Høring – NOU 2010: 8 Med forskertrang og lekelyst

Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn

Brenna-utvalget, som har utredet det pedagogiske tilbudet til førskolebarn, avga sin innstilling 1. oktober 2010. Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag angående innhold og organisering av et pedagogisk tilbud til barn før skolestart. Kunnskapsdepartementet inviterer nå til bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om og påvirke utviklingen av det pedagogiske tilbudet til førskolebarn.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.01.2011

Vår ref.: 201004890

HØRING - NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst. Innstilling fra utvalget som har sett på pedagogisk tilbud til førskolebarn


Utvalget som har sett på det pedagogiske tilbudet til førskolebarn ble oppnevnt ved Kongelig resolusjon 19. juni 2009 og avga sin innstilling NOU 2010:8 Med forskertrang og lekelyst. Systematisk pedagogisk tilbud til alle førskolebarn 1. oktober 2010. Utredningen finnes i sin helhet på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/nou-2010-8.html?id=616123

Utvalget har hatt et omfattende mandat og fremmer en rekke forslag angående innhold og organisering av et pedagogisk tilbud til barn før skolestart.

Departementet inviterer med dette til en bred høring for å gi flest mulig instanser anledning til å uttale seg om og å påvirke utviklingen av det pedagogiske tilbudet til førskolebarn.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene selv sørge for å forelegge saken for relevante underordnede organer som ikke er særskilt nevnt på listen. I de tilfeller der overordnet organ samordner innsending av høringsuttalelser, ber vi om at det tydelig fremkommer hvilke underordnede organer som uttaler seg.

Departementet presiserer at høringslisten ikke er ment å være til hinder for at andre enn de som står der kan avgi uttalelse.

Kunnskapsdepartementet inviterer høringsinstansene til å uttale seg om alle forslagene, men ber om at det i høringsuttalelsene tydelig refereres til hvilke kapitler og forslag som kommenteres. Dersom høringsinstansene ser forhold ved forslagene som har økonomiske og administrative konsekvenser som ikke er belyst av utvalget, ber departementet om at betydningen av dette vurderes, og at eventuelle kommentarer gis i høringsuttalelsene.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 31. januar 2011.

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.


Med hilsen 

Dag Thomas Gisholt (e.f.) Ragnfrid Merete Lie
ekspedisjonssjef rådgiver
 

ACEA holding AS
Aktive Foreldre
Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Barne- og ungdomsarbeiderforbundet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De statlige helseforetakene
Delta
Den Norske Stats Husbank
Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Espira
Fagforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Ungdom
Fylkesmannsembetene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Helse- og omsorgsdepartementet
Human-Etisk Forbund
Høgskolen i Agder
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskulen i Sogn og fjordane
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Justisdepartementet
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunal- og regional departementet
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndigheter
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
NLA Høgskolen
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Ressurssenter for pakistanske barn
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Senter mot etnisk diskriminering
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Vappusbarnehagene
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)