NOU 2016: 21

Stiftelsesloven — Forslag til ny stiftelseslov

Stiftelseslovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. februar 2016. Utvalget fremmer forslag til en ny lov om stiftelser. Loven tar hensyn til at det har vært en betydelig utvikling innenfor stiftelsessektoren siden den gjeldende stiftelsesloven trådte i kraft. Loven skal gjelde for alle stiftelser, uavhengig av formål og størrelse.

Les dokumentet