Høring – Overføring av samfunnsstraff mellom de nordiske land

Høring med forslag om lovendringer som gir hjemmel for at Norge kan overføre gjennomføringen av samfunnsstraff til et av de andre nordiske landene etter de regler som følger av lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2017

Vår ref.: 15/1082

De fem nordiske land, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, har siden 1963 hatt felles regler for overføring av gjennomføring av straffereaksjoner mellom landene. I Norge har vi lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. av 15. november 1963. Denne loven gir hjemmel for at Norge kan overføre dommer på frihetsstraff, tiltak etter bestemmelse i dom på betinget fengsel, tilsyn med prøveløslatte og tilsyn med domfelte som har blitt dømt til samfunnsstraff, til gjennomføring i ett av de andre nordiske landene. Også bøtestraff og effektuering av inndragning kan overføres. Vilkåret er at domfelte er statsborger, hjemmehørende eller har annen særlig tilknytning til dette landet. Tilsvarende kan Norge motta de samme straffereaksjonene fra ett av de andre nordiske land til gjennomføring her når den domfelte er statsborger, hjemmehørende eller har annen særlig tilknytning til Norge. Loven gir imidlertid ikke hjemmel for å overføre gjennomføringen av samfunnsstraff mellom de nordiske land. Det er bare tilsynet med dømte til samfunnsstraff som kan overføres etter dagens lov, noe som for øvrig ikke er så praktisk for Norges del.

De nordiske landene har lenge vært enige om at det er behov for å kunne overføre dommer på samfunnsstraff/samfunnstjeneste. Spørsmålet om mulighetene for slik overføring er blitt grundig utredet i en rapport som ble overlevert Nordisk Ministerråd 28. mai 2012. Rapporten konkluderer med at forskjellene i gjennomføring av og i innholdet av henholdsvis samfunnsstraff eller samfunnstjeneste, er såpass små at det skulle ligge til rette for overføring av disse straffereaksjonene. Forskjellene er dessuten av mer formell karakter. I praksis er gjennomføringen ganske lik. I Island har man riktignok en noe annen ordning enn de øvrige land, fordi det her er domfelte som søker om å få omgjort en ubetinget fengselsstraff til samfunnstjeneste og kriminalomsorgen kan innvilge omgjøring ved administrativt vedtak. Selve gjennomføringen er allikevel ganske lik som i de øvrige nordiske land og rapporten konkluderer med at den Islandske ordningen ikke er til hinder for overføring. Utrederen kommer med forslag til lovendringer i alle de fem nordiske land.

Justis- og beredskapsdepartementet er enig i utredningens konklusjon og i de foreslåtte lovendringene. Vedlagte høringsnotat bygger på utredningen.

I høringsnotatet foreslår Justis- og beredskapsdepartementet lovendringer som gir hjemmel for at Norge kan overføre gjennomføringen av samfunnsstraff til et av de andre nordiske landene etter de regler som følger av lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff mv. Likeledes foreslås hjemmel for at Norge skal kunne gjennomføre dommer på samfunnstjeneste som er avsagt i et av de andre nordiske landene.

Departementet ber om høringsinstansenes syn på de foreslåtte lovendringene.

Høringsfristen er satt til 1. februar 2017.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene må selv vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for andre underliggende etater og organer enn de som er nevnt. Organer som ikke står på listen har anledning til å komme med høringsinnspill.

Høringsinstansene skal gi høringssvarene digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2517186.

Høringsuttalelsene er offen etter offentleglova og vil bli publisert.

Med hilsen
Unni Gunnes (e.f.)
ekspedisjonssjef

Stig Meisler Storvik
avdelingsdirektør

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-og likestillings departementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Utenriksdepartementet
Domstoldministrasjonen
Regjeringsadvokaten
Sivilombudsmannen
Datatilsynet
Barneombudet
Likestillings – og diskrimineringsombudet
Riksadvokaten
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Politiets utlendingsenhet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Kriminalomsorgsdirektorat
Utlendingsdirektoratet
Statens sivilrettsforvaltning
Utdanningsdirektoratet
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Norsk senter for menneskerettigheter
Fylkesmannen i Hordaland
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger
Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Akademikerne
Juristforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Politijuristene
Politiets Fellesforbund
Fellesorganisasjonen (FO)
Forsvarergruppen av 1977
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jussbuss
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Røde Kors visitortjeneste
Kirkens bymisjon
Kriminalomsorgens Lederforbund (KLF)
LO Stat
Landsforeningen mot stoffmisbruk (LMS)
Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
Sosialtjenestemennenes landsforbund (STL)
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)
Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN)
For fangers pårørende (FFP)
WayBack
Rusfeltets hovedorganisasjon
Retretten
Stine Sofies stiftelse

 

Til toppen