Høring – NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst

Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Brenna-utvalget, som har utredet det pedagogiske tilbudet til førskolebarn, avga sin innstilling 1. oktober 2010. Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag angående innhold og organisering av et pedagogisk tilbud til barn før skolestart. Kunnskapsdepartementet inviterer nå til bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om og påvirke utviklingen av det pedagogiske tilbudet til førskolebarn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2011

Brenna-utvalget, som har utredet det pedagogiske tilbudet til førskolebarn, avga sin innstilling 1. oktober 2010.  Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag angående innhold og organisering av et pedagogisk tilbud til barn før skolestart. Kunnskapsdepartementet inviterer nå til bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om og påvirke utviklingen av det pedagogiske tilbudet til førskolebarn.
(29.10.2010)


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst – systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (PDF-fil)


Høringsbrevet og -notatet (NOU 2010: 8) vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.