Høring – NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.02.2020

Vår ref.: 19/4419

Ved kongelig resolusjon 7. september 2018 ble det oppnevnt et partssammensatt utvalg for å vurdere beskatningen av havbruk. Utvalget leverte sin utredning 4. november 2019. Den er tilgjengelig på regjeringens nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Frist for å sende inn høringssvar er 4. februar 2020. Høringssvar sendes inn digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Alle kan sende høringssvar, men det gjøres oppmerksom på at svarene, som et klart utgangspunkt, er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert på regjeringens nettsider.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                Stine Riis Håkonsen
                                                                                seniorrådgiver

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Fellesforbundet

Finans Norge (FNO)

Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Nettverk fjord- og kystkommuner

Nord universitet

Norges Handelshøyskole

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges Sjømatråd

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Norsk Øko-Forum (NØF)

Norsk Industri

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OsloMet

Regelrådet

Regnskap Norge

Sjømat Norge

Sjømatbedriftene

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum

v/Einar Rognes, Telenor ASA

Tolldirektoratet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS