966-kullet får 40 prosent og 1967-kullet får 20 prosent av et fullt tillegg. Tillegget skal kunne tas ut etter nøytrale uttaksregler fra 62 år. Tillegget skal ikke levealdersjusteres, men justeres for uttaksalder.

Høringsnotatet omfatter lovforslag for beregning av alderspensjon opptjent etter dagens regler når det innføres en ny alderspensjon. Departementet foreslår regler for beregning av oppsatt pensjon fra dagens ordningen når medlemmer starter å tjene opp pensjonsrettigheter i påslagsordningen. Det foreslås at dagens regler for å beregne en oppsatt pensjon videreføres med marginale justeringer. Videre foreslås det regler for samordning og fleksibelt uttak av alderspensjon fra bruttoordningen fra 62 år. Departementet foreslår også, i tråd med avtalen, at opptjeningstid i bruttoordningen med en varighet under tre år skal konverteres til påslagspensjon.

Høringsnotatet omfatter lovforslag for utfasing av individuell garanti for årskullene 1959– 1962. Det foreslås at det videreføres en individuell garanti for disse årskullene ved at disse får en andel av det garantitillegget som er gitt til og med 1958-kullet. Andelene bestemmes av forholdet mellom opptjeningstid i tjenestepensjonsordningen før 2011 og samlet opptjeningstid. Garantitilleggene skal trappes ned med årskull, slik at 1959-kullet får 90 prosent, 1960-kullet får 80 prosent, 1961-kullet får 70 prosent og 1962-kullet får 60 prosent.

Høringsnotatet inneholder ikke lovforslag for en ny AFP-ordning, men en detaljert beskrivelse av beregningsreglene. Det er uavklarte spørsmål når det gjelder organiseringen av ny offentlig AFP og forholdet til AFP i privat sektor. Disse spørsmålene må utredes nærmere. Departementet kommer tilbake med lovforslag for en ny AFP-ordning i god tid før 2025.

Høringsnotatet inneholder ikke lovforslag om særregler for personer med særaldersgrense. Lovforslagene er utformet som om de gjelder alle, uavhengig av aldersgrense. Det er avtalt en prosess med partene om å tilpasse reglene for personer med særaldersgrenser. Departementet kommer tilbake med lovforslag om supplerende eller alternative regler i lovproposisjonen før sommeren 2019.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. januar 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
avdelingsdirektør 

Silje Aslaksen
seniorrådgiver

- Alle departementer
- Arbeids- og velferdsdirektoratet
- Finanstilsynet
- Statens pensjonskasse
- Statistisk sentralbyrå
- Akademikerne
- Arbeidsgiverforeningen Spekter
- Den norske aktuarforening
- Finans Norge
- Forsvarets seniorforbund
- Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
- Gabler
- Kommunal Landspensjonskasse
- KS
- KS Bedrift
- Landslaget for offentlige pensjonister
- Landsorganisasjonen i Norge
- LO-Kommune
- LO-stat
- Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
- Norsk Pensjon AS
- Næringslivets Hovedorganisasjon
- Oslo Pensjonsforsikring AS
- Pensjonistforbundet
- Pensjonskasseforeningen
- Pensjonskontoret
- Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
- Pensjonsordningen for sykepleiere
- Pensjonstrygden for sjømenn
- Pensjonstrygden for fiskere
- Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
- Seniorenes fellesorganisasjon
- Seniorsaken
- Senter for seniorpolitikk
- Statens Seniorråd
- Trygderetten
- Uføres Landsorganisasjon
- UNIO
- Virke
- Yrkesorganisasjonenes sentralforbund