NOU 2016: 22

Aksjelovgivning for økt verdiskaping

Aksjelovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. januar 2016. I NOU 2016: 22 fremmes en rekke forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven.

Les dokumentet