Høring – øyeleges adgang til å utløse takster når pasient er henvist fra optiker (optikers henvisningsadgang til øyelegespesialist)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.06.2008

Adresseliste
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Fornyingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Statens helsetilsyn
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell  (SAFH)
Helsetilsynet i fylkene (fylkesleger)
De regionale helseforetakene
Statens råd for funksjonshemmede
Pasientskadenemnda
Statens seniorråd
Datatilsynet
Sametinget
Den norske legeforening
Norsk oftalmologisk forening/Norsk øyelegeforening
Norges Optikerforbund
Norske Ortoptisters Forening
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Blindeforbund
Dysleksiforbundet i Norge
Norges Handikapforbund
Vestlandske blindeforbund
Norsk Glaukomforening
Foreningen Norges Døvblinde
Norsk Pasientforening
Norges Diabetesforbund
NoSyMoFo (Norske Syns- og Mobilitetspedagogers Forening)
Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
Delta senteret
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)
Foreldreforeningen for døvblinde (FFDB)

 

 

Fornyings- og administrasjonsdepartementet  (ingen merknader)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus  (ingen merknader)
Helsetilsynet i Vestfold (ingen merknader)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet  (ingen merknader)
Kunnskapsdepartementet  (ingen merknader)
Øyeavdelingen SSHF   vedlegg
Norges Diabetesforbund
Datatilsynet
Norsk Glaukomforening
Norsk Synspedagogforening
Norsk Oftalmologisk Forening
Norsk manuellterapeutforening
Norges Optikerforbund vedlegg 1   vedlegg 2  vedlegg 3 vedlegg 4
Norske ortoptister  forening 
Huseby kompetansesenter
Helse Vest RF

Til toppen