Nye regler for henvisning til øyelege (henvisningsadgang for optiker).

 

Rundskriv I-3/2009 i PDF

Se adresseliste
  

 

Nr. Vår ref Dato
I-3/2009 200705077   21.januar 2009

Nye regler for henvisning til øyelege (henvisningsadgang for optiker).
Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt nye regler som innebærer at øyelege kan utløse takster for utvidet konsultasjon/undersøkelse og prosedyretakster når pasient har henvisning fra optiker på samme måte som om henvisning foreligger fra lege. Pasienten gis med dette mulighet til å få godtgjort utgifter til undersøkelse  og behandling hos øyelege  på samme måte som om henvisning forelå fra lege.
De nye reglene trer i kraft straks.

Forhold knyttet til utlevering av taushetsbelagt informasjon ivaretas innenfor helsepersonellovens bestemmelser, jf. § 25 og § 45 og forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal (journalforskriften).

1. ENDRING AV FORSKRIFTER.

Følgende forskrifter er endret:

• Forskrift 25. juni 2008 nr. 714 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Kapittel II Merknad B3 og Merknad B4).
• Forskrift 19. desember 2007 nr. 1761 om godtgjørelse av utgifter til legehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak (Kapittel 1, § 2).


2. INFORMASJON
Det bes om at adressatene informerer innad i egen organisasjon og/eller tilsluttede enheter om de nye reglene.

De aktuelle forskriftene vil være tilgjengelig på www.lovdata.no under lenken Forskrifter > Sentrale forskrifter og under lenken Lovtidende.

Dette rundskrivet finnes elektronisk på www.regjeringen.no > Helse- og omsorgsdepartementet > Dokumenter > Rundskriv eller www.hod.dep.no.

 

 

 


Med vennlig hilsen


Andreas Disen
ekspedisjonssjef e.f.


Elin Marlén Hollfjord
seniorrådgiver

 Adresseliste:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Fornyingsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Helsetilsynet
Helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH)
Helsetilsynet i fylkene (fylkesleger)
De regionale helseforetakene
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Pasientskadenemnda
Statens seniorråd
Datatilsynet

Sametinget

Den norske legeforening
Norsk oftalmologisk forening/Norsk øyelegeforening
Norges Optikerforbund
Norske Ortoptisters Forening

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Blindeforbund
Dysleksiforbundet i Norge
Norges Handikapforbund
Vestlandske blindeforbund
Norsk Glaukomforening
Foreningen Norges Døvblinde
Norsk Pasientforening
Norges Diabetesforbund

NoSyMoFo (Norske Syns- og Mobilitetspedagogers Forening)
Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped)
Delta senteret
Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB)
Foreldreforeningen for døvblinde (FFDB)