Høring – forslag til utfasing av forsørgingstillegg til alderspensjon i folketrygden

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om at det ikke innføres ordninger i ny alderspensjon fra folketrygden som gir høyere alderspensjon til pensjonister som forsørger ektefelle eller barn.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.12.2019

Vår ref.: 19/2841

Arbeids- og sosialdepartementet sender på høring forslag om at det ikke innføres ordninger i ny alderspensjon fra folketrygden som gir høyere alderspensjon til pensjonister som forsørger ektefelle eller barn. Videre foreslås det å gradvis fase ut forsørgingstillegg gitt etter dagens regler på en slik måte at man unngår store forskjeller mellom ulike årskull. Forslaget til utfasing bygger videre på innrettingen mot individbaserte ytelser som styrker arbeidsinsentivene og bærekraften i velferdsordningene.

Departementet ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, foreninger eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 13. desember 2019.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar, under "send inn høringssvar" nedenfor.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Dag Holen
avdelingsdirektør

 

 • Alle departementer
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Finanstilsynet
 • Statens pensjonskasse
 • Statistisk sentralbyrå
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Den norske aktuarforening
 • Finans Norge
 • Forsvarets seniorforbund
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Gabler
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • KS
 • KS Bedrift
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • LO-Kommune
 • LO-stat
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norsk Pensjon AS
 • Næringslivets Hovedorganisasjon 
 • Oslo Pensjonsforsikring AS
 • Pensjonistforbundet
 • Pensjonskasseforeningen
 • Pensjonskontoret
 • Pensjonsordningen for apotekvirksomhet
 • Pensjonsordningen for sykepleiere
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Pensjonstrygden for fiskere
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Seniorenes fellesorganisasjon
 • Seniorsaken
 • Senter for seniorpolitikk
 • Statens Seniorråd
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon
 • UNIO
 • Virke
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund