Høring – ny patentforskrift og overgangsregler for lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2007

Vår ref.: 200704710 EO MHG

Høring – ny patentforskrift og overgangsregler for lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen)
Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til ny patentforskrift utarbeidet av Patentstyret og et høringsnotat med forslag til overgangsregler for lov 29. juni 2007 nr. 80 om endringar i lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter m.m. (gjennomføring av den europeiske patentkonvensjonen) utarbeidet i Justisdepartementet. Høringsuttalelser må være Justisdepartementet i hende innen 1. oktober 2007.


Med hilsen


Knut Helge Reinskou
fung. ekspedisjonssjef

                                                                    Magnus Hauge Greaker
                                                                    lovrådgiver

Adressater

Finansdepartementet
Kultur- og kirkedepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bioteknologinemnden
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Regjeringsadvokaten
Statens legemiddelverk
Statskonsult

Den norske Advokatforening
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen LMI
NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norges bedriftsforbund
Norges forskningsråd
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse NIR
Norsk forening for industriens patentingeniører NIP
Norsk Oppfinnerforening
Norske Patentingeniørers Forening NPF
Næringslivets Hovedorganisasjon
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Norsk Hydro ASA
GE Health Care Oslo AS

Til toppen