Historisk arkiv

Foreslår endringer i aksjelovene og stiftelsesloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Utvalg foreslår store forenklinger i aksjelovene og stiftelsesloven. Et av forslagene er å redusere kravet til aksjekapital til 1 krone.

To ekspertutvalg har siden januar sett på muligheten for å forenkle aksjelovene og stiftelsesloven for å forenkle og sikre økt verdiskaping.

– Aksjelovutvalget anslår at enkelte av forslagene kan gi samlede årlige besparelser for næringslivet på over en milliard kroner. Utredningen er derfor også viktig i regjeringens forenklingsarbeid, sier næringsminister Monica Mæland (H).

De to utredningene blir nå sendt på høring. Planen er å fremme lovforslag for Stortinget i 2017.


Aksjelovutvalget foreslår dette i utredningen:

 • Kravet til minste aksjekapital reduseres fra 30 000 kroner til 1 krone.
 • Økt bruk av elektroniske løsninger.
 • Krav om en rekke særattestasjoner oppheves.
 • Oppbevaringstid for selskapsdokumentasjon reduseres til fem år.
 • Styrets handleplikt ved tap av egenkapital forenkles og presiseres.
 • Vesentlige endringer i aksjelovene § 3-8 om avtaler mellom selskapet og aksjonærer eller medlemmer av selskapets styre mv.
 • Kravet om revisjon av morselskap oppheves når morselskapet oppfyller vilkårene for revisjonsfritak og at terskelverdiene vurderes for det samlede konsernet.
 • Aksjeselskaper trenger ikke lenger å beslutte fravalg av revisjon. Gjeldende terskelverdier for revisjonsplikt foreslås videreført.
 • Forenklede regler for aksjeselskaper hvor alle aksjonærene er styremedlemmer. I en rekke  sakstyper skal generalforsamlingen kunne treffe beslutning uten styrets forutgående forslag.
  • Utvalget foreslår ingen reversering av forenklingene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli 2013, men foreslår enkelte justeringer.

Stiftelseslovutvalget foreslår dette i utredningen:

 • Foreslår en ny lov om stiftelser. I det nye lovforslaget ligger det forslag om betydelige forenklinger, blant annet i reglene om saksbehandling ved omdanning.
 • Foreslår å oppheve skillet mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, med andre ord at næringsdrivende stiftelser ikke lenger skal være en egen kategori.
 • Utvalget foreslår også at utdelingsstiftelser skal kunne delegere myndigheten til å beslutte visse utdelinger til daglig leder. Det anbefales at alle stiftelser skal ha plan for både formålsrealisering og kapitalforvaltning.
 • Utvalget foreslår at enkle vedtektsendringer som gjelder administrative forhold kan registreres uten forutgående søknad til Stiftelsestilsynet. Samtidig vil formålsendringer og endringer som den som opprettet stiftelsen har lagt vesentlig vekt på, fremdeles måtte godkjennes av tilsynet. Dette vil bidra til at tilsynet kan bruke ressursene sine bedre.

– Utviklingen går mot flere store og færre små stiftelser. Etter at Stiftelsestilsynet har vært i virksomhet i ti år, så vi at det var behov for en helthetlig gjennomgang av stiftelsesloven. Det har vist seg at dagens lov ikke fungerer så godt som vi ønsker, sier Mæland.

Les begge utredningene her:

Aksjelovutvalget har vært ledet av professor og instituttleder Tore Bråthen ved Handelshøyskolen BI

Stiftelseslovutvalget har vært ledet av advokat Gudmund Knudsen i advokatfirmaet BA-HR.