Høring – NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.01.2017

Vår ref.: 16/5493

Høring – NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 22 Aksjelovgivning for økt verdiskaping.

Utredningen inngår som et ledd i regjeringens arbeid med å forbedre rammeverket for næringslivet, forenkle og legge til rette for verdiskaping. Regjeringens målsetninger for arbeidet med å utvikle selskapslovgivningen er også beskrevet i Prop. 1 S (2016–2017) for Nærings- og fiskeridepartementet, hvor det på side 46 står at

"Reglene må tilpasses teknologiske endringer slik at effektiviseringspotensialet digitale løsninger åpner for, kan utnyttes. Samtidig må selskapslovgivningen og annet regelverk bedriftene er underlagt være konsistent. Forutsigbare og tydelige regler reduserer usikkerheten og fremmer verdiskaping. Regjeringen prioriterer behovene til små og mellomstore bedrifter."

Et ekspertutvalg ble oppnevnt den 22. januar 2016 for å utrede mulighetene for forenklinger i aksjelovene samt evaluere endringer i aksjelovene som trådte i kraft juli 2013. Utvalget skulle særlig legge vekt på å vurdere om gjeldende regler gir hensiktsmessige rammevilkår for små og mellomstore aksjeselskaper. Ifølge mandatet skulle de også foreslå andre endringer der som kunne øke den samlede verdiskapingen. Utvalget anslår at noen av forslagene medfører samlet årlig kostnadsbesparelse for selskapene på i størrelsesorden 1,7 til 2,6 milliarder kroner. Utvalget antar imidlertid at samlet besparelse er vesentlig høyere.

Bakgrunn

Regjeringen fremhever i Sundvolden-plattformen ”Konkurransekraft for norske arbeidsplasser” og ”En enklere hverdag for folk flest” som viktige satsingsområder.

Reduksjon av næringslivets kostnader ved å etterleve myndighetspålagte rapporteringskrav er en vesentlig del av regjeringens arbeid for å bedre konkurranseevnen. Som et ledd i oppfølgingen varslet Nærings- og fiskeridepartementet i Prop. 1 S (2015–2016) at deler av aksjeloven skulle gjennomgås.

Stortinget vedtok en rekke endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013, jf. lov 14. juni 2013 nr. 40. Ekspertutvalget skulle evaluere endringene effekten av endringene. Utvalget fikk også i oppdrag å vurdere en rekke temaer i aksjeloven, og foreslå eventuelle endringer. Tilsvarende endringsforslag skulle vurderes innført i allmennaksjeloven. Temaene omfattet blant annet revisjonsplikt, særattestasjonskrav, oppbevaringstid for regnskapsmateriale, elektroniske løsninger, forenklede saksbehandlingsregler, minstekrav til aksjekapital, styrets handleplikt ved tap av egenkapital og bestemmelsen om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets ledelse.

Høringsfrist

Høringsfrist er 9. januar 2017. Det vil ikke bli gitt fristutsettelse. Nærings- og fiskeridepartementet tar sikte på å fremlegge en proposisjon om forenklinger i aksjeloven våren 2017. For at departementet skal rekke dette, er det nødvendig med redusert høringsfrist på 11 uker.

Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Offentlige høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon pr. e-post til publikasjonsbestilling@dss.dep.no for å få tilsendt et fysisk eksemplar av utredningen.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og lignende tilknyttede virksomheter som ikke er oppført på adressatlisten.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2517041

Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Nærings- og fiskeridepartementet per e-post til postmottak@nfd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen                                                                       

Marit Elisabeth Bolstad (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Christian Gløersen
                                                                                          underdirektør

Departementene
Statsministerens kontor

Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forbrukertvistutvalget
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Statens innkrevingssentral
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)
Statens pensjonskassStatistisk sentralbyrå
Tolletaten
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Oslo tingrett
Oslo byfogdembete
Bergen tingrett
Sør-Trøndelag tingrett
Domstoladministrasjonen

Advokatforeningen
Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
BN Bank
Coop Norge  SA
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Econa
Eiendom Norge
Eksportfinans ASA
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansklagenemnda
Framtiden i våre hender
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
Gjensidige Bank ASA
Gjensidige Forsikring ASA
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
Innovasjon Norge
KLP
KS
Konkursrådet
Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund
Landkreditt Bank AS
Landsorganisasjonen i Norge
Markedsforbundet
Nordic Trustee ASA
Noregs Fiskarlag
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Pelsdyralslag
Norges Rederiforbund
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norges Skogeierforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Bergindustri
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk forening for Bygge- og Entrepriserett
Norsk Industri
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Felleskjøp SA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Nortura SA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
OBOS
Oslo Børs ASA
Pensjonskasseforeningen
Private barnehagers Landsforbund
Regnskap Norge
Rettspolitisk forening
Samvirkesenteret
Skatterevisorenes Forening
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen