Høring – forslag til regler om en prosedyre for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i kapittel 6 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2009

Vår ref.: 2009/02378 ME/ME3 CLH:elt

Høring – forslag til regler om en prosedyre for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem et høringsnotat med forslag til endringer i kapittel 6 i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).

Høringsdokumentene er også lagt ut på departementets nettsted, se http://www.regjeringen.no/kkd

Kultur- og kirkedepartementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest 1. oktober 2009.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Clara Hasselberg
rådgiver

 

Vedlegg

Høring – forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting

1.  Innledning og bakgrunn

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette frem høringsnotat med forslag om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting (kringkastingsforskriften).

Etableringen av en formell prosedyre for forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester ble foreslått i St. meld. nr. 30 (2006-2007) Kringkasting i en digital fremtid. Stortinget vedtok 10. juni 2009 i ny § 6-1 a i kringkastingsloven en hjemmel for ordningen med forhåndsgodkjenning av nye tjenester NRK ønsker å tilby. Loven må suppleres av forskriftsbestemmelser som gir nærmere regler om ordningen, jf. § 6-1 a siste ledd.

2.  Forhåndsgodkjenning etter dagens regelverk

NRK plikter i dag å forelegge ”alle saker som antas å være av vesentlig, prinsipiell, politisk eller samfunnsmessig betydning” for generalforsamlingen, jf. NRKs vedtekter § 9 første ledd. Vedtektene krever blant annet at større omorganiseringer, videreutvikling av eksisterende virksomheter og utvikling av nye virksomheter skal forelegges generalforsamlingen. Videre forutsatte departementet i St.meld. nr. 30 (2006-2007) kapittel 7.7 at også etablering av nye radio- og fjernsynskanaler og nedleggelse av eksisterende må godkjennes av generalforsamlingen.

3.  Forslag til endring

Departementet forslår at reglene om forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester tas inn i kringkastingsforskriften kapittel 6. Det foreslås tre nye bestemmelser. Den første identifiserer hvilke tjenester som må forhåndsgodkjennes. Den andre bestemmelsen oppstiller de hensyn som skal vurderes når det tas stilling til om en tjeneste bør godkjennes. Siste bestemmelse inneholder krav til saksbehandlingen.

Det er bare helt overordnende og prinsipielle spørsmål som skal underlegges krav om forhåndsgodkjenning. Mindre justeringer av NRKs eksisterende tilbud eller utvidelse av tjenestene til nye plattformer skal ikke utløse krav om godkjenning. For å unngå at ordningen står i veien for NRKs mulighet til dynamisk utvikling av sitt tjenestetilbud bør terskelen for å igangsette en forhåndsgodkjenningsprosedyre være høy. 

Bare tjenester som oppfyller demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet kan godkjennes. Et avgjørende hensyn vil være at den nye tjenesten kan begrunnes ut fra NRKs allmennkringkasteroppdrag slik dette fremgår av selskapsvedtektene og NRK-plakaten. Nye NRK-tjenester som ikke kan begrunnes ut ifra disse skal normalt ikke godkjennes.

Ved vurderingen av om den nye tjenesten skal kunne innlemmes i allmennkringkastingsoppdraget må det dermed på den ene siden vurderes om tjenesten har en naturlig plass i allmennkringkastingsoppdraget og inneholder elementer av økt samfunnsverdi ut over eksisterende tjenester i markedet. På den andre siden må det foretas en vurdering av tjenestens eventuelle konkurransebegrensende effekt. Hensynet til at NRK skal kunne fungere som en konkurransedyktig og tilgjengelig allmennkringkaster som når ut til et bredest mulig publikum, må veies opp mot de konkurransemessige effekter den nye tjenesten vil ha overfor de kommersielle aktørene i bransjen.

I utgangspunktet vil det være opp til NRK selv å ta stilling til om en ny medietjeneste krever forhåndsgodkjenning. Medietilsynet vil imidlertid på eget initiativ, eller på grunnlag av innspill fra tredjepart, kunne be NRK om å sette i gang en forhåndsvurderingsprosedyre. I tvilstilfeller avgjør Medietilsynet om en ny medietjeneste krever forhåndsgodkjennelse.

4.  Økonomiske og administrative konsekvenser

Ordningen vil medføre økt ressursbruk hos NRK og Medietilsynet. NRK må utferdige søknaden og Medietilsynet skal gjøre en foreløpig vurdering og avgi en rådgivende uttalelse. Ettersom terskelen for når en tjeneste må forhåndsgodkjennes er høy og antall saker dermed må antas å bli lavt, anslår departementet at de økonomiske eller administrative konsekvensene av ordningen vil være beskjedne.

5.  forslag til forskriftsbestemmelser

Det foreslås følgende endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting:

I

Kapittel 6 skal lyde

Kapittel 6 Forhåndsgodkjenning av nye tjenester i allmennkringkastingsoppdraget

§ 6-1 Tjenester som må godkjennes

Kongen i statsråd avgjør om Norsk rikskringkasting AS skal gis tillatelse til å tilby nye tjenester som vil utgjøre en vesentlig endring av det eksisterende allmennkringkastingstilbudet.

Ved vurdering av om en tjeneste må forhåndsgodkjennes skal det blant annet legges vekt på om den nye tjenesten skiller seg fra andre tjenester som allerede tilbys innenfor allmennkringkastingsoppdraget, om tjenesten er ment å tilbys varig, hvilken effekt tjenesten vil ha på markedet som sådan og kostnadene forbundet med å tilby tjenesten.

Oppstart av midlertidige radio- eller fjernsynskanaler for å imøtekomme informasjonsbehovet i forbindelse med uforutsette endringer i nyhetsbildet på grunn av nødssituasjoner eller andre tilsvarende omstendigheter, behøver ikke forhåndsgodkjenning. Tilsvarende gjelder for midlertidige tjenester av innovativ karakter.

I tvilstilfeller avgjør Medietilsynet om en ny medietjeneste krever forhåndsgodkjennelse.

§ 6-2 Vurderingsmomenter

Kun tjenester som oppfyller demokratiske, sosiale og kulturelle behov i samfunnet, kan godkjennes.

Ved vurderingen av hvorvidt en tjeneste kan innlemmes i allmennkringkastingsoppdraget skal det legges vekt på om tjenesten vil utgjøre en oppfyllelse av det grunnleggende allmennkringkastingsoppdraget slik det er nedfelt i Norsk rikskringkastings vedtekter og hvorvidt tjenesten vil tilføre en merverdi ut over det som allerede tilbys i markedet. Dette må avveies imot de potensielle konkurransebegrensende virkningene av at tjenesten tilbys.

§ 6-3 Saksbehandling

Begrunnet søknad om forhåndsgodkjenning sendes Medietilsynet. Medietilsynet skal innen tre uker ta stilling til om vilkårene i § 6-1 er oppfylt.

Må tjenesten forhåndsgodkjennes skal Medietilsynet avgi rådgivende uttalelse til Kongen i statsråd om hvorvidt vilkårene i § 6-2 anses oppfylt, senest 8 uker etter å ha mottatt søknad fra Norsk rikskringkasting.

Medietilsynet skal på egnet måte gjøre kjent for allmennheten at det er søkt om å innlemme nye tjenester i allmennkringkastingsoppraget. Medietilsynet skal før det avgir sin rådgivende uttalelse åpne for kommentarer fra andre interessenter innen en frist på minimum 3 uker.    

Dersom Kongen i statsråd finner at tjenesten kan innlemmes i allmennkringkastingsoppdraget skal avgjørelsen tilkjennegi tjenestens formål og virkeområde. Avgjørelsen kan ikke påklages.

 

II

 

Endringen gjelder fra det tidspunkt Kongen bestemmer. 

Departementene

Abelia

Annonsørforeningen – ANFO

A-pressen ASA

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Edda Media

Familie & Medier

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

IKT-Norge

Kabel Norge

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen

Lyse Tele AS

Markedsrådet

Mediebedriftens Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Norges Handelshøyskole, Bergen

Norges Markedsføringsforbund

Norges Televisjon AS

Norsk Aller AS

Norsk IP-TV forbund

Norsk Journalistlag

Norsk Medieforskerlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

NORWACO

NRK AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Post- og teletilsynet

RiksTV

Schibsted ASA

Senter for medieøkonomi, BI

Telenor Broadcast Holding

TV 2 AS

TVNorge AS

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Trondheim, NTNU

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund